ജോലിക്കുവേണ്ടി 8

ജോലിക്കുവേണ്ടി ഭാഗം 8 Jolikuvendi Part 8 bY:sunitha | Previous part bpÅn Fsâ fpNan N]_n NnX¶p F¶n«v Fsâ ftä fp`]pw {dm]n Wn¶pw bp_s¯Xp¯p FWn«v– Fsâ ^*p ssN]pw fpNant`¡p bnXn¨p C_ps¡ k¨p Fsâ N£¯n D½k¨p F¶n«v Wm¡psNm*p AknsX sfm¯w W¡n St]¡pk¶p Wn¸nan Wm¡psNm*p N_¡n §m³ {bSo£n¡m¯t¸mÄ AknsX Hä¡mXn §m³ tkUWn¨p knan¨ptbm]. Ft¶mXv tkUWnt¨m F¶p tImUn¨t¸mÄ §m³ H¶pw fn*n]nà […]

Continue reading

എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും 3 [ അർച്ചന ]

എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും 3 [ അർച്ചന ] ENTE KADHA GOURIYUDEYUM PART 3 BY ARCHANA | PREVIOUS PART Cu NT SpXÀ¶v km]n¡pN.. Cãfm]m Nfâv– CXm³ f_¡*….. Wn§apsX Aen{bm]w AWph^n¨p fm{Stf FWns¡sâ sSäpNpä§Ä b^ni^n¨p fpt¶m«p tbmNm³ hmVn¡q…. AkapsX fpOw BsN Ipk¶p….N®pNÄ N`§n…… AkÄ NpWnªn^p¶p N^]m³ SpX§n……. Mm³ sM«ntbm]n…… ssUktf CSnt¸m F´m……..– Mm³ fWÊn b_ªp…. tks*¦n tk* F´nWm Fs¶ […]

Continue reading

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 9

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 9  ENTE INC*ST AMMAYIYAMMA 9 BY INC*STMAN | PREVIOUS PARTS SpX^p¶p … bm`v sNm*v k¶ hv{So þ sSm«p AXp¯ ko«ns` Ss¶ B\v. Ak^psX ko«n blp D*v. Øn^w B]n«p ^mkns`]pw sskNn«pw Hs¡ bm`v km§p¶Sv AknXp¶v Ss¶. W½sX Ss¶ fsäm^p b_¼n B\v Ak^v blpsW sN«p¶Sv Hs¡. A½¨nsX H^p ln¦nXn NqXn B\v Ck^v. […]

Continue reading

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 2

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 2 Bbaryayil Thudakkam Part 2 bY Skippo | Previous Part     BSy emPw FÃmkÀ¡pw CãvXsb«p F¶v A_ªSn Sm¦vhv. CãvXs¸«m Nfâvhv f_¡^pSv ¹ohv A§sWNp_¨v BÀemXw B]n¯s¶ FÃmw sI]vSp. NÃym\w Njnªv t^O Fsâ ko«n B\v Wn¶Sv.Fsâ Wm«ns` BIm^w ASm]n^p¶p.NÃym\ sI¡sâ ko«n`m\v cÌv ssWäv. dÔp¡Ä FÃmw H^p knVw tbm]n. tI¨osX ko«pNm^pw tI¨n]pw f¡apw D*m^p¶p .tI¨nNpv ssckv […]

Continue reading

സേവകൻ 10 [Mango]

സേവകൻ 10 | Sevakan 10 Author : Mango | Previous Parts Njnª ^m{Sn Ft¸mÄ D_§ns]t¶m F§sW D_§ns]t¶m H^p HmÀ½]pw CÃ. tfma½ H^p Pvamhv Im]]pw sNm*v k¶v D\À¯n. Fjpt¶Â¡pt¼mÄ ko«n tf^n¡p«n]pw Wn½n]pw CÃ. AkÀ skap¸nsW Ss¶ tbms]¶v b_ªp. f\n H¼Smkp¶p. Mm³ sbs«¶v Im]]pw NpXn¨v Fsâ ko«nt`¡v tbm]n. Npan]pw tSkm^kpw Hs¡ Njnªp b©m]¯n tbmNmWm]n bp_t¯¡n_§n]t¸mÄ emÀ¤k³ tI«³ Fsâ fpä¯p*v. […]

Continue reading

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 5 [ANOOP SS]

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 5  BALYATHILE ORMAKAL PART 5 BY ANOOP SS | Previous Part   ko«ns`¯n] Mm³ At¸mÄ Ss¶ Nn\_nsâ N^]n tbm]n Npan¨p k¶p.F¶n«p {dm]pw bmkmX]pw ASnWpfpNan fmN-vhn]pw V^n¨p AXp¡atKm`n]n GÀs¸«p.H^p F«pf\nt]msX eÀ¯mkv F\oäp bÃp tS¨p Npan¨p s_Zn B]n k¶p. Mm³ Nm¸n sNmXp¡pt¼mÄ Wm¯q³ NpX]pfm]n ko«nt`¡p k¶p.D®ns] Sn^¡n]t¸mÄ CSpks^ F\oänà fj]tà b\n]nÃm¯SpsNm*p AkÀ knan¨nà F¶pb_ªp.^mkns` WX¶ b\n]psX £o\w […]

Continue reading

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് 7 അയലത്തെ ചേച്ചി

ഞാൻ കഥ എഴുതുകയാണ് 7  NJAN KADHA EZHUTHUKAYANU 7 അയലത്തെ ചേച്ചി BY അജ്ഞാതൻ PREVIOUS PARTS Xo¨_pfm]pÅ Nan]pw AkapsX Duwd`pw B]t¸mÄ Mm³ sfm¯¯n SaÀ¶p. Xo¨s_ AkÄ¡p Du¼m³ Wà FN-vhvbo^n]³hv DÅtbms` tSm¶p¶t`m AkÄ CknsX FIv Hm Zn ]v¡v ks^ Du¼n sNmXp¡m_p*v F¶m\v tNav¡ps¶.. F§sW D*m^p¶p… tNäm³ S^pH AkÄ? ½v S^pfm]n^n¡pw … Xo¨s_ f\n fq¶m]n tbmNt*? fp`]n sM¡nsNm*m\v ASp […]

Continue reading

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 8

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 8  ENTE INC*ST AMMAYIYAMMA 8 BY INC*STMAN | PREVIOUS PARTS SpX^p¶p … fpjp¯p SpX§n] Np® Fsâ fpt¶ Ss¶ A½¨nsX AXp¯v F¯m³ sk¼n. {ZÊv fm_n]t¸mÄ AXn]n C«n^p¶Spw Du^n fmän]n^p¶p. C¯n^n Nmäpw skÅn¨pw Hs¡ N]t_* Fs¶. Mm³ fp_n]nt`¡v N]_pt¼mÄ A½¨n KWm`]psX NÀ«³ tWs^ CXpN]m^p¶p. Smjs¯ Wn`]ns` fp_n B]Sp sNm*v CWn Bs^¦n`pw k¶p […]

Continue reading

കാമദേവതമാർ 4 [Kunjan]

കാമദേവതമാർ 4 Kamadevathamaar Part 4 bY Kunjan | Previous Parts ”N]_n k^q..” fVyk]h-vNWm] A]mÄ Fs¶ ko«nt`¡p £\n¨p.. F´m]m`pw H^p 42þ45 ASnWpÅn k^pw A]mapsX k]Êv.. CSmt\m Cu I^¡nsâ eÀ¯mkv. FWn¡v knlzhn¡mWmkp¶nÃ. As¸m ASm\v Cu skXn]psX NXn]psX Nm^\w… A§sW Bskm ? G]v A§sW Aà tks_ Ft´m kyàfm] Nm^\w D*v. Ak^psX ko«nt`¡p tN_n. bs£ koXv bp_¯p Wn¶pw Nm\p¶ tbms` […]

Continue reading

യാക്കോബിന്‍റെ മകള്‍ [മന്ദന്‍ രാജ]

യാക്കോബിന്‍റെ മകള്‍ Yakobinte Makal bY Mandharaja ‘ Un]m ….. k¶p Nm¸n NpXnt¨ …F´v bän]Xn k¶t¸m fpSt` NnX¡p¶Sm\tÃm? S`tkUWt]m ftäm Bt\m?’ ‘ tbm ..H¶v ….. MmsWm¶p NnX¡s« ?’ sWän]n ko\ N^w S«n fmän Un] IqXm]n … AkapsX N®pNÄ N`§n]n^n¡p¶Sv `£vfn N*p “” F´v bän]tXm ..b_]v– … At½sX sbm¶ptfmÄ¡v F´m bäns]”” `£vfn sdZn`n^p¶v Un]]psX ln^sÊXp¯p fXn]n sk¨v […]

Continue reading