രതിയുടെ താന്ത്രികരഹസ്യങ്ങള്‍

ലൈംഗികക്രിയയുടെ സംവിധായക സ്ഥാനം പ്രകൃതി പുരുഷനെയാണ്‌ ഏല്‍പ്പിച്ചി‍രിക്കുന്നത്‌ എന്ന്‌ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണേറെയും. ആ വിശ്വാസത്തിന്‌ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ല. ദാതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത്‌ ആണും സ്വീകര്‍ത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്ത്‌ സ്ത്രീയും. പുരുഷന്‍ കൊടുക്കുന്നു. സ്ത്രീ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. വാങ്ങുന്നയാളുടെ തൃപ്തിയാണ്‌ കൊടുക്കുന്നവന്റെ സന്തോഷം. അതുകൊണ്ട്‌ ലൈംഗിക കേളിയിലെ പുരുഷവിജയം പൂര്‍ണമാകുന്നത്‌ ഒപ്പം കിടക്കുന്നവളുടെ തളര്‍ന്ന ശരീരത്തില്‍ നിന്നും സംതൃപ്തിയുടെ വിയര്‍പ്പു തുളളികള്‍ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്പോഴാണ്‌. കടക്കണ്ണില്‍ കത്തിയെരിഞ്ഞ വികാരം കെട്ടടങ്ങി ഇമയടയലിന്റെ ശാശ്വത ശാന്തിയിലേയ്ക്ക്‌ അവള്‍ പതിയെ തളരുന്പോഴാണ്‌. ഇവിടെയാണ്‌ പുരാതന താന്ത്രിക വിദ്യകള്‍ […]

Continue reading