ചില്ലുകൊട്ടാരം [രേഖ]

ചില്ലുകൊട്ടാരം Chillukottaram bY Rekha im]v FÃmkÀ¡pw hpOfms\¶v knlzhn¡p¶p ,Np_¨p CXtka¡ptlgw H^p NT]pfm]n k¶n^n¡p¶p Wn§Ä¡v Cãs¸Xptfm F¶_n]nà , ASnNw tbKpNÄ Csæn`pw km]n¡pt¼mÄ Sm`vb^yw tSm¶n]m bnt¶Nv fmänsk¡msS km]n¡p¶Sm\v WÃsS¶p Mm³ knlzhn¡p¶p , F¶v N^pSn hhvsb³hv H¶pfnÃmt«m H^p hmVm^\NT ASntW¡mÄNqXpS AkNmlkmU§Ä H¶pfnà . Cãs¸«m`pw ,tfmlfm]m`pw, Np_kps*¦n`pw Sp_¶pb_]\w hhvtWiw t^O InÃpsNm«m^w ( t^O ) InÃpsNm«m^wtbms` Asæn H^p InÃpNqXm^w B]n^p¶p […]

Continue reading

ആര്‍മി സ്പെഷ്യല്‍ [ഷിഹാബ്]

 ആര്‍മി സ്പെഷ്യല്‍ നേഴ്സ് കാവ്യ ARMY SPECIAL NURSE KAVYA BY SHIHAB Zyq«n Njnªv Sn^n¨v BÀfn timÌ`n F¯n]t¸mtj¡pw Nmky £o\n¨n^p¶p. {lo`s¦³ BÀfn]psX H^p hvsbgy hvtNmXn Wjvhm\v f`]man]m] Nmky. Wmsa bp`Às¨ hq^yWpUn¡p¶SnWp fps¶ H^p Ø`w ks^ tbmkmWps*¶v tfKÀ i^n`m hÀ b_¯n«p*v. ASpsNm*v tW^s¯ NnX¡\sf¶pÅSvsNm*v Nmky sbs«¶p Ss¶ e£\w Njn¨v NnX¶p. NnX¶ Nmky¡p bt£ D_¡w k¶nÃ. i^n`m hm_m]n^p¶p AkapsX […]

Continue reading

പഞ്ചാബി കുടി [master]

പഞ്ചാബി കുടി [master] PANJABI KUDI BY MASTER   Cu fimWP^¯ns` KoknS¯nWnsX b` Uobmk`nNapw k¶ptbms]¦n`pw Nps_ bX¡§Ä sbm«p¶ lÐkpw Pp*pNapsX diakpfÃmsS ]msSm^p Pp\kpw FWn¡v ASpsNm*v D*m]n«nÃ. Uobmk`n {bfm\n¨v N¼Wn]n Np_¨p Unkhs¯ AkVn Nm\pw. tdm\hv F¶ tb^n A¸w b\w, Nps_]VnNw fVp^b`im^§Ä; SoÀ¶p. A{S]ptf DÅq Fsâ Uobmk`n. AkVn B]SnWm ko«n SWn¨n^p¶p tdm_Xn¡pw. bp_¯v bX¡§Ä sbm«p¶ lÐtNm`mi`w DÅSpsNm*v Xnkn […]

Continue reading

സജിതചേച്ചി പുതിയ പാർട്ണർ 1

സജിതചേച്ചി പുതിയ പാർട്ണർ 1 Sajithachechi Puthiya Partner Part 1 bY ലിൻസി xxx Cu NT B\p§Ä¡Ã sb®p§Ä¡pÅSm\v hpir¯p¡sa Mm³ Wn§apsX hz´w N¼n sb§Ä `n³hn]m\v. sNm¨n]ns` H^p sI_n] Hm¬ss`³ tNmÄtPÄ Bs\¶v b_ªn^p¶sÃm. Fsâ NTNÄ¡v Wn§Ä WÂNp¶ t{bmÕiW¯nWp Wµn. AXp¯nsX Mm³ b^nI]s¸« H^p tI¨n]psX NT]m\n¯k\ b_]p¶Sv. hwPoSw tbms`]m\v ^Sn]pw. ^SnhpO¯nsâ fmhvf^nN`i^n]n H^n¡Â B_mXn]m bns¶ ASv KoknS¯nsâ emPfm]n fm_pw. […]

Continue reading

Ente ammaayiamma part 57

എന്‍റെ അമ്മായിയമ്മ 57 Ente Ammaayiamma part 57 By: Sachin | www.kambimaman.net Click here to read Ente Ammayiyamma All parts   NT SpX^p¶p … bntä¶v ^mkns` D\^m³ Np_¨v sskNn]n^p¶p …kÀ½ hÀ ^*mjvIt¯¡v Atf^n¡]n`pÅ tfmapsX AXpt¯¡v tbm]Sv {bfm\n¨v A§v fXn¨p ..^mkns` Fjpt¶äv ssN`n Hs¡ DXp¯v tWs^ dmSv_qfnt`¡v tbmNp¶ kjn f½n]psX fp_n]nt`¡v tWm¡n]s¸m thmWpNp«³ AknsX CÃm]n^p¶p ..fpOkpw NjpNn bÃpw tS¨v […]

Continue reading

ക്യൂട്ട് അനിയത്തി 2 [കിച്ചൂസ്]

ക്യൂട്ട് അനിയത്തി 2  CUTE ANIYATHI 2 BY KICHOOS | PREVIOUS C¶v b\n tWÀs¯ Njnªp 3 f\n]m]t¸mÄ Ss¶ Mm³ ko«n F¯n. Mm³ k¶ bmsX Mm³ AtWgn¨Sv Aksa B]n^p¶p At½ fmap k¶ns` A½ b_ªp AkÄ k¶n«nà AkÄ 4 f\n]mNpw. tfmsW Im] FXp¡sX Mm³ b_ªp AkÄ k^s« k¶n«p fSn. Mm³ Aksa]pw tWm¡n Wn¶p C^n¡¶ hf]¯v Fsâ In´ Cs¶sÃs¯ Nm^yw […]

Continue reading

ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 3 [നീരത്]

ബോയ്‌ഫ്രണ്ട്‌ 3 BOY FRIEND 3 BY NEERATH | PREVIOUS PART tdm]v–{c*v– þ emPw fq¶v t{bmÕmiW§Ä¡p Wµn.. CãfmNpw F¶ knlzmht¯msX SpX^p¶p hf]w GSm*v A©pf\n.^m{Sn¡pÅ S¿ms_Xp¸nWm]n fWp H^p hnZn Nm\m³ H^p§pN]m\v.tcm¬ sdÃXn¡p¶p.doW]m\v.tcm¬ FX¯ DXsW. “”F´mXm b^nbmXn””. H^p bXw N\pkm]n^p¶p F¶ D¯^¯nWp. “”F´mXm fäkWmt\m””. “”GSp fäk³””. “”fäksW¦n Wo Ip½m Hä¡n^p¶p Nm\*.^m{Sn k^pt¼m hnZn sNm*pkm,Wfps¡m^pfn¨p Nm\mw””.doW b_ªp. “”Wo CsSÃmw Nm\ptfm””. […]

Continue reading

മാലാഖമാരുടെ കൂടെ 2 [Kichu?]

മാലാഖമാരുടെ കൂടെ 2 Malakhamaarude koode Part 2 [Kichu?] | Previous Part A§nsW AknIm^nSfm]n Cu fm`mO¡q«n k¶p sb« Mm³ bpSn] ^*p fm`mOfm^psX fp¶n H^p sbm«sW tbms` C^p¶p,FWn¡v inµn A_n]nà F¶ AÔknlzmh¯n AkÀ Fsâ fp¶n sk¨v Ss¶ Fs¶ Np_n¨v f_]nÃmsS hwhm^n¨p SpX§n. “”””Wo F´m A§sW b_sª kmXN¡v FXp¯Sms\¶p, ti]v Ak^§sW Hs¡ sI¿ptfm..?” fwP`mbp^wNm^n b_ªSv bqK¡v– A{S¡v Uin¨nà […]

Continue reading

വാടക വീട്ടുകാർ 4 [Dhivya]

വാടക വീട്ടുകാർ 4 Vadaka Veettukaar Part 4 bY Dhivya | Previous Parts   H^p Bjv¨ `okn ^mip`nsâ Aѳ Wm«ns`¯n.. N¼Wn]psX In` dnhnWhv Nm^y§Ä¡m]n H¶p fpwd]n kt^* Bklyw k¶t¸mÄ ko«n`pw H¶p k¶Sm ..^m{Sn Nps_ sskNn«m\v F¯n]Sv.. B ^mip`nsâ AÑsW b^nI] sbXp¯mw..tb^v {loV^³. k]Êv H^p 50 NX¶n«p*mkpw. BÄ Ct¸mjpw Wà hvt{XmRv B\v ..Wà ssiäpw .sk]väpw D*v.. sbs«¶pÅ k^kn […]

Continue reading

എന്റെ കൗമാര കാല ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ 4

എന്റെ കൗമാര കാല ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ 4 ENTE KAUMARAKALA ORMMAKKURIPPUKAL PART 4 bY DrTKU | Previous Parts Fsâ fmfn]pfm]pÅ Du¡p b^nbmXnNÄ fpX¡w NqXmsS WX¶p sNm*n^p¶p. hpfs] F§sW F¦n`pw b®\w F¶ knIm^kpw B]n Nps_ Unkh§Ä B]n WX¡p¶p. Mm³ tW^s¯ b_ªtÃm CkÄ FÃmw SnNª hz]¼³ I^¡m\v. Fsâ Np®¡p«³ B{Nm´w Nm\n¨m Fs¶ Npäw b_]^pSv. MmWpw hpf]pw WX¡m³ tbmNpt¼mÄ b`t¸mjpw fp«n D^p½n fp` S«n]pw […]

Continue reading