പാലാക്കാരനുമമ്മായിയമ്മേം [മന്ദന്‍ രാജാ]

പാലാക്കാരനുമമ്മായിയമ്മേം Palakkaranum Ammayiyammem Author : ManthanRaja . “” tIÀ¸p¦Â bÅn CXkN sSt¡¸_¼n f^n¨ptbm] Huth¸nsâ]pw f_n]m½]psX]pw fNWm] Wn¡p¶ k_oSnsW N`ym\w Njn¡m³ h½Sfmt\m ?”’ foWp F¶ hnhn`n AXp¯v Wn¡p¶ k_oSv F¶ sWÂhs\ H¶v tWm¡n .sWÂh¬ Aksa bman tWm¡n .bÃpNXn¨pw N®p^p«n]pw sWÂh¬ Aksa tWm¡nt¸Xn¸n¡p¶p*v AXp¯p Wn¶ A½¨n hm_m½ N¿n bn¨n]tSmsX Aka`vbw D¨¯n Ss¶ b_ªp “”‘ h½Sw “””” “””” […]

Continue reading

ഗീതയുമായി കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര

ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ തേപ്പുകാരി ഗീതയുമായി കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര Physics Teacher Theppukaari Geethayumaayi Koritharippicha Oru yaathra Author : writer Bhageerathanpillai Mm³ ^mtKgv ,fp¸Sp k]Êv. Sn^pkW´bp^¯p B\v koXv. BÀfn]n tKm`n sI¿p¶p. hvtbmÀXvhv tNm«]n`m\v FWn¡v tKm`nNn«n]Sp. NpSn^ hkm^n B\v Fsâ sFäw. tUlo] A´À tUlo] fÕ^§an Mm³ bs¦Xp¯n«p*v. H^p ss{XWnwPnWm]n sNm¨n]n k¶Sm\v. s{X]nWnRv Njnªp dÊväm³Zn F¯n. hf]w B_pf\n. Sn^pkW´bp^¯p F¯pt¼mtj¡pw […]

Continue reading

രാധാമാധവം 3 [Madhav]

രാധാമാധവം 3 RadhaMadhavam Part 3 | Author : Madhav Previous Parts | Part 1 | Part 2 |   A½]psX fp` sM«pNsa fm_n fm_n D_n©n NpXn¨p sNm*n^p¶t¸mÄ A½]psX A^s¡«p S¶nt`¡v tI^p¶Sv MmW_nªp. ASv Ssâ knKrwen¨ Np«Wn Af^p¶p. A½]psX ssN Fsâ S` A½]psX fm_nX¯nt`¡p tIÀ¯fÀ¯n. Fsâ ssN AtSmsX A½]psX kn^nª I´nNsa SjpNn AfÀ¯n kn^`pNÄ B I´n knXknt`¡v […]

Continue reading

ഞാൻ അനുഷ 13 [Anusha] [ഇൻ ഗോവ]

ഞാൻ അനുഷ 13 Njan Anusha  Part 13 Author : Anusha Previous Parts | PART 1 | PART 2 | PART 3 | PART 4 | PART 5 | PART 6 | PART 7 | PART 8 | PART 9 | PART 10 | PART 11 | PART 12 |   അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ചു രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും ഒരു ഡി.ജെ പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു.. അതിനു പോയി… വലിയ രസം ഉണ്ടായില്ല… ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു… തിരിച്ചു ഒരു 10 മണി ആയപ്പോൾ റൂമിൽ എത്തി… ഞങ്ങൾ ഗേൾസ് […]

Continue reading

ഓറല്‍ സെക്‌സ് ആരോഗ്യത്തിനു ഗുണമോ ദോഷമോ?

ഓറല്‍ സെക്‌സ് ആരോഗ്യത്തിനു ഗുണമോ ദോഷമോ?   സെക്‌സില്‍ തന്നെ പല വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതില്‍ സാധാരണ സെക്‌സ് അല്ലാതെ ഓറല്‍ സെക്‌സ്, ഏനല്‍ സെക്‌സ് എന്നിങ്ങനെ പല തരമുണ്ട്. സെക്‌സില്‍ വ്യത്യസ്ത പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കു പരീക്ഷിയ്ക്കാവുന്നവ. സെക്‌സില്‍ തന്നെ ഓറല്‍ സെക്‌സ് ഒരു വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന ഒന്നാണ്. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പെട്ടെന്നു തന്നെ രതിമൂര്‍ഛയുണ്ടാകാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണിതെന്നു വേണം, പറയാന്‍. എന്നാല്‍ ഓറല്‍ സെക്‌സിന് ചില അനാരോഗ്യപരമായ വശങ്ങളുമുണ്ട്. ഇതെക്കുറിച്ചാണ് താഴെ പറയുന്നത് അണുബാധകള്‍ വരാന്‍ സാധ്യത കൂടുതാണ് […]

Continue reading

രമിതയുടെ രതികേളികൾ 2 [സിമോണ]

രമിതയുടെ രതികേളികൾ 2 Ramithayude Rathikelikal Part 2 Author : Simona WWsªm`n¨ bmân]nÂ, NXnN]_n] t]mWn]pw ip¡v Ajn¨n« {dm]n D`]p¶ fp`Napfm]n _qfns`¯pt¼mÄ _mw Nwbyp«_nsâ fp¶n`p*v.. Ss¶ N*Spw Sp_¶n^p¶ Nwbyp«À hv–{No³ Smjv¯n]Sv ^fnS {l²n¨p. Np_¨p Wmam]n shN-vhv NTNapÅ GtSm sshäns` Øn^w km]W¡m^Wm\v _mw.. Han¨pw f_¨pfms\¦n`pw, H^n¡Â dmSv–_qfn tbm] tW^w Nwbyp«À t`m¡v sI¿m³ f_¶t¸mÄ ^fnS sshäv N*n^p¶p. .. eÀ¯mknsâ […]

Continue reading

വൈകി വന്ന വസന്തം 2 [ജോണി]

വൈകി വന്ന വസന്തം 2 Vaiki Vanna Vasantham Part 2 Author : ജോണി A]mÄ¡v Wà knl¸v– Ds*¶v tSm¶n FWn¡v, ASv tbms` B]n^p¶p B{Nm´w hoän Wn¶n_§n fp«n Wn¶v AkapsX W¡n NpXn¡p¶p Fsâ Mm^dn`qsX knNm^w bXÀ¶p N]-_n . Fsâ fXn]n NnX¡p¶ Fsâ em^y]psX bq_n tks_m^p bp^pg³ Ipwdn¡p¶p sim-!Mm³ AkapsX fpOw D]À¯n N®nt`¡v tWm¡n Ip*n AfÀSn Ipwdn¨p. Akav fpOw […]

Continue reading

ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ 3 [എഴുത്താണി]

ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ 3 CHETTANTE BHARYA PART 3 AUTHOR-EZHUTHANI Previous Parts | Part 1 | Part 2 | Wµn Wn§Ä W`vNn] knfÀlW§Ä¡pw t{bmÕmiW§Ä¡pw Cu emP¯nWpw Wn§apsX t{bmÕimWkpw knfÀlWkpw DbtUl§apw {bSo£n¨psNm* Fjp¯m\n … A¶v ^m{Sn ko*pw ko*pw B tImUy§Ä Mm³ Ft¶mXv Ss¶ BkÀ¯n¨v tImUn¨p H¶Ã H^pbmXv D¯^§Ä FWn¡v Nn«n bt£ Aks]m¶pw Fsâ fWÊnsW hwSrbvSWm¡n]nà Nm^\w Aks]Ãmw sNms*¯n¨Sv G«¯ns] […]

Continue reading

ഒരു കുടുമ്പകഥ [ലോലൻ]

ഒരു കുടുമ്പകഥ അച്ഛമ്മയുടെ കളിക്കുടുംബം Oru Kudumba kadha Achammayude Kalikudumbam Author : Lolan Aѽ]psX Nan¡pXpwdwH^p Wngn² hwPf N-T – CWvshÌv Sm`vb^yw CÃm¯kÀ fäp NTNÄ km]n¡pN – FÃm S^¯ns` dԧġpw kn`N¸n¡msS H^p Nq«pNpXpwd Nq« ¡an¡T]psX BUy A²ym]w CSm Wn§Ä¡v fp³bn ….hhvtWiw Cu^mävtb« lln…….tPmb³ Smfhn¡p¶Sv H^p tNmaWn]n B-\v. AknsX AXp¯Xp¯p Ss¶ koXpNÄ D*v. FÃmw sI_n] koXpNÄ. ASp sNm*p […]

Continue reading

വികാരവതി [Master]

വികാരവതി Vikaravathy Author : Master     “”tU..t_mhn tI¨n]psX tcm¬” sX_hn Wn¶pw kym]mfw Njnªv kn]À¯pNpan¨v Smtj¡v k^p¶ hf]¯v em^y tcm¬ Fsâ tWs^ Wo«ns¡m*v b_ªp. MmWSv km§n sIknt]mXv tIÀ¯p. “”””Rm tI¨n….” fpOs¯ kn]À¸v tSmÀ¯psNm*v SpX]v¡p¶SnWnsX Mm³ tImUn¨p. “”””AWn]m Wo H¶nt§m«v k^\w. AWnS]psX Nm^y¯n H^p So^pfmWw FXps¯ bäq. thmcnt]mXp MmsWm¶pw kn«p b_ªnÃ; Wo]pw bt_* tNt«m…” tI¨n]psX BVn […]

Continue reading