പഞ്ചാബി കുടി [master]

പഞ്ചാബി കുടി [master] PANJABI KUDI BY MASTER   Cu fimWP^¯ns` KoknS¯nWnsX b` Uobmk`nNapw k¶ptbms]¦n`pw Nps_ bX¡§Ä sbm«p¶ lÐkpw Pp*pNapsX diakpfÃmsS ]msSm^p Pp\kpw FWn¡v ASpsNm*v D*m]n«nÃ. Uobmk`n {bfm\n¨v N¼Wn]n Np_¨p Unkhs¯ AkVn Nm\pw. tdm\hv F¶ tb^n A¸w b\w, Nps_]VnNw fVp^b`im^§Ä; SoÀ¶p. A{S]ptf DÅq Fsâ Uobmk`n. AkVn B]SnWm ko«n SWn¨n^p¶p tdm_Xn¡pw. bp_¯v bX¡§Ä sbm«p¶ lÐtNm`mi`w DÅSpsNm*v Xnkn […]

Continue reading

Ente ammaayiamma part 57

എന്‍റെ അമ്മായിയമ്മ 57 Ente Ammaayiamma part 57 By: Sachin | www.kambikuttan.net Click here to read Ente Ammayiyamma All parts   NT SpX^p¶p … bntä¶v ^mkns` D\^m³ Np_¨v sskNn]n^p¶p …kÀ½ hÀ ^*mjvIt¯¡v Atf^n¡]n`pÅ tfmapsX AXpt¯¡v tbm]Sv {bfm\n¨v A§v fXn¨p ..^mkns` Fjpt¶äv ssN`n Hs¡ DXp¯v tWs^ dmSv_qfnt`¡v tbmNp¶ kjn f½n]psX fp_n]nt`¡v tWm¡n]s¸m thmWpNp«³ AknsX CÃm]n^p¶p ..fpOkpw NjpNn bÃpw tS¨v […]

Continue reading

ക്യൂട്ട് അനിയത്തി 2 [കിച്ചൂസ്]

ക്യൂട്ട് അനിയത്തി 2  CUTE ANIYATHI 2 BY KICHOOS | PREVIOUS C¶v b\n tWÀs¯ Njnªp 3 f\n]m]t¸mÄ Ss¶ Mm³ ko«n F¯n. Mm³ k¶ bmsX Mm³ AtWgn¨Sv Aksa B]n^p¶p At½ fmap k¶ns` A½ b_ªp AkÄ k¶n«nà AkÄ 4 f\n]mNpw. tfmsW Im] FXp¡sX Mm³ b_ªp AkÄ k^s« k¶n«p fSn. Mm³ Aksa]pw tWm¡n Wn¶p C^n¡¶ hf]¯v Fsâ In´ Cs¶sÃs¯ Nm^yw […]

Continue reading

വാടക വീട്ടുകാർ 4 [Dhivya]

വാടക വീട്ടുകാർ 4 Vadaka Veettukaar Part 4 bY Dhivya | Previous Parts   H^p Bjv¨ `okn ^mip`nsâ Aѳ Wm«ns`¯n.. N¼Wn]psX In` dnhnWhv Nm^y§Ä¡m]n H¶p fpwd]n kt^* Bklyw k¶t¸mÄ ko«n`pw H¶p k¶Sm ..^m{Sn Nps_ sskNn«m\v F¯n]Sv.. B ^mip`nsâ AÑsW b^nI] sbXp¯mw..tb^v {loV^³. k]Êv H^p 50 NX¶n«p*mkpw. BÄ Ct¸mjpw Wà hvt{XmRv B\v ..Wà ssiäpw .sk]väpw D*v.. sbs«¶pÅ k^kn […]

Continue reading

എന്റെ കൗമാര കാല ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ 4

എന്റെ കൗമാര കാല ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ 4 ENTE KAUMARAKALA ORMMAKKURIPPUKAL PART 4 bY DrTKU | Previous Parts Fsâ fmfn]pfm]pÅ Du¡p b^nbmXnNÄ fpX¡w NqXmsS WX¶p sNm*n^p¶p. hpfs] F§sW F¦n`pw b®\w F¶ knIm^kpw B]n Nps_ Unkh§Ä B]n WX¡p¶p. Mm³ tW^s¯ b_ªtÃm CkÄ FÃmw SnNª hz]¼³ I^¡m\v. Fsâ Np®¡p«³ B{Nm´w Nm\n¨m Fs¶ Npäw b_]^pSv. MmWpw hpf]pw WX¡m³ tbmNpt¼mÄ b`t¸mjpw fp«n D^p½n fp` S«n]pw […]

Continue reading

കോബ്രാഹില്‍സിലെ നിധി 18 [Smitha]

കോബ്രാ ഹില്‍സിലെ നിധി 18 CoBra Hillsile Nidhi Part 18 | Author :  SmiTha   click here for all parts പ്രഭാതം. തലേ രാത്രിയിലെ അപ്രതീക്ഷിതവും അസുഖകരവുമായ സംഭവമോര്‍ത്ത് ചിന്താകുലനായിരുന്ന രാഹുലിനെ ഉണര്‍ത്തിയത് പുറത്ത് വന്ന്‍ നിന്ന കാറിന്‍റെ ശബ്ദമാണ്. ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റില്‍ നിന്ന്‍ ഗായത്രി ദേവി ഇറങ്ങുന്നത് രാഹുല്‍ കണ്ടു. അതിന് ശേഷം രാജശേഖര വര്‍മ്മയുടെ വീട്ടില്‍ താന്‍ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിചാരികയേയും. അവരിരുവരേയും കണ്ട് അയാള്‍ അദ്ഭുതപ്പെട്ടു. താന്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചത് […]

Continue reading

മേൽവിലാസം 9 [സിമോണ] [Climax]

മേൽവിലാസം 9 Melvilasam Part 9 | Author : Simona [ Previous Part ]     ഡൈനിങ് ടേബിളിനരികിലൂടെ അല്പവസ്ത്രധാരിണിയായി അമ്മായിയമ്മയുടെ പിറകെ ലജ്‌ജാവിവശയായി അടുക്കളയിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണുകൾ മുഴുത്തുനിന്നിരുന്ന എന്റെ കൊഴുത്ത നഗ്നതയിൽ ആർത്തിയോടെ പതിയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു…ഏട്ടൻ ആരും കാണാതെ നോക്കി കണ്ണിറുക്കി… ഞാൻ മുഖമുയർത്താതെ എന്റെ അധരങ്ങളെ കൂർപ്പിച്ച് ഏട്ടനൊരു ആംഗ്യ ചുംബനം നൽകി. “ഡീ കള്ളിപ്പാറു….. അമ്മ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ട്ടോ… ” എനിക്കുമുന്പേ നടന്നിരുന്ന അമ്മയുടെ […]

Continue reading

രാക്ഷസീയം [SAJAN]

രാക്ഷസീയം [SAJAN] RAKSHASEEYAM BY SAJAN D¨ sk]n fpO¯Xn¨t¸mÄ B\v Mm³ F\oäSv . shfÌÀ FN-vhmw FÃmw Njnªp . CWn H^p fmhw t{dNv B\v . timÌ`n DÅ fn¡ BapNapw tbm]n . St`¶v skÅfXn DÅSv sNm*v Mm³ tbm]nà . ko«n tbm]m kÃm¯ tdm_Xn B\v . DXp¯ fp*p Nm\mWnà . AXp¯v hn_n NnX¸p*v . tgmÀ«nWv fpNan Aksâ dÄKv sbm§n […]

Continue reading

അന്നമ്മ 2 [ AniL OrMaKaL ]

അന്നമ്മ 2 ANNAMMA 2 BY ANIL ORMAKAL | www.kambimman.com {bn]t^ Np_¨v tbs^¦n`pw Nfân«SnWv Wµn…. {btSyNn¨pw Ahp^Wpw, Egn¡pw…. NT SpX^p¶q…. AXp¯ emPw A`vbw sskNpw… Ct¸mÄ AWnkm^yfm] H^p XznÌv.. f]¡w kns«\oäv Ipäpw tWm¡pt¼mÄ Nq^n^p«v. tdmV¯nt`¡v Sn^ns¨¯n]t¸mÄ dm¯v_qfn A^ks^ D]À¯n k¨ ssWän]pfn«v sk_pw S_]n Nm`pWo«n]n^n¡pN]m\v Mm³….. sbs«s¶jpt¶äv ss`än«p… BUyw Sn^ªSv tcm\m\v… F´nWm\v AsSXp¯Sv Fs¶Wn¡v Ss¶ fWÊn`m]nÃ… hf]w tWm¡n […]

Continue reading

എൻ്റെ സാർ [ANJU]

എൻ്റെ സാർ  ENTE SIR BY ANJU Mm³ A©p tbs^m¶pw fmäp¶nà H^p fmhfm]n Mm³ Øn^w km]W¡m^n]m\v ASpw Fsâ h]³hv hÀ B\v CSp Nm\n¨p S¶Sv FjpSn A{S A_nknà Fsâ KoknS¯n WX¶ H^p Nm^yw b_]mw sSäm\p bs£ bänt¸m]n Wn§tamsX¦n`pw b_ªm H^p Blzmhw BNpw. Mm³ Ct¸mÄ ¹hv1bYn¡p¶p Sn^pkW´bp^w hztUlw Mm³ Hä fNam\v A½ PÄcn B\v Aѳ sIss¶ H^p tgm¸v […]

Continue reading