കാമദേവതമാർ 2 [Kunjan]

Posted by

കാമദേവതമാർ 2

Kamadevathamaar Part 2 bY Kunjan

 

kn`t]_n] NsfâpNÄ DÄs¡m*v sNm*v Mm³ NT SpX^pN]m\v. Wn§Ä¡p CãvXfm]n F¶v A_nªSn ASn]m] ht´mgw D*v.
Wn§apsX kn`t]_n] WnÀtUl§apw Aen{bm]§apw H^p {btImSWfmkpw. A`vbw A£^ sSäpNÄ k^p¶p*v.. ASv Mm³ Dbt]mPn¡p¶ thmcvXv-sk]_n A§sW fm{Sw k^p¶Sv sNm*m\v.. l^n]m¡m³ {lfn¡p¶p*v

`ncvän N]_n A`vbw S\p¯ Nmäp sNm*t¸m FWn¡v C¯n^n Blzmhfm]n. Mm³ N*Spw tN«sSm¶pw FWn¡v Ct¸mjpw knlzhn¡m³ hmVn¨n^p¶nÃ. kÀg tI¨n… ipw … tI¨n.. CWn Aksa A§sW knant¡*.. kÀg ASv fSn. H^pbmXv hwl]§Ä Fsâ fWÊn HmXn Nan¨p. F§sW C{S ssV^yfm]n ASpw tÌmÀ_qfn sk¨p… tim Abm^ ssV^yw Ss¶. `ncvän Wn¶pw C_§n WX¡pt¼m FSns^ ^fy k^p¶p. AkÄ AXnfpXn H¶v tWm¡n F¶n«p H^p B¡n] In^n In^n¨p. Ft´m Npj¸w Ds*¶p FWn¡pw tSm¶n. Mm³ tkPw km\n tI¨n]psX AXpt¯¡v tbm]n. km\n tI¨n sXÊ]psX AXp¯ Ft´m hwhm^n¨p Wn¡p¶p ASpw Nu*_n ssN Np¯n… FWn¡v kÀgt¨¨n]psX B Wn¸v fWÊn k¶p. NqsX l^o^w fpjpk³ H^p Npan^pw.
”tI¨n… Um.. tI¨n b_ª tfmZÂhv ”
” Wo FknsX B]n^ps¶Xm sI¡m.. F{S tW^m]n tbm]n«v… Wo F´m PphvSn¡v tbm]Smt¶m.. AsN kn]À¯n«p*tÃm”
” G]v H¶q`y tI¨n… F¶m fpXnª IqXm.. tÌm_nÂ.. tim..”
”ASnWp IqXv k¶m gÀ«v AtÃXm Ajnt¡*Sv… Wo F´m bmâv ‘Ajnt¨m”
” fWhn`m]nà tI¨n”.. ” Zm sbm«m.. Wo F´m Wnsâ tdm\äv Sp_¶p sk¨n^n¡ps¶…in.. in.. in..””
Mm³ At¸mjm tWm¡n]Sv… Fsâ bmânsâ hndv C«n«p*m]n^p¶nÃ..Aà CXmWpÅ H^p fmWhnNmkØ CÃm^p¶tÃm. Mm³ tkPw hndv C«p.. ” ASv tI¨n Mm³ tXm]v–s`än tbm]n^p¶p. ASm hndv… C§sW…” Mm³ Wn¶p b^p§n. tI¨n Sn^nªp WX¶p. At¸mjm\v Mm³ tI¨ns] {l²n¡p¶Sv. kn^nª bp_w. »uhnsâ sW¡v Smjv¯n sk«n]n^p¶Sv sNm*v B skap¯ bp_w FWn¡v Nm\m³ bän. bp_¯pNqXn H^p Im Smtj¡v. A^]psX emPs¯ Im hm^n fq`w f_ªn^p¶p. Wà kn^nª sbm´n] WnSwd§Ä.. WX¡pt¼m Wà Sma¯n BXp¶p. H^p 30 þ32 k]Êv k^pw. Wà tg¸v B\v tI¨n¡v… Fsâ Wn¸p N*t¸m sXÊ tImUn¨p.
” F´mXm C§sW tWm¡ps¶.. tim.. km\nsX tIm^ NpXn¡pkmt\m.”
”G]v.. Mm³ sk_psS Wn¶Sm.. sXʨn… Aà km\n tI¨n N`ym\w Njn¨Smt\m”
” AsS´mXm …Wo A§sW tImUnt¨..”
”G]v H¶q`ym.. sk_psS..” km\nsX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.