വൈദ്യന്റെ മരുമകൾ 1 [പോക്കർ ഹാജി]

വൈദ്യന്റെ മരുമകൾ 1 Vaidyante Marumakal Part 1 | Author : Pokker Haji “….എടി എങ്ങനുണ്ട് നല്ലതു വല്ലതും ആണോടി” “….എല്ലാം സൂപ്പറാടി പെണ്ണെ .നീ കണ്ട് നോക്കീട്ടു പറ …“ “….ആ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാ നീ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തന്നത് കേട്ടോ .ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു രസവുമില്ലാരുന്നു…” “….എടി ഇത് അത് പോലല്ല നല്ല നാടൻ വെബ് സീരീസാ ഹിന്ദിയാണെന്നേ ഉള്ളൂ .പക്ഷെ നല്ല ചില്ലം ചില്ലം കളികളാ മൊത്തോം .നീ ഹാർഡിസ്ക്ക് […]

Continue reading