നഷ്ട്ടം 1 (Dr.Dude)

നഷ്ട്ടം -1 (Dr .Dude) NASHTAM 1 BY Dr.Dude C¶v fWptk«sâ N`ym\w B]n^p¶p .F´m\v S³ sI]nS sSäv fWp G«sW hz´w B]n N*tSm AtSm B A½s]]]pw AÑsW]]pw hz´w B]n N*tSm S³ B ko«n N]_n sI¶Sv fpS BÀ¡pw H^p dp²n fp«pw D*m¡msS FÃm Nm^y§apw Wm³ Ss¶ tWm¡n sI]nSp sNmXp¯p AXp¡a]n FÃm tKm`nNapw sI]nSp H¶nWpw H^p Np_kpw D*m¡n]n«nà F¶n«pw […]

Continue reading