ഗീതു എന്റെ ഭാര്യ [Eztavio]

Posted by

ഗീതു എന്റെ ഭാര്യ

Geethu Ente Bharya | Author : Eztavio


രാജട്ടൻ വലിയ ആലോചനയിലാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഓഫീസിൽ നിന്നു ചായ കുടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന രജേട്ടന്റെ മുഖ ലാവം കണ്ടു ഗീതുവിനു തോന്നി, കടുത്ത് ആലോചനയിൽ മുഴുകി ഇരിക്കുന്നു. കുറച്ചൊന്നു കഴിയട്ട, കാരണം ചോദിച്ചറിയാം. വലിയ ഒരു ഫാർമസ്യട്ടിക്കൽ കമ്പനിയിലെ ഏരിയ മനേജർ ആയി ജോലി നോക്കുന്നു രാജശേഖരൻ നായർ, മിടുക്കനായ എക്സസികൂട്ടീവ് എന്ന പേരുണ്ടെങ്കിലും കടൂത്ത മത്സരമല്ലെ രംഗത്തു. കമ്പനിക്കുള്ളിലെ മത്സരങ്ങളും പുറത്തെ മത്സരങ്ങളും നേരിടേണ്ടതല്ലെ. ടെൻഷൻ കാണും.

 

“ബിഹൈൻഡ് എ സക്സ്സസ്ഫുൾ മാൻ ദ്യർ ഈസ് എ വുമൺ എന്നു കേട്ടിട്ടില്ല. രാജട്ടാ, എന്താ പ്രശ്നമെന്നു എന്നാടു പറയു” പണ്ടു ഈ വാചകം തന്നെ ഗീതു പറഞ്ഞപ്പോൾ രാജേട്ടൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ടു ചോദിച്ചു. വാട്ട് ഈസ് ബിഹൈൻഡ് എ സക്സ്സസ്ഫുൾ വമൺ എന്നു മറുപടിയും രാജേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു * പെണ്ണുങ്ങൾക്കു നല്ല ഷേപ്പുള്ള കൂണ്ടി ഉണ്ടാകുമെന്നു.

പക്ഷെ ഇന്നു രാജേട്ടൻ അങ്ങിനത്തെ കുസുതിത്തരമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ” കമ്പനി ആകെ മാറ്റങ്ങൾ ഉടനെ ഉണ്ടാവും പ്രത്തണ്ടു എരിയ ഓഫീസ് മൂന്നു സോണൽ ഒഫീസ് , അതിനു മുകളിൽ വൈസ് പ്രസിഡൻട് പിന്നെ എം.ഡീയും. ഇപ്പോഴുള്ള ഏരിയ മാനജേർസിൽ നിന്നാണു മൂന്നു സോണൽ മാനജേർസിനെ എടുക്കുക. ഈ സാണൽ മാനേജറായി ഒന്നു കയറിപ്പറ്റണം.

നല്ല ഫർണിഷ്ഡ് ഫ്ലാറ്റും സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിനു കമ്പനി കാറും പിന്നെ കുറെ അലവൻസുകളും ഉൾപ്പടെ വളരെ നല്ല പാക്കേജ്. ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് പ്രസിഡൻട് മൂന്നു കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ജോലിയിൽ നിന്നു വിരമിക്കും.

 

അപ്പോൾ ഈ സോണൽ മാനേജർമാരിൽ നിന്നു ഒരാളെ ആയിരിക്കും ആ സ്മാനത്തേക്കു എടുക്കുന്നതു” ഗീതുവിനു ഉത്സാഹമായി ഇതൊന്നു. ശരിപ്പെട്ടാൽ എന്തു ഗമയായിരിക്കും? ഈ ഫ്ലാറ്റിലെ എല്ലാവരും അസൂയപ്പെടും. ഇവിടെ ശമ്പളവും പെർക്സസുമൊക്കെ അല്ലേ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതു്? വീട്ടിലും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ആവും.

“ സോണൽ മാനേജർ ആയാൽ രണ്ടു കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിദേശത്തു ഹോളിഡേയും ഫാമിലി സഹിതം കിട്ടും, വൈസ് പ്പസിഡൻട് ആയാൽ പിന്നെ ഇഷ്ട പോളെ ഫോറിൻ ടൂർ’ രാജേട്ടാ, എങ്ങിനേയും ആ പോസ്റ്റ് രാജട്ടനു കിട്ടണം എന്തു ചെയ്താൽ അതു കിട്ടുമെന്നു ഒന്നു ആലോചിക്കു”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *