നഷ്ട്ടം 1 (Dr.Dude)

Posted by

നഷ്ട്ടം -1 (Dr .Dude)

NASHTAM 1 BY Dr.Dude

C¶v fWptk«sâ N`ym\w B]n^p¶p .F´m\v S³ sI]nS sSäv fWp G«sW hz´w B]n N*tSm AtSm B A½s]]]pw AÑsW]]pw hz´w B]n N*tSm S³ B ko«n N]_n sI¶Sv fpS BÀ¡pw H^p dp²n fp«pw D*m¡msS FÃm Nm^y§apw Wm³ Ss¶ tWm¡n sI]nSp sNmXp¯p AXp¡a]n FÃm tKm`nNapw sI]nSp H¶nWpw H^p Np_kpw D*m¡n]n«nà F¶n«pw .
fWp G«sâ A½¡v Fs¶ Sos^ CãvXw CÃ]n^p¶p F´nWpw GSnWpw Npäw Fs¶ bän H^p WÃSp Bt^mXpw b_]\Sv Wm³ tN«n«nà N`ym\w NjnMp H^p k^vgw B]n«pw Np«nNÄ D*mNm¯Sv Fsâ Npäw Bs\¶v b_Mp Ft¸mjp Npäw b_]m_pw bSnkm\v H^n¡Â H^p N`ym\w NqXm³ ^*p Unkht¯¡v ko«nt`¡p k¶ Fs¶ tSXn F¯n]Sv Zntkmjv–hv tWm«ohv B\v Wm³ fWpF«t* Nm`pbnXn¨p b^mKSm\v bs£ fWp G«Wv A½]qsX km¡pNÄ B]n^p¶p k`pSv Fsâ ko«n Wn¶v sNmXp¯v FÃmw ZntkmjvhvtZ hf]¯p shän sI¿m³ So^pfmWn¨t¸mjpw Aѳ sNmXp¯v FÃmw N\¡p b^mKtfXn¨¸jpw FWn¡v H^p {bSo£ D*m]n^p¶p Fs¶Nn`pw Fsâ fWp G«³ Fs¶ tSXn k^pw F¶v fNapsX KoknSw SNÀ¯mkntWmXv Aѳ H^p U]]pw Nm\n¡n`v–tam FÃmkU^psXs]m]pw fp¶n H^p H^p NmjvI khvSp B]n Wo¡mWm\v Fsâ knVn Fsâ fWhv fm{Sw B^pw N*nÃ
Fsâ FÃm {bSy£Napw sSän¨p sNm*m\v Zntkmjv–hv Nn«n]Snsâ fqWmw fmhw fWp G«sâ N`ym\w WX¡p¶Sv ASpw fp_s¸®v A¨pkpw B]n ASv Fs¶ fmWhnNw B]n SNÀ¯p

H^p k`n] S_km«n KWn¨p kaÀ¶Sm\v hv–tWin¨k³sX NqsX Kokn¡m³ tk*n H^pbmXp NXdNapw b^o£\§apw NXt¡*n k¶kÄ F¶m`pw kas^ BÀemX bqÀkw B\v AkapsX N`ym\w Aѳ WX¯n sNmXpS¯p H¶nWpw H^p Np_kpw D*m]nà F¶mÂ

F¶m Np_¨p WmapNÄ B]n Wm¡p¶p FÃmw Cu eqfn¡p S³ H^p em^w BNp¶tbms` C¶v Ak^psX BUy^m{Sn SWv–sX AkhmWt¯t]m]pw H^n]v¡`pw CWn S³ Nm^\w fWp G«Wv H^p kngfkpw D*N^¯p ASv

H^p t»Zv FXp¯p ssN S*]ns` sM^¼p fp_n¨p Kok³ AkhmWn¸n¡m³ SpWnKSv

tfmsa Cµp Wo b\n] Wo Nm\n¨v Wo M§sa Np_n¨v HmÀt¯m Wo tbm]m bns¶ M§Ä¡p A_ DÅSv f]¡¯nWncntZ]n`pw A½]qsX lÐw SWv–sX NmSpNan tk\p sNm*n^p¶p
sF.hn.]q fp¶n foWm£nt]m]psX AÑWpw A½]pw fNapsX KokWv tk*n sU]nk¯ntWmXv bmÀ¯n¨p sNm*n^p¶p

F´mXm fWp tk* {blWw
AÑm foWm£n BßiSy¡p {lfn¨p Ct¸mÄ sF.hn.]q B\v
AknsX AsN H^p fqNS Smaw sN«n Wn¶p B^pw H¶pw fn*msS Wn¡p¶ N*n«m\v fWpknsX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.