അനിത എന്‍റെ അമ്മ 1

അനിത എന്‍റെ അമ്മ 1 Anitha Ente Amma Part 1 bY Ethan Hunt Mm³ kntkNv, FÃmk^pw kn¨p F¶v knan¡pw. Aѳ kntUl¯m\v hm¼¯nNfm]n fqt¶m¡w Wn¡p¶ NpXpwdw.. F³s_ A½ ko«½]m] AWnS, Hä fNWm] FWn¡v FÃmfm]n^p¶p F³s_ A½. Ct¸mÄ Mm³ dn.sX¡v bYn¡p¶p. FWn¡v C³shÌv NTNapw fäpw Øn^fm]n km]n¡p¶ lo`w b*v fpSt` D*m]n^p¶p. bt£ H^n¡`pw A½t]mXv A¯^w knNm^§Ä H^n¡`pw tSm¶n]n«nÃ. bt£ […]

Continue reading

മുലയാട്ടം [ഡോക്യുമെന്ററി] EP 02

മുലയാട്ടം (ഡോക്യുമെന്ററി) EP #02 Mulayattam Documentary EP 02 bY അഞ്ജലി വിനോദ്‌   അടൂര്‍ അജിത Documentary EP#1 572     (ho³ 1) Npanfp_n. gk_n Wn¶pw skÅw SpÅnSpÅn]m]n Cänäpkojp¶p. gk_nWp Smsj bqÀ® WWvPWm]n Wn¡p¶ ]pkSn. AVnNw sbm¡fnÃm¯ ASnsWm¯ D]^fpÅ C^pWn_fpÅ Woa³ fpXn]njNapÅ hvfnS. hvfnS]psX Gäkpw hfr²fm] l^o^ePfm] WnSwd¯nWnX]nt`¡v fpXn]njNan Wn¶v Cäpkojp¶ skůpÅnNÄ HjpNn]n_§p¶p. ^*v f¡apsX fmSmkms\¦n`pw DXªpSq§m¯ fp`NÄ. Wà […]

Continue reading

നാട്ടിൻപുറത്തെ സുന്ദരരാത്രികൾ 4 [കുഞ്ഞൻ]

നാട്ടിൻപുറത്തെ സുന്ദരരാത്രികൾ 4 Nattinpurathe Sundara Raathrikal Part 4 By കുഞ്ഞൻ Click here to read Previous part BfpOw : Wn§Ä S¶psNm*n^n¡p¶ FÃm t{bmÕmiW§Ä¡pw Wµn t^OsbXp¯p¶p… b` BapNÄ¡pw H^pbmXv hµÀe§Ä {bSo£ WÂNp¶p*v F¶pw FWn¡_n]mw. bs£ H^p NTmNr¯v Wn`]n Fsâ h¦`vb§tamsXm¸w Mm³ Wn§taw Nq«nsNm*v tbmNpNt] Wnkr¯n]pÅp. NT SpX^p¶p… Wm«n³bp_s¯ hpµ^^m{SnNÄ f^peqfn]ns` fj… sb]vsSmjnªp. NmfSo¨qa]n sk´p^pNnsNm*n^p¶ bknj¯nsâ bpSpf®nWv WWkv `en¨n^n¡p¶p. […]

Continue reading

വാടക വീട്ടുകാർ [Dhivya]

വാടക വീട്ടുകാർ Vadaka Veettukaar bY Dhivya ^m{Sn fmVp^n AXp¡a]n b\n FÃmw Njnªp AXp¡a]psX dm¡n`pÅ kÀNv G^n]]n Wn¡pt¼mÄ bp_¯p NqXn H^p BÄ tbmkp¶Sv N*p ^*p Unkhw fpbpw CSv tbms` N*Sm A¶v H^p Wnj tbms` B\p tSm¶n]Sv.. F¶m tSm¶n]Smkpw knIm^n¨p. F¶m C¶v ASptbms` Aà H^p BÄ tbmkp¶Sm]n N*n«p fmVp^n AW§msS Wn¶p ..F´m]m`pw tbmkp¶ BÄ Fs¶ N*n«nà kà […]

Continue reading

വാടകക്കെടുത്ത ഹൃദയം [ആരംഭം] [JO]

വാടകക്കെടുത്ത ഹൃദയം ആരംഭം Vadakakkedutha Hrudayam Author : JO Pp^ptk Wfx Wo* CXtka]v¡v tlgfm\v C§sWs]m^p b^o£\¯nWv fpSn^p¶Sv. H^p N¼n¡TFjpSn knK]n¸n¡m³ Fs¶s¡m*v Njn]nsö knlzmh¯n FjpSmSn^p¶ Cu Sow Fsâ fmÌÀ¡pw ^mKmknWpw hvfnSm fmZ¯nWpfm]n Hs¶jpSn tWm¡pN]m\v. Hä `¡¯n AkhmWn¡p¶ NTNapsX I{NkÀ¯n]m] Fsâ {bn] Pp^pknsW]pw Fs¶s]¶pw t{bmÕmin¸n¨ Fsâ {bn] Nq«pNms^]pw fWhn VymWn¨v SpX§p¶p …. At±i¯nsâ Njnknsâ Gj]`¯v F¯nsæn`pw CsSsâ Pp^pknWpÅ Hs^an] […]

Continue reading

നാട്ടിൻപുറത്തെ സുന്ദരരാത്രികൾ 3 [കുഞ്ഞൻ]

നാട്ടിൻപുറത്തെ സുന്ദരരാത്രികൾ 3 Nattinpurathe Sundara Raathrikal Part 3 By കുഞ്ഞൻ Click here to read Previous part Smjv–k^]n fªp sb¿p¶p*m]n^p¶p. Np¶n³ fpNans` tNmX Smtj¡v C_§n k¶p. {bemS¯ns` hq^yNn^\§Ä sbm³{be sbmjn¨v NX]psX sbmanª kmSn`nsâ CX]n`qsX ^mQk³bnÅ]psX fpO¯v S«n knan¨p. Wà D_¡w Nn«n. ^m{Sn bmkw {bn]Sf Ss¶ Nm\msS kngfn¨ptkm Bskm. CSpks^ AkapsX B{Piw Wn_tkänsNmXp¡m³ hmVn¨n«nÃ. H^p Npªn¡mÂ… ^mQk³bnÅ Fjpt¶äp […]

Continue reading

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 4 [Pravasi]

എന്റെ മാത്രം ഭാമേച്ചി 4 Ente Maathram Bhamechi Part 4 bY Pravasi | Previous Parts bntä¶p ^mkns` AkaqsX H^p¡w N*t¸mÄ Aen]psX I¦v– N¯n. AkWms\ h½Sn¡pN]pw sI]vSp. CWn F§sW bänsöp b_]pw. fm{Skpfà A¶p Aksa him]n¨ hvtWiw f_¡m³ bäp¶pfnÃ. Sm³ A{S¡v– hvsWin¡p¶ sb®p fsäm^mapsX Np® N]äm³ tbmNp¶p. B hf]s¯ knNm^w AWpkUn¨v– Ss¶ A_n]\w. Bfn¡v– f¶Ên`mNp¶p*m]p^p¶p Aksâ kngfw. bt£ Akaqw […]

Continue reading

എൻറെ സൂര്യൻ [കിച്ചു☔]

എൻറെ സൂര്യൻ Ente Suryan Author :  Kichu   C¶v Bs^]mt\m N\n N*Sv Cu ^oSn]n`pÅ b\n SpX^pkms¶ AVnNw Smfhn]msS Fsâ AX¡w WX¡pw. Hmcohv Ipk^ns` t¢m¡n bSnsWmt¶ Nm`mNp¶p. D¨¡v ^*^]m]t¸m SpX§n] b\n]m\v ^m{Sn Cu bSnsWm¶mw f\n tW^fm]t¸mta¡pw I¯SnsWm¡ptfm Kokn¨n^n¡n`pw F¶ AkØ]n B]n Mm³. FWn¡v Ss¶… Mm³ FjpSn]n^n¡p¶ ss`³ Hmcv tNmZv Hs^®w tbm`pw fWÊn`mNp¶nÃ.., bs£ F§sWt]m..? Ft´m… fäpÅk^psX […]

Continue reading

നാട്ടിൻപുറത്തെ സുന്ദരരാത്രികൾ 2 [കുഞ്ഞൻ]

നാട്ടിൻപുറത്തെ സുന്ദരരാത്രികൾ 2 Nattinpurathe Sundara Raathrikal Part 2 By കുഞ്ഞൻ Click here to read Previous part     D_¡w Sq§n Wn¡p¶ bß. “”F´m tfmsa..”” kn_]mÀ¶ hz^¯n PwP tImUn¨p. “”FWns¡m¶p fpÅ\w. bp_t¯¡v kt^m.”” imkq sb®v fpÅm³ fp«o«v k¶Sm. ^m{Sn bp_t¯¡n_§\sf¦n Bt^`pw Nq«v tk\w. PwP ssNsNm*v DÅnt`¡v AknsX Ss¶ Wn¡m³ e{UWv BwPyw Nm\n¨p. S`]pw sIm_nªv bß PwP]psX NqsX […]

Continue reading