ഞാൻ മാത്യു തരകൻ

ഞാൻ മാത്യു തരകൻ Njan Mathew tharakan By ഊക്കിസ്റ്   Mm³ fmSyp S^N³ .k]hv 35 Nmªn^¸nÅn B\v Ø`w .em^y thmcn 30 hpµ^n .ko«½ .^*p f¡Ä .tfm³ 10 k]hv tfmÄ 7 k]hv.Mm³ dnhnWÊv B\v._d^v tSm«kpw D*v.hv–ssbhhv B\v NqXpS`pw dnhnWÊv .N¼Wn]ns` H^p Ìmcv N`ym\w Njnªp tbm]t¸mÄ H^p Hjnkp k¶p .fn¡km_pw sI_p¸¡m^v sb®p§Ä B\v Ìmcv FÃmw .FÃm¯ntWw Ss¶ Mm³ Nps_ […]

Continue reading

എന്‍റെ അമ്മ [ ഭക്തന്‍ ]

എന്‍റെ അമ്മ [ ഭക്തന്‍ ] ENTE AMMA bY BHAKTHAN {bn] hp{ip¯p¡sa Cu NT B^wen¡p¶SnWp fp³bv Ims¡m F¶ Fsâ fpbphvSN¯ns` 4654 Nq«pNmÀ¡pw Mm³ Wµn A_n]n¡p¶p C§sW H^p NT CknsX SpX§WpÅ Nm^\w Wn§Ä Hmt^m¯^pw Fsâ A½¡p WÂNn] hzoN^\w H¶psNm*v fm{Sfm\p Wn§apsX Hmt^m^p¯^ptX]pw Nmjv¨¸mXn Fsâ A½ H^p tkly Bs\¶p FWn¡_n]mw bt£ F´m\p M§apsX KoknSw F¶p Mm³ Wn§apsX fp¶n […]

Continue reading

എന്‍റെ അമ്മ [ ഭക്തന്‍ ]

എന്‍റെ അമ്മ [ ഭക്തന്‍ ] ENTE AMMA bY BHAKTHAN {bn] hp{ip¯p¡sa Cu NT B^wen¡p¶SnWp fp³bv Ims¡m F¶ Fsâ fpbphvSN¯ns` 4654 Nq«pNmÀ¡pw Mm³ Wµn A_n]n¡p¶p C§sW H^p NT CknsX SpX§WpÅ Nm^\w Wn§Ä Hmt^m¯^pw Fsâ A½¡p WÂNn] hzoN^\w H¶psNm*v fm{Sfm\p Wn§apsX Hmt^m^p¯^ptX]pw Nmjv¨¸mXn Fsâ A½ H^p tkly Bs\¶p FWn¡_n]mw bt£ F´m\p M§apsX KoknSw F¶p Mm³ Wn§apsX fp¶n […]

Continue reading

സുഹറയുടെ വിനു 2 [Kuttoos]

സുഹറയുടെ വിനു 2 Suhrayude Vinu Part 2 bY Kuttos     “”hpi_]psX knWp “” 2 (Np«qhv) BUy emP¯nWv S¶ t{bmÕmi§Ä¡p kas^]VnNw Wµn… Wn§apsX Nwsfâvhpw ss`¡pw B\v fpWvtbm«pÅ emP§apsX DuÀKw….. eoSnt]msX hpi_ sdZn k¶p fpOw sbm¯n C^p¶p. N^¨n AX¡m³ AkÄ bmXpsb«p. Fs´¶_n]m¯ eoSn Aksa {Phn¨p….. Sm³ ssUks¯ tbms` Nm\p¶ C¡………C§sW H^p…….AkÄ¡p Bt`mIn¨n«v N^]m³ AÃmsS tks_m¶pw tSm¶n]nÃ…… […]

Continue reading

പ്രാരാബ്ധം മത്തായിയും പഠിപ്പിസ്റ് ഇന്ദുവും 3

പ്രാരാബ്ധം മത്തായിയും പഠിപ്പിസ്റ് ഇന്ദുവും 3 Prarabdham Mathayiyum Padippistu enthuvum part 3 By PADIPPIST KUTTAN (പഠിപ്പിസ്റ്റ് കുട്ടൻ) Previous Parts     {bn] km]W¡mÀ¡v….. Wn§av S¶ hvtWi¯nWpw t{bmÕmiW¯nWpw Fsâ ANfjnª Wµn A_n]n¡p¶p… Cu NT]psX BUy emP§Ä km]n¡m¯ {bn] km]W¡mÀ NTmPSn fWÊn`m¡pkm³ tk*n fp³ emP§Ä km]n¡\w F¶v AeyÀSTn¡p¶p….. NT]n k^p¶ A£^ sSäpNÄ¡v NqXn hU]w £fn¡pN…SpXÀ¶pw Cu NT km]n¡pN]pw […]

Continue reading

ചെറുകഥകള്‍ VOL 1 [ Naziya VT – Nightwave – Ismail ]

പ്രിയരേ കംബികുട്ടനില്‍ വന്ന ചെറുകഥ സമാഹാരം നിങ്ങള്‍ക്കായി ഒരു പോസ്റ്റ്‌ ആയി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു എഴുത്തുകാര്‍ കഥകള്‍ വലുതായി എഴുതുവാന്‍ ഇത് ഒരു പ്രചോദനം ആകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വീകരിച്ചാലും ഈ മൂന്നു കഥകള്‍ ……. എന്‍റെ അനിയന്‍ കുട്ടന്‍  ENTE ANIYAN KUTTAN BY NAZIYA .VT ചെറുകഥ – 1 Fsâ tb^v AMvKW. tNmjnt¡mXns` H^p {Pmfo\{btUl¯m\v Fsâ koXv. ko«n MmWpw A½]pw AWn]Wpfm\v DÅSv, Aѳ PÄcn`m\v. Mm³ H^p Zn{Pn […]

Continue reading

സുഹറയുടെ വിനു [Kuttoos]

സുഹറയുടെ വിനു Suhrayude Vinu bY Kuttos   CSv {bn] hpir¯v hpi_]psX, Akly {bNm^w WX¯p¶ H^p b^o£\w B\v…….CSv hpi_]psX tXÌv AWph^n¨p k^psft¶m, CsÃt¶m FWn¡_n]nÃ…….GsS¦n`pw ^oSn]nÂ, hpi_¡v CSv kngf¯nWp Nm^\w BNp¶psk¦nÂ, fp³Nq«n fm¸p tImUn¡p¶p……… ……………………………………….. A¯mjw Njnªp, bm{S§Ä NjpNn sNm*n^p¶t¸mÄ B\v hpi_]psX A^s¡«nt`¡v bn_Nn`qsX WnhmÀ tIÀ¯v sk¨n«p, AkapsX sNmjp¯ CXp¸nt`¡p N¿fÀ¯n sM^n¨p. Np*n¡nX]ns` C¡]psX sI_n] fpjp¸v Sn^n¨_nsª¦n`pw, […]

Continue reading

തമ്പുരാട്ടി [ SiD ]

തമ്പുരാട്ടി THAMBURATTY BY SiD “”CWn CksW CknsX WnÀ¯p¶ {blvWfnÃ, C_§nt¡m\w C¶v Ss¶”” {bSmb kÀ½ A`_n. S`]pw SmjvSn N®³ A¸p_¯v Wn¸p*m]n^p¶p. “” fWpgysW Wm\w sNXp¯m³ tk*n Hmt^m K·§Ä, CWn Wo CknsX Wn¶m fNsW sNm¶k³ F¶ tb^v Mm³ tNÄt¡*n k^pw”. kÀ½ D_ªpSpÅn N®sW AXn]v¡pkm³ fpt¶m«v NpSn¨p . “” bt¸«m fSn, WnÀ¯v “” emWp C^pk^ptX]pw CX]n N]_n Wn¶p […]

Continue reading

അമ്മയുടെ നെയ്യപ്പം [ ശന്തനു ]

അമ്മയുടെ നെയ്യപ്പം AMMAYUDE NEYYAPPAM BY ശന്തനു BUy NT]m\v. fn¶nt¨¡t\… C³shÌv F¶Sv sSämt\m sl^n]mt\m Fs¶m¶pw FWn¡_n]nÃ. bs£ B cmâhn]psX `i^nt]maw k^nà FWn¡v fsäm¶pw. C³shÌv AÃm¯kÀ U]kp sI]vSp km]n¡mSn^n¡pN… A½]psX sNmjp¯ l^o^t¯mXv FWn¡v {b\]w tSm¶n¯pX§n]Sv Ft¸mjms\¶v FWn¡v NrSyfm]n HmÀf]nÃ… H^p bs£ ASv ^tftl«³ A¶v Ft¶mXn§sW b_ªt¸mjm]n^n¡pw, Zm CWns]¦n`pw Wo A½]psX Nm^ysfms¡ tWm¡\w, F{S Nm`fm]n hÔyt¨¨n Hä]v¡v. Wm«pNms^s¡m*v H¶pw […]

Continue reading