മണലു പൂക്കുന്ന നാട്ടിൽ 1 [Pravasi]

മണലു പൂക്കുന്ന നാട്ടിൽ 1 MANALUPOOKKUNNA NAATTIL BY PRAVASI ആദ്ദ്യമെ പറയട്ടെ വലിയ കംബി പ്രതീക്ഷിക്കല്ലെ അറ്റ്ലീസ്ററ് ആദ്യപാർട്ടിലെങ്കിലും ഞാൻ പ്രവാസി . പണ്ടൊരു സ്റ്റോറിയെഴുതിയിരുന്നു. അന്നു എന്റെ ലൈഫിൽ നടന്ന കതയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്‌ തികച്ചും സാങ്കൽപ്പികം മാത്രമാണു. അപ്പൊൾ തുടങ്ങട്ടെ. ഇത്‌ ലീനയുടെ കതയാണു. ഗൾഫിൽ ജൊലിക്കായി വന്നു പെണ്ണെന്ന കഴിവുകൊണ്ട്‌ എന്തൊക്കെയൊ ആവാൻ നൊക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ… മാർക്കെറ്റിങ്ങിൽ MBA കഴിഞ്ഞൊപ്പോൾ തന്നെ ഫാദറിന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ കംപനിയിൽ മാനെജരായി ജൊലിക്ക്‌ കയരിയ പെണ്ണാരുന്നു […]

Continue reading

അമ്മ ഗ്രാമം 1

അമ്മ ഗ്രാമം 1 Amma Gramam Part 1 bY Anandu Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶ NT Np_¨p cmâhn]pw H^pbmXv AWpek§apw tIÀ¶Sm\v. CSv H^p C³shhv_v NT]m\v. MmWpw A½]pwNqXn D*m] H^p skt¡gWv Nm`t¯ AWpek§Ä B\v Cu NT. Fsâ tb^v AWµp. F©nWo]_nwPv knUymÀ°n B\v. k]Êv 20. A½]psX tb^v ftilz^n. k]Êp 42.Mm³ “”D½n”” A½ F¶pw hvtWiw NqXpt¼mÄ knan¡pw. Aѳ ft`gy]n dm¦nRv […]

Continue reading

അമ്മ മാഹാത്മ്യം 1 [ബുഷ്‌റ ഫൈസൽ]

അമ്മ മാഹാത്മ്യം Ammamahathmyam Part 1 bY Bushra Faisal CsSsâ BUys¯ NT]m\v NT FjpSmWpÅ {btImUWw hvfnS F¶ Fjp¯pNm^n]m\v. F¶ns` Fjp¯pNm^ns] D\À¯n] hvfnS¡v Wµn – bns¶ Gs_ hzmVoWn¨ A³hn] F¶ Fjp¯pNm^n¡pw – BUyemP¯n ss`wPoNS AVnNw NX¶p k^p¶nsæn`pw NT]psX A´À`oWfm] Sow C³shÌv B\v Sm`vb^yfnÃm¯kÀ km]n¡^pSv ! A½ fmimßyw “” F¶m Mm³ C_§s« .. tI¨n ? “” hpf tImUn¨p. […]

Continue reading

എന്റെ യോഗം 1 [DUDE]

എന്റെ യോഗം 1 [DUDE] ENTE YOGAM BY DUDE വർഷങ്ങൾ ആയി കഥ വായിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രം ആയിരുന്നു ഞാൻ. ഞാൻ ആദ്യമായി എഴുതുന്ന കഥ ആയതിനാൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടരൂ. ഞാൻ ശരത്.വയസ്സ് 25. ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കിൽ ആണ്.ഒരു വർഷമായി ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു.അഞ്ചു മാസം മുൻപ് ബാങ്കിൽ കുടുംബശ്രീ ലോൺ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതലാണ് എന്റെ യോഗം തുടങ്ങിയത്.ലോൺഎടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പലരും വിളിച്ചു തുടങ്ങി.അങ്ങനെയാണ് ബിന്ദുവിനെ […]

Continue reading

ജീവിത യാത്രയിൽ 4 [KANNAN]

ജീവിത യാത്രയിൽ 4 JEEVITHAYATHRAYIL 4 BY KANNAN | PREVIOUS CSpks^ km]n¨n«nÃm¯kÀ fp³ bmÀ«pNÄ km]n¨SnWp tlgw km]n¨p SpX§pN AXp¯ bmÀ«v k^³ Smfhn¡pw ASpsNm*v bqÀ¯n]m]Sv Abv–t`mZv sI]vSSm\v Wn§apsX ht¸mÀ«v B\v Fâvs_ DuÀKw bSps¡ Wm³ C_§n sshZnt`¡v NnX¶p . M§Ä fq¶v tb^pw W`¯ptbmtà Npjªp {ZÊv H¶pw CÃm¯ Ss¶ M§Ä NnX¶p . Wm³ Atkmt^mXm]n«v tImUn¨p . “” CSptbmtà hu*v D*m¡n]m […]

Continue reading

കോബ്രാ ഹില്‍സിലെ നിധി 14 [Smitha]

കോബ്രാ ഹില്‍സിലെ നിധി 14 CoBra Hillsile Nidhi Part 14 | Author :  SmiTha   click here for all parts Nzm*w sf¡mWnN-vhnsW¡p_n¨v ^mip ¢msÊXp¡pt¼mÄ Unky cnhnN-vhn³s_ t`mN¯v H¶pfm]n^p¶nÃ. fäp knUymÀTnNÄ BU^tkmsX]pw B^mVWt]msX]pw AUvepSt¯msX]pw A]mapsX km¡pNÄ¡v NmtSmÀ¯n^n¡pt¼mÄ Unky]psX {l² bs£ A]mapsX N®pNanÂ, A]mapsX hwPoSmßNfm] lЯnÂ, A]mapsX klyfm] I`W§anÂ…. Np_ª Unkh§Ä¡pÅn ^mip Wm^m]\³ knUymÀTnNapsX {bn]s¸« lngyWm]n fm_n¡jnªn^p¶p. A]mapsX hWymh […]

Continue reading

കാമറാണിമാരായ ഭാര്യമാർ 1 [AjaY]

കാമറാണിമാരായ ഭാര്യമാർ-1 അജയ് KAAMARANIMAARAYA BHARYAMAAR 1 BY AJAY CSv H^p C³shÎp NT]m\v. dmw¥qÀ WP^¯n Wn¶pw A`vbw fm_n H^p bpSn]v cv`mäv km§n]Snsâ Sn^¡pNan`m]n^p¶p Mm³. Fsâ Hmcohpw dnhnWÊv hw^wekpw AXp¯pSs¶]m\v. fÃpNapsX diaw AVnNw CÃm¯ H^p Nfyq\nän tWm¡n WX¡m³ SpX§n]n«v Np_¨v Wmam]n. hzNm^yS]nt`¡pÅ Wpjªp N]äw Ss¶ Nm^\w. hzNm^yS bp`Àt¯* Nm^yw F´m\v F¶v tImUn¨mÂ. Fsâ em^yfmÀ Ss¶]m\v {blvWw. ^*pem^yfm^pw […]

Continue reading

കത്ത് TO ANI BY SMITHA

കത്ത് TO ANI BY SMITHA അനിക്കുട്ടാ, മോനേ, ഇത്തരം വിഷയങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കഥകള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് “അഗമ്യഗമനം,” എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ്. ആ വാക്കിന്‍റെ അര്‍ഥം തന്നെ ‘ഗമിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തത്’, ‘പോകാന്‍ പാടില്ലാത്തത്’, എന്നൊക്കെയാണ്. അതായത് ചെയ്യരുത് എന്ന്‍ സമൂഹവും സദാചാരബോധവും വിലക്കുന്ന ഒന്നാണത് എന്ന്‍ തന്നെ അര്‍ഥം. ചുരുക്കത്തില്‍ അടുത്ത രക്തബന്ധതിലുള്ളവര്‍ തമ്മില്‍ ലൈംഗിക ബന്ധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല എന്ന്‍ തന്നെയാണ് എന്‍റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. പിന്നെ എന്തിനു ഇത്തരത്തില്‍ കഥകള്‍ എഴുതുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കാന്‍ വേണ്ടിയല്ലേ, […]

Continue reading

ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് [SUNNY]

ഫ്ലാഷ്ബാക്ക് FLASHBACK BY SUNNY koXnWXp¯pÅ H^p bpj]psX Hjnª Ø`¯p B\v M§apsX NqXÂ Np_¨p tb^p*mkpw k`nN¼nWn Ht¶m ^t*m tb^p*mkpw H^pUnkhw W½sX hpir¯nsâ NqsX H^p {bm]fpÅ Bapfp*m]n^p¶p A¶v hmVWw A]mapsX N¿n`vWn¶pfm\v Ak³km§n]Sv H^pfn¨n^p¶p k`n¡mw F¶v b_ªm\v A]mapfksâ H¸w k¶Sv …k¶n^p¶p bpN¨p SpX§n A`vbw Njnªp FÃmk^v¡pw S`]v¡p bnXn¨p SpX§n .. hwhm^kpw SpX§n AÃ fmsg W½sa CSv ks^ N*n«nÃmt`m […]

Continue reading

പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 6 [ആദി വത്സൻ]

പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 6 Pranayanubhavangal Part 6 bY ആദി വത്സൻ | Previous Parts S¼p^m«n Aksa sN«jn¡m³ ^mf³ Wm]s^mXv– b_ªq, sN«jn¨v– hzS{´]m] AkÄ Wµnt]msX S¼p^m«ns] tWm¡o, F¶n«v– B bphvSN¯nWm]n ssN Wo«n S¼p^m«n AÂbw hwl]t¯msX B dp¡v– AkÄ¡v– W¡n. AkÄ FtSm tbKv– Sns^sªXp¯v– S¼p^m«n¡v– WÂNn ASns` In` In{S§Ä D*m]n^p¶p, H¶v H^p c`N¯nsâ In{Skpw bns¶m¶v H^p hv{So]psX t]mWn]n Wn¶v Cäv– kojp¶ {UmkNw […]

Continue reading