അപ്പുവിന്റെ ആന്റിമാർ 3

അപ്പുവിന്റെ ആന്റിമാർ 3 APPUVINTE AUNTYMAAR PART 3 BY PLAY BOY | PREVIOUS PART     Wn§apsX Aen{bm]w tk*{S `en¡m¯Sv sNm*m\v Cu emPw C{S]pw sskNn]Sv… Aen{bm]w A_n]n¨ks^ f_¶Sà H^p fqXnÃm]n^p¶p FjpSm³ ASm… Wn§apsX knfÀlW§Ä¡pw t{bmÕmiW§Ä¡pw Wµn.. Ip*p NXn¨v bmSn AXª N®pfm]n NnX¡p¶ C¯s] Nm\m³ Ss¶ H^p `i^n ]m]n^p¶p. bSps¡ Mm³ C¯]psX N¬SX§an WWp¯ IpwdW§Ä WÂNn C¯ WXpka¨v […]

Continue reading

അച്ഛന്‍റെ ഭാര്യ എന്‍റെയും 4 [Veeran]

അച്ഛന്‍റെ ഭാര്യ എന്‍റെയും 4 Achante Bharya Enteyum Part 4 bY Veeran | Previous Parts   Np`¨ Np®]pfm]n MmWpw AIv’Wpw A½]psX fp¶n k¶v Wn¶p. A½ Wm\¯n NpSnÀ¶ H^p bp©n^n M§Ä¡v h½mWn¨n«v fp«v Np¯n C^p¶p. A½]psX frUp`fm] ssNNÄ M§apsX Np®s] SjpNn. MmWpw AIv’Wpw ssNNÄ bp_Nn sN«n AW§msS Wn¶p. A½]psX ssNNÄ M§apsX Np®]n bnXp¯fn«p. F¶n«v sfsà sSm`n¨p. fNpX¯ns` […]

Continue reading

അവളും ഞാനും തമ്മിൽ 2

അവളും ഞാനും തമ്മിൽ 2 AVALUM NJANUM THAMMIL PART 2 BY KUMBIDI | PREVIOS PARTS BUyemP¯ns` Nan¡v tlgw FWn¡v FN-vhmw Nm^\w tNmtaKnt`¡v tbmtN*n k¶p. ASp Nm^\w Aksa Nm\mWpw Nan¡mWpw H¶pw NjnªnÃ. BsN DÅSv N¼n Imän§pw tNmanw§pw fm{Sfm\v. AkapsX WPvWfm] tcmt«mhv FWn¡v A]¨p S^m_p*m]p^p¶p. Mm³ ASv N*v km\w knXpw. Fsâ FN-vhmw SpX§n Np_¨v Njnªm\v AkapsX FN-vhmw SpX§n]Sv. […]

Continue reading

ശോഭ

ശോഭ Shobha bY Jayadevan 300-2 tU…. K]m tSm¶ymhw b_]msS tbmNp¶pt*m? Bs^¦n`pw S§sa Nm\p¶pt*m F¶p {l²n¨psNm*m]n^p¶p tlme]psX hwhm^w. Ft´m¶p tSm¶ymhw ? Mm³ Wnsâ fp`s]m¶p N*p. Fsâ hmVWw N¼n]Xn¨p. hmVm^\ CSp Nm\p¼w B\p§Ä¡p hwekn¡m_pÅSm CsSms¡. K]tUk³ bSps¡ Aksa tNm^n¯^n¸n¡mWpÅ AXskXp¡pN]m\v. Wo Ft¶mXp b_ªp tbm]n bnXn¨p Na]m³. Wnt¶msXm¶p bnXn¨p S^m³ MmWpw b_ªp. ASns`´m C{S tSm¶ymhw? M§av B\p§tXSv Wn§Ä […]

Continue reading

അമ്മുക്കുട്ടി

അമ്മുക്കുട്ടി Ammukkutty bY Jayadevan 300-1   Mm³ CSpks^ fp¶q_p hv{SoNapfm]n dWvVs¸«n«p*v. ASnhpµ^nfmÀ fpS hmVm^\ hv{SoNÄ ks^. Hmt^m¶pw FWn¡v Hmt^m AWpek§am]n^p¶p. ASp Mm³ km]W¡m^pfm]n b¦pk]v¡pN]m\v. Fsâ KoknSmWpek§ams\¦n`pw ASp km]W]psX ^hw NqXS kÀ²n¸n¡p¶SnWm]n BSvfNTm^qb¯n Wn¶v H^p NTm^IW ^qb¯n`m\v CknsX AkS^n¸n¡m³ Mm³ D±ln¡p¶Sv. ASpsNm*v Mm³ FWns¡m^p bpSn] tb^p WÂNp¶p. KtUk³ K]tUk³ b¯mwNvamhv b^o£ FjpSn]n«v c`w Nm¯n^n¡p¶ Akh^fm\v BUymWpek¯nWpÅ […]

Continue reading

അമ്മുക്കുട്ടി

അമ്മുക്കുട്ടി Ammukkutty bY Jayadevan 300-1   Mm³ CSpks^ fp¶q_p hv{SoNapfm]n dWvVs¸«n«p*v. ASnhpµ^nfmÀ fpS hmVm^\ hv{SoNÄ ks^. Hmt^m¶pw FWn¡v Hmt^m AWpek§am]n^p¶p. ASp Mm³ km]W¡m^pfm]n b¦pk]v¡pN]m\v. Fsâ KoknSmWpek§ams\¦n`pw ASp km]W]psX ^hw NqXS kÀ²n¸n¡p¶SnWm]n BSvfNTm^qb¯n Wn¶v H^p NTm^IW ^qb¯n`m\v CknsX AkS^n¸n¡m³ Mm³ D±ln¡p¶Sv. ASpsNm*v Mm³ FWns¡m^p bpSn] tb^p WÂNp¶p. KtUk³ K]tUk³ b¯mwNvamhv b^o£ FjpSn]n«v c`w Nm¯n^n¡p¶ Akh^fm\v BUymWpek¯nWpÅ […]

Continue reading

ദീപ്തം 5 [ വൈഗവ് ]

ദീപ്തം 5 [ വൈഗവ് ] DEEPTHAM PART 5 BY VYGAV | PREVIOUS PART bntä¶v ^mkntà Fjpt¶äp Npan¨p {ZÊv fm_m³ tW^w B\v Bt`mIn¨Sv fp*pw gÀ«pw Atà tk*Sv ? dmPv Sn^ªp H^p ZdnÄ fp*v Nn«n gÀ«v tWm¡n]t¸mÄ f\kma³ hvssä`nWp bän] H¶pw N*nà H^p ss`äv »q NaÀ gÀ«v FXp¯n«p tWs^ sfÊnt`¡v WX¶p F´m bSnknÃmsS WX³ tkg¯n ? sfÊns` tI¨n […]

Continue reading

വിനുവിന്റെ അമ്മായി അമ്മ 3

വിനുവിന്റെ അമ്മായി അമ്മ 3 VINUVINTE AMMAYI AMMA PART 3 BY VINU | Previous Part     A§sW k`ns]m^p Nan Njnªv £o\n¨v b^hvb^w sN«n¸nXn¨v NnX¡p¶SnWnX]nt`¡m\v A½m]n A½, tI¨n FWn¡v NpXn¡m³ Fs´¦n`pw em¡n]pt*m F¶pw tImUn¨v N]_n k¶Sv. A½s] N*tSmsX Mm³ Fjpt¶Â¡m³ {lfn¨p. Fsâ Np*n]n bnXn¨v AfÀ¯n k`y½¨n Np_¨v tW^w Njn]s« F¶v¸_ªp. At¸m tI¨n¡v fSn]m]ntà F¶v tImUn¨v A½¨n […]

Continue reading

പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 1

പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ Pranayanubhavangal Part 1 bY Norest Shotgun “”bq¡a fÕ^¯n ¹hv– k¬ Fcv– dm¨v– knK]nNam]n {bmOymbn¡p¶p”” ¢mhns` hvbo¡_n`qsX B {bOymbWw tN«v– ¹hvXp Fcv– dm¨v– Np«nNÄ ht´mgt¯msX BÀ¸n«q, FÃmk^pw bp¡aw Znssh³ sI]vS fWpknsW sbm¡ns]Xp¯q, d² ssk^nNam] ‘F’ dm¨pNm^psX ¢mÊnWp fp¶ns`¯n. “”sbm«nsI M§ap sbm«ns¨ F k®pNms^ sbm«ns¨”” F k®ns` Np«nNÄ bYnbnÌpNapw Xot¨ÀÊnsâ N®n`p®nNapfm]n^p¶p, h-vNqans` vlp Nam]n^p¶p Aks^¶v b_]mw fmämÀ¡p […]

Continue reading

വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി 6

വെടിമുല്ലയുടെ രാത്രി 6 Vedimullayude Rathry 6 bY Author : അർച്ചന |  PREVIOUS PARTS im]v Nq«pNms^ S¶ ht¸mÀ«nWp Wµn tNt«m………Cu {bmklykpw Aen{bm]w Nfâv– B]n CXm³ f_¡^pSv…. kmSn AX¨SnWp tlgw MmWksa sNmSnt]msX tWm¡n……. “”Wnsâ S`]v¡p Hmafmt\m kmSn Sp_Nv A¨p…Aksa´m knIm^n¡pN”” “”Aksa´p knIm^n¨m`pw FWns¡m¶pfnÃ….kmSn Sp_¡p¶SnWv fp³bv FWn¡v In`Sv A_n]mWp*v”” “”F´m\v b_”” AkapsX tSman bnXn¨p sNm*v Mm³ tImUn¨p…… “”WnW¡v Fsâ NqsX]pÅt¸mÄ […]

Continue reading