എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും 3 [ അർച്ചന ]

എന്റെ കഥ ഗൗരിയുടെയും 3 [ അർച്ചന ] ENTE KADHA GOURIYUDEYUM PART 3 BY ARCHANA | PREVIOUS PART Cu NT SpXÀ¶v km]n¡pN.. Cãfm]m Nfâv– CXm³ f_¡*….. Wn§apsX Aen{bm]w AWph^n¨p fm{Stf FWns¡sâ sSäpNpä§Ä b^ni^n¨p fpt¶m«p tbmNm³ hmVn¡q…. AkapsX fpOw BsN Ipk¶p….N®pNÄ N`§n…… AkÄ NpWnªn^p¶p N^]m³ SpX§n……. Mm³ sM«ntbm]n…… ssUktf CSnt¸m F´m……..– Mm³ fWÊn b_ªp…. tks*¦n tk* F´nWm Fs¶ […]

Continue reading

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 2

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 2 Bbaryayil Thudakkam Part 2 bY Skippo | Previous Part     BSy emPw FÃmkÀ¡pw CãvXsb«p F¶v A_ªSn Sm¦vhv. CãvXs¸«m Nfâvhv f_¡^pSv ¹ohv A§sWNp_¨v BÀemXw B]n¯s¶ FÃmw sI]vSp. NÃym\w Njnªv t^O Fsâ ko«n B\v Wn¶Sv.Fsâ Wm«ns` BIm^w ASm]n^p¶p.NÃym\ sI¡sâ ko«n`m\v cÌv ssWäv. dÔp¡Ä FÃmw H^p knVw tbm]n. tI¨osX ko«pNm^pw tI¨n]pw f¡apw D*m^p¶p .tI¨nNpv ssckv […]

Continue reading

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 5 [ANOOP SS]

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 5  BALYATHILE ORMAKAL PART 5 BY ANOOP SS | Previous Part   ko«ns`¯n] Mm³ At¸mÄ Ss¶ Nn\_nsâ N^]n tbm]n Npan¨p k¶p.F¶n«p {dm]pw bmkmX]pw ASnWpfpNan fmN-vhn]pw V^n¨p AXp¡atKm`n]n GÀs¸«p.H^p F«pf\nt]msX eÀ¯mkv F\oäp bÃp tS¨p Npan¨p s_Zn B]n k¶p. Mm³ Nm¸n sNmXp¡pt¼mÄ Wm¯q³ NpX]pfm]n ko«nt`¡p k¶p.D®ns] Sn^¡n]t¸mÄ CSpks^ F\oänà fj]tà b\n]nÃm¯SpsNm*p AkÀ knan¨nà F¶pb_ªp.^mkns` WX¶ b\n]psX £o\w […]

Continue reading

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 8

എന്റെ ഇൻസെസ്റ് ( അമ്മയായി അമ്മ ) 8  ENTE INC*ST AMMAYIYAMMA 8 BY INC*STMAN | PREVIOUS PARTS SpX^p¶p … fpjp¯p SpX§n] Np® Fsâ fpt¶ Ss¶ A½¨nsX AXp¯v F¯m³ sk¼n. {ZÊv fm_n]t¸mÄ AXn]n C«n^p¶Spw Du^n fmän]n^p¶p. C¯n^n Nmäpw skÅn¨pw Hs¡ N]t_* Fs¶. Mm³ fp_n]nt`¡v N]_pt¼mÄ A½¨n KWm`]psX NÀ«³ tWs^ CXpN]m^p¶p. Smjs¯ Wn`]ns` fp_n B]Sp sNm*v CWn Bs^¦n`pw k¶p […]

Continue reading

കാമദേവതമാർ 4 [Kunjan]

കാമദേവതമാർ 4 Kamadevathamaar Part 4 bY Kunjan | Previous Parts ”N]_n k^q..” fVyk]h-vNWm] A]mÄ Fs¶ ko«nt`¡p £\n¨p.. F´m]m`pw H^p 42þ45 ASnWpÅn k^pw A]mapsX k]Êv.. CSmt\m Cu I^¡nsâ eÀ¯mkv. FWn¡v knlzhn¡mWmkp¶nÃ. As¸m ASm\v Cu skXn]psX NXn]psX Nm^\w… A§sW Bskm ? G]v A§sW Aà tks_ Ft´m kyàfm] Nm^\w D*v. Ak^psX ko«nt`¡p tN_n. bs£ koXv bp_¯p Wn¶pw Nm\p¶ tbms` […]

Continue reading

സഞ്ചുവിൻറെ കളികൾ 2 [MSA]

സഞ്ചുവിൻറെ കളികൾ 2 Sanjuvinte Kalikal Part 2 bY mSa | Previous Part     BUys¯ emPw Np_¨p tdmÀ B]nt¸m]n, B Np_kv Cu emP¯n WnN¯mWmNpw F¶ knlzmht¯msX SpX^p¶p.. Wà tbms` D_§n, tcm¬_nRv tN«m\v Mm³ D\^p¶Sv.. Znhv–t¹]n tWm¡n]t¸mÄ B_p f\n , D½,]m\v knan¡p¶Sv Mm³ Aä³Zv sI]vSp. imt`m “” D½: “”tfmsW tW^w skap¯p k^p¶ntÃ..”” Mm³ : “”Np_¨qsX D_§s« D½, […]

Continue reading

ഇരുമുഖി 23 [Hunt]

ഇരുമുഖി 3 Erumukhi Part 3 bY Hunt Click here to read Malayalam Kambikatha Erumukhi All parts     A`vbw sskNn]Sn Fsâ {bn] km]W¡mt^mXv £f tImUn¡p¶p ..Wn§apsX hz´w i*v… Wm`pNm`n NqSnSpa]pw Nm\n¨n^n¡p¶ A½s] N*t¸mÄ AkWv hin¡kp¶Sn`pw A¸p_w B]n^p¶p ASv …Nm^\w NqSn¯pa A½]psX Bs\¦n`pw Nm\n¨Sv Np*n Asà ,Wà sW]v¡«n tbm`pÅ Np*n..l^o^w A`vbw SaÀs¶¦n`pw fWÊv ko*pw A½¡v tk*n […]

Continue reading

മായാനന്ദനം 2 [ne-na]

മായാനന്ദനം 2 MAYANANDANAM Part 2 bY Ne-nA [ വർക്കല ]   ^mkns` D_¡w Fjpt¶ä fm] H^p tNm«pkm C«psNm*v fqXn¸pS¨n^p¶ bpS¸v FXp¯p fmän. F{StW^w D_§n F¶v AkÄ¡p Ss¶ A_n]nÃ. ^*pUnkhs¯ s{X]n³ ]m{S]pw FÃmw sNm*pw Wà £o\fp*m]n^p¶p Wà hpO D_¡fm]n^p¶p. At¸mjm\v Im]]pfm]n `£vfn _qfnt`¡v NX¶p k¶Sv. “”””tI¨n Fjpt¶täm…Mm³ Np_¨p fp¼v k¶n^p¶p.. At¸mÄ Wà D_¡fm]n^p¶p ASpsNm*p bns¶ knan¨nÃ..” H¶p […]

Continue reading

ഞാനും എന്റെ സെക്യുരിറ്റിയും 1

ഞാനും എന്റെ സെക്യുരിറ്റിയും 1 Njanum Ente Securityum Part 1   Fsâ tb^v BSn^. ko«½]m\v, Ct¸mÄ 36 k]Êv. ^*p Np«nNap*v. eÀ¯mkpsfm¯v PÄcn B\v Smfhw. Fsâ NÃym\w NjnªSv FWn¡v 25 k]ÊpÅt¸mÄ B]n^p¶p. NÃym\w NjnªpÅ 1 kÀgw MmWpw eÀ¯mkpw S½n Wà ^oSn]n dÔs¸«n^p¶p. bns¶ bns¶ eÀ¯mknWp Sm¸^yw Np_ªp SpX§n. H^p kjnbmXv Njn¡p¶Sv tbms` B]n Nm^y§Ä. N`ym\w Njnªp 2 […]

Continue reading

റിഹാന്റെ രതി ലോകം 1

റിഹാന്റെ രതി ലോകം Rihante Rathilokam Part 1 bY Shabu   Cu NT]pw NTmbm{S§apw SnN¨pw hm¦`vbnNw fm{Sw. Fsâ tb^v _nim³ 26 k]hv. 6.2″” D]^w Kn½ns`ms¡ tbm]n H¶p sb^p¸ns¨Xp¯ l^o^w Nm\m³ GNtUlw H^p D®n fpNpµ³ Ì]nÂ. _nim³ bYns¸ms¡ Njnªp D¸msX h¼mUy¯nÂWn¶pw Nps_ b\w km§n _n] FtÌäpw sg]À fmÀ¡äpw s_âv F NmÀ A§sW Np_¨p b^nbmXnNÄ Hs¡ B]n Wm«n Ss¶ […]

Continue reading