കാമതീയിൽ എരിയുന്ന ജീവിതങ്ങൾ 2

കാമതീയിൽ എരിയുന്ന ജീവിതങ്ങൾ 2 Kamatheeyil Eriyunna Jeevithangal Part 2 Author : ഇരുട്ടിന്റെ രാജാവ് | Previous Part kmSn`n ko*pw fp«v tN«p,icvh¯v– BNmwgt]msX kmSn Sp_¶p.kmSn`nW¸p_¯v– AkapsX Nq«pNm^n ldmW B]n^p¶p.Nq«pNm^ns] N* icvh¯v– H¶v sM«n.B sM«Â AkÄ Nm\pN]pw sI]vSp . ” F´m Wo {ZhnRv _qfn ? ldmW “”MmWnknsX Bs^¦n`pw Dt*m F¶v tWm¡m³ k¶Sm “” icvh¯v– ‘F¶n«v F´m Fs¶ knan¡msS […]

Continue reading

കമ്പികുട്ടന്‍റെ മാത്രം ചിറ്റ (E010) [ഡോ.കിരാതന്‍]

കമ്പികുട്ടന്‍റെ മാത്രം ചിറ്റ (E010) Kambikuttante Maathram Chitta Episode 10 Author : [ഡോ.കിരാതന്‍] | Previous Parts “” ldmW fpt¯….. Wnsâ C¡nan lÐw Fs¶ kÃmsS tfmin¸n¡p¶p….. CWn]pw C¡nan]mNs«….. “”. “”….. ISn¡tà hmt_…. lzmhw Nn«msS Cu bmkw I¯v tbmNptf…. “”. “”…… A§sW Wns¶ ImNm³ knXnà fpt¯…. Wnsâ bqän NnX¶v bpa¨nt« Wns¶ Mm³ knXq….. “”. ASv b_ªkapsX fp`Nsa dWn]sâ DÅn`qsX AfÀ¯n bnjnªp. […]

Continue reading

ആസക്തിയുടെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ 5 [പോക്കർ ഹാജി]

ആസക്തിയുടെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ 5  Aasakthiyude Agninalangal Part 5  bY: പോക്കർ ഹാജി | Previous Parts   ..ASnWp dm{Sqfn tbmNp¶sS´nWm..tI¨n]nt§m«p tN_n]n^n¡p Mm³ Wà tbms` kXn¨p ¢oWm¡n S^mw.. ..s§ Wos]m . .. FXn bpsà Wos]m^p sb®sÃ.. .. “”‘..ASnsW´m Mm³ sI]ñm ..tI¨n¡p Wm\fms\m Mm³ sI¿p¶Sp sNm*p..””‘ “”‘..Wm\sfm¶pfnÃ. ..F¶m`pw..””‘ “”‘. ..H^p F¶m`pfnà Mm³ tbm]n A¨sâ tgknRv shäv FXp¯p sNm*p k^mw tI¨n tfl¸p_t¯¡p […]

Continue reading

പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പണ്ണൽ

 പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പണ്ണൽ Police stationile Pannal bY Thomas JK   hdv C³hv–sbÎÀ K]tfmi³ ssWäv Zyq«n¡v C_§n]Sm]n^p¶p. NqsX siZv tNmÌdnÄ tPmbn bnÅ]pw. tPmbn bnÅ K]tfmisâ knlzhvS³ B\v. K]tfmi³ hpµ^³, hpfpO³. ASv–`änNv tdmZn. B_Xn sbm¡w. {bm]w 36 k]Êv. sb®v H^p sI_n] koNvsWhv B\v K]tfmiWv. tPmbn bnÅ¡v ASv W¶m]n«v A_n]mw. bnÅ b` I^¡pNsa]pw K]tfmiWv H¸n¨p sNmXp¯n«p*v. tNmtaKv Npfm^nfmÀ […]

Continue reading

ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 4 [നീരത്]

ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 4 BOY FRIEND 4 BY NEERATH | PREVIOUS PART t{bmÕmiW§Ä¡p Wµn.. CãfmNpw F¶ knlzmht¯msX SpX^p¶p… ^mkns` GSm*v Gjv f\n. fWp Wà D_¡fm\v. C¶s`s¯ N`mb^nbmXnNapsX£o\¯n b^nh^w f_¶p D_§pN]m\v fWp. D_¡¯n Ssâ sIkn]n Ft´m A^n¡p¶ tbms` tSm¶n] fWp, sIkn]n S«n sNm*v sbs«¶v ImXn F\oäp. “”hm_nWv F\o¡m³ B]ntÃ,Hmcohn tbmNt*””. In^n¨p sNm*p doW fp¶n WnW¡p¶p.Mm³ hf]w tWm¡n. “”ivÒvfv C¶v […]

Continue reading

മഞ്ഞുരുകും കാലം 11 [വിശ്വാമിത്രൻ]

മഞ്ഞുരുകും കാലം 11 [വിശ്വാമിത്രൻ] MANJURUKUM KAALAM 11 BY VISWAMITHRAN  CLICK HERE TO READ PREVIOUS PARTS OF THIS STORY     ^mkns` Fsâ bSnkv hf]¯n`pw tW^s¯ Mm³ Fjpt¶äp. bSnkn`pw knb^oSfm]n HmXm³ tbm]n. tNmtaKnWN¯pÅ t_mZn`qsX]m\v Hm«w. A^ Nnt`mfoä^v HmXn]t¸mtj Mm³ £o\n¨p. “”Cs{Ss]ms¡]ptÅm ÌmfnW?”” tbm]tZ]v. FÃmw tbm]n. “”C§sW NnS¨m bns¶§sW sNms*s] Nan¡pw?”” kà fphv–`n bkÀ FN-vhv{X ftäm Nn«ptfm¶v […]

Continue reading

രണ്ടാനമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന ദേവത

 രണ്ടാനമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന ദേവത  Randanammayude Roopathil Vanna Devatha Author Ram Mm³ t^minSv , bYn¡pt¼mÄ Fsâ Aѳ PÄcns` dnhnWÊv Hs¡ WnÀ¯n Wm«n k¶p…Bkly¯n NqXpS h¼mUn¨Sv sNm*v Ss¶….ssb³ MmWpw AÑWpw A½]pw ht´mgw B]n Njnªp…bs£ ASv Nps_ WmÄ Wo*nÃ….’A½ Nm³hÀ k¶p f^n¨p…..bns¶ Nps_ WmÄ koXv H^p lvflmW tbms` B]n…….At¸mÄ Fsâ AÑWv 40 k]Êv..ko«pNmÀ WnÀdÔnIv AÑsW tks_ sN«n¡m³ So^pfmWn¨p…A§sW […]

Continue reading

ശ്രീഭദ്രം ഭാഗം 1 [JO]

ശ്രീഭദ്രം ഭാഗം 1 Shreebhadram Part 1 Author JO WkkVpknWv Wn§Ä S¶ ANfjnª t{bmÕmiWSnWpw hvtWi¯nWpw km¡pNans`mSp§m¯ Wµn b_ªpsNm*v Fsâ e{Us] Wn§apsX fp¼n hfÀ¸n¡p¶p. tI¨n]psX]{S]pw Wn§Ä¡v Cãs¸Xptfm¶_n]nÃ. CSn`pw k`n] XznÌpNÄ H¶pfnÃ. Nm^\w Wn§Ä¡v In^b^nInS]m] Bam\kÄ. Wn§Ä¡v Ipän`pfp*v Aksat¸ms` H^m]n^w e{UfmÀ. km]n¡pN. km]n¨m f_¡msS Aen{bm]§apw knfÀlW§apw A_n]n¡pN. Aj`nsâ Bj§an AkÄ fmªptbm]v–…. NWknsâ So^§an Mm³ fm{Sfm]v…. B Zndnsâ tcm\n […]

Continue reading

എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ

എന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ Ente Anubhavangal Paalichakal bY രാജാവിന്റെ മകൻ   SrÈqÀ KnÃ]n Mm³ Smfhn¡p¶p. Fsâ tb^v {bko¬. Mm³ b_]m³ tbmNp¶Sv Fsâ AWpek§Ä B\v ASns` bmanINapw. H^pbmXv NTm b{S§Ä Cu NT]n k^p¶p*v. CSn A½ NT]pw fäpw k^p¶p*v. hUm Im^ kmUnNÄ CSv km]n¡^pSv. CSn Nmf¯nsâ emk§Ä¡v B\v {bmVmWyw.Fsâ tb^v Mm³ b_ªtÃm, Mm³ H¼Sn bYn¡p¶ hf]¯pÅ AWpek§Ä B\v BUyfm]n […]

Continue reading

രാരി രാരീരം

രാരി രാരീരം Rari raariram bY Kumar ssXän km]n¨t¸mÄ CsSs´m Sm^m«m\v F¶v knIm^n¨n^n¡pw. Dw AtS. CsSm^p Sm^m«m\v. F§nsW F¶v km]n¨p b_]q.Fsâ tb^v NpfmÀ. em^y fnWn. M§Äs¡m^ptfmÄ Nmky. Mm³ 15 k^vg§am]n ]p F]n`m\v tKm`n sI]p¶Sv. em^y Wm«n H^p AtVm fÞ` PpfhvS]m\v hÀ¡mÀ shÀknhnÂ. ^*p kÀg¯n H^n¡t` Mm³ Wm«n k^m_pÅq. tfmapsX sI_p {bm]¯n Mm³ PÄcv KoknSw B^wen¨Sm\v. Fsâ […]

Continue reading