തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവർ 3 [സിമോണ]

തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവർ 3 Thiricharivillathavar Part 3 bY Simona തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവർ 2 [സിമോണ] 418 തിരിച്ചറിവില്ലാത്തവർ [സിമോണ] 446 AXnbmkmX]pw bmân]pw CÃmsS _qfnt`¡v WX¡pt¼mÄ Fsâ bmkw fXn¡p¯v bnXn¨p Wn`v¡m³ H^m`wdfnÃmsS DuÀ¶psNm*n^p¶p. sbs«¶v `ncvän sd fpj§n… NÀ¯msk… A`N-vhv Btkm… Vn_pSn]n _qfnsâ tZm_nWXpt¯¡v HmXn] Fsâ hm^n bqÀ\fm]n Ajnªp ko\p. sk_pw H^p »uhv fm{Sw A\nªv B CXWmjn]n Mm³ Wn¶p At¿…. {lot]«m… Mm³ knan¨p… .. sS*n.B […]

Continue reading

എന്റെ ജമന്തിപൂവ്

എന്റെ ജമന്തിപൂവ് Ente Jamanthipoovu Part 1 bY Thomas jk Fsâ Kf´nbqkv Fsâ tb^v tSmfhv ..FWn¡p Wm«n³bp_§an tbm]n hv{SoNapsX s{ZÊpNÄ kn¡p¶ b\n]m\v.Hmt^m ko«n`pw Nm]_n]n_§n]pÅ kn`vbW]m\v..NqXpS hv{SoN apw fmN-vhn]m\tÃm V^n¡m_pÅSv ASp Ss¶]mWm\v sf]n³ sFäw. bns¶ AXnkhv{S§apw..Fs¶tbms` Ss¶ ^*p fq¶p tb^p*v Mm³ tbm] Wm«n³bp_¯v…Hmt^mSnÀ¡pw Ak^ptXSm] Np_¨p G^n]p*v..As§sW FWn¡pfp*v H^p Ø`w..H«pfn¡ hv{SoNapw e]¦^ AXp¸fm]n^n¡p¶p..Fsâ b¡ÂWn¶pw s{ZÊv km§p¶ H^p sI_p¸¡m^n]p*v Fsâ […]

Continue reading

എന്‍െറ അരങ്ങേറ്റം

എന്‍െറ അരങ്ങേറ്റം Ente Arangettam bY കാമദേവന്‍ NT¡v F´v tb^nX\w F¶ In´]n Wn¡pt¼mam\v CSv Fs³_ A^t§äw Atà F¶v tSmWn]Sv k`n] kmINfXn¡v Wn¡p¶nà ……..NmftUk³ SpX§pN]m\v k`n] {bSo£ H¶pw tk*……ssX¸v sI¿m³ k`n] fXn]m\v ¶m sSmX§t`……. k`n] {btSyNS H¶pfnà hmVmVm^\ H^p WmXv Mm³ Ss¶ Wm]N³ tb^ns`m¶pw k`n] Nm^y fnÃtÃm F¦n`pw sNX¡t« tb^v Fs³_ tb^v A¸p ^mkns`s¯ H_¡w D\^msS NnX¡pN]m\v […]

Continue reading

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 4 [ മീശപ്രകാശൻ ]

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 4 മീശപ്രകാശൻ BENNICHANTE PADAYOTTAM PART 4 BY MEESA PRAKASAN PREVIOUS PARTS     sÌà dyp«n bmÀ`_n ihoWs] Nm¯n^n¡pN]m]n^p¶p…..hf]w bSnsWm¶mNp¶p….Ssâ KoknSw F{S sbs«¶m\v fm_n f_ªSv…ssNfÄ A¨m]³ f^n¨SnWp tlgw H^p Wn^ml]m]n^p¶p…ASnWp ^*p kÀg§Ä¡v tlgfm\v Sm³ sbm¶p tbms` tWm¡n]n^p¶ sd¶ntfm³ k^p¶Sv…..ko«pNmÀ N`ym\¯nWv WnÀdÔn¨p…..SWn¡p_¸p*m]n^p¶p Ssâ sd¶ntfm³ k^psf¶v….As¶m^p fmSrkmÕ`yw B]n^p¶p…bns¶ Ft¸mjm\v ASv fm_n]Sv…..Ak³ k¶ B k^kv…..H^p tNmXolz^sWtbms` Ssâ fp¶n […]

Continue reading

എന്റെ അമ്മ കൂട്ടുകാരന്റെ കാമദേവത

എന്റെ അമ്മ കൂട്ടുകാരന്റെ കാമദേവത Ente Amma koottukaarante Kamadevatha  രചന: ജയ് മോൻ Fsâ A½]psX tb^v {lo `£vfn F¶v B\v. A½¡v 40 k]hv D*v. A½ sI_p¸¯n¯s¶ Zm³hpw t]mP]pw sI¿p¶p*v. ASpsNm*v Ss¶ H^p bmXv k®w k]v¡msS Bkly¯nWp fm{Sw k®w k¨v Wà l^o^ tg]v¸m\v A½¡v. `£vfn tPmbm`hzmfns] tbms` C^n¡pw. bW¦p` tbm`s¯ S`fpXn]pw, skap¯ Wn_kpw, Ipf¶ Ip*pNapw B\v A½¡v DÅSv. […]

Continue reading

അനിത എന്‍റെ അമ്മ 1

അനിത എന്‍റെ അമ്മ 1 Anitha Ente Amma Part 1 bY Ethan Hunt Mm³ kntkNv, FÃmk^pw kn¨p F¶v knan¡pw. Aѳ kntUl¯m\v hm¼¯nNfm]n fqt¶m¡w Wn¡p¶ NpXpwdw.. F³s_ A½ ko«½]m] AWnS, Hä fNWm] FWn¡v FÃmfm]n^p¶p F³s_ A½. Ct¸mÄ Mm³ dn.sX¡v bYn¡p¶p. FWn¡v C³shÌv NTNapw fäpw Øn^fm]n km]n¡p¶ lo`w b*v fpSt` D*m]n^p¶p. bt£ H^n¡`pw A½t]mXv A¯^w knNm^§Ä H^n¡`pw tSm¶n]n«nÃ. bt£ […]

Continue reading

മുലയാട്ടം [ഡോക്യുമെന്ററി] EP 02

മുലയാട്ടം (ഡോക്യുമെന്ററി) EP #02 Mulayattam Documentary EP 02 bY അഞ്ജലി വിനോദ്‌   അടൂര്‍ അജിത Documentary EP#1 572     (ho³ 1) Npanfp_n. gk_n Wn¶pw skÅw SpÅnSpÅn]m]n Cänäpkojp¶p. gk_nWp Smsj bqÀ® WWvPWm]n Wn¡p¶ ]pkSn. AVnNw sbm¡fnÃm¯ ASnsWm¯ D]^fpÅ C^pWn_fpÅ Woa³ fpXn]njNapÅ hvfnS. hvfnS]psX Gäkpw hfr²fm] l^o^ePfm] WnSwd¯nWnX]nt`¡v fpXn]njNan Wn¶v Cäpkojp¶ skůpÅnNÄ HjpNn]n_§p¶p. ^*v f¡apsX fmSmkms\¦n`pw DXªpSq§m¯ fp`NÄ. Wà […]

Continue reading

നാട്ടിൻപുറത്തെ സുന്ദരരാത്രികൾ 4 [കുഞ്ഞൻ]

നാട്ടിൻപുറത്തെ സുന്ദരരാത്രികൾ 4 Nattinpurathe Sundara Raathrikal Part 4 By കുഞ്ഞൻ Click here to read Previous part BfpOw : Wn§Ä S¶psNm*n^n¡p¶ FÃm t{bmÕmiW§Ä¡pw Wµn t^OsbXp¯p¶p… b` BapNÄ¡pw H^pbmXv hµÀe§Ä {bSo£ WÂNp¶p*v F¶pw FWn¡_n]mw. bs£ H^p NTmNr¯v Wn`]n Fsâ h¦`vb§tamsXm¸w Mm³ Wn§taw Nq«nsNm*v tbmNpNt] Wnkr¯n]pÅp. NT SpX^p¶p… Wm«n³bp_s¯ hpµ^^m{SnNÄ f^peqfn]ns` fj… sb]vsSmjnªp. NmfSo¨qa]n sk´p^pNnsNm*n^p¶ bknj¯nsâ bpSpf®nWv WWkv `en¨n^n¡p¶p. […]

Continue reading

സഹായം

സഹായം Sahayam Atuhro : REBIN Mm³ H^p ss`¦nN DbtUãmkpw s{bmscg\Â Sn^p½pNm^Wpw B\v. C¶v b_]m³ tbmNp¶ NT WX¶n«v Np_¨p Wmam]n. Fsâ H^p I§mSn {bn] F¶ H^p hpµ^n Np«ns] knkmiw Njn¨p. SnN¨pw h´pã^m] AkÀ Fs¶]pw Nq«n b`]nX¯pw N_§m³ tbmNpfm]n^p¶p. Mm³ H^p SnNª dmIns`À. bns¶]pw D*m]n^p¶p fäp hpir¯p¡Ä FÃm^pw NqXn 8 tbÀ AX§p¶ H^p Nq«psN«v. Fsâ Cu I§mSn […]

Continue reading