മാളുവിന്റെ മുലകൾ 2 [ബിൻസി]

മാളുവിന്റെ മുലകൾ 2 Maluvinte Mulakal Part 2  | Author : Bincy   ഒരു  സങ്കോചമോ   അറപ്പോ ഇല്ലാതെ   മാളു   തന്റെ   മാറിലേക്ക്   ചാഞ്ഞത്   കേണലിനെ   കുറച്ചൊന്നുമല്ല    അത്ഭുതപെടുത്തിയത്…. താൻ   മറ്റൊരാളുടെ   ധർമ പത്‌നി   ആണെന്നതോ പോകട്ടെ..  താൻ പടർന്ന് കേറിയ മരം   ഏതെന്ന   ചിന്ത പോലും ഒരു നിമിഷം    മാളുവിൽ നിന്നും അകന്ന് പോയിരുന്നു… മാളുവിനെ   അപ്പോൾ    ഭരിച്ചിരുന്ന ഏക ചിന്ത…. ലൈംഗികം   മാത്രമായിരുന്നു…. ഇരുട്ട് പരന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ….. […]

Continue reading

മാളുവിന്റെ മുലകൾ [ബിൻസി]

മാളുവിന്റെ മുലകൾ Maluvinte Mulakal | Author : Bincy   റിട്ടയേർഡ്   കേണൽ   കുമാറിന്    ഒന്നിനും ഒരു   കുറവില്ല..  ആവശ്യത്തിന്   സമ്പത്തും    സുന്ദരിയായ ഭാര്യയും.. ആണും   പെണ്ണുമായി….. ഒരേ ഒരു സന്തതി,   രഘു… കേണൽ   സാറിന്   പ്രായം    അമ്പത്തഞ്ച്   കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്…. അത്    റെക്കോർഡിൽ…. എന്നാൽ   കാഴ്ചയിൽ   നാല്പത്തഞ്ചിൽ   ഒട്ടും    കൂടുതൽ    പറയില്ല… ആറടി പൊക്കം…. അതിനൊത്ത   ജിം ബോഡി…. സായ്‌പിന്റെ   നിറം… തൊട്ടാൽ ചോര പൊടിക്കും…. വലിയ  […]

Continue reading

പുതിയ സുഖം 19 [Bincy]

പുതിയ സുഖം 19 Puthiya Sukham Part 19 bY Bincy | Previous Part “”F´m Bân.”” Ssâ AXp¯p C^p¶v sW©n ssN sk¨ AWnSt]mXv ^mip tImUn¨p. “”Wnt¶mXv H^p Nm^yw tImUn¡mWp*v.ASnWm Cs¸m Mm³ ks¶.”” AWnS sI_n] Pu^k¯n b_ªp. “”F´v Nm^yw.”” ^mip tImUn¨p. “”Wn tW^s¯ fmapknsâ sW©n Ss¶ tWm¡p¶Sv Mm³ N*p.Wn F´nWm A§nsW tWm¡nt].”” hpK b_ªn«v A_nªSm\v F¶v b_]msS Sm³ N*Sv tbms` AWnS […]

Continue reading

പുതിയ സുഖം 18 [Bincy]

പുതിയ സുഖം 18 Puthiya Sukham Part 18 bY Bincy | Previous Part _qfn N]_n] hpK AWnS¡v FSns^ Sn^nªp Wn¶v ssWän]psX fp³ emPw sbm¡n AXnbmkmX]psX N]À k`n¨t¸mÄ bmkmX Smtj¡v ko\p.hpK AsSXp¯v _qfn D*m]n^p¶ Nth^]n C«p.CSp N* AWnS]pw Ssâ ssWän¡pÅns` bmkmX Ajn¨p sk¨p.hpK sdZnt`¡v NnX¶t¸mÄ NqsX sdZn AWnS]pw NnX¶p.Ssâ l^o^w F´ntWm tk*n sNmSn¡p¶p*v F¶v hpK Sn^n¨_nªp.^mkns` ^mip`nsâ]pw ko\]psX]pw NqsX Nan¨p […]

Continue reading

പുതിയ സുഖം 17 [Bincy]

പുതിയ സുഖം 17 Puthiya Sukham Part 17 bY Bincy | Previous Part Nn¨Wn F¯n] hpK Pymhv AXp¸n Im]¡v skÅw sk¨t¸mÄ AWnS Nn¨Wnt`¡v k¶p. “”F´mXn Wnsâ Ca¡w Wnt¶m?”” In^n¨p sNm*m]n^p¶p hpK]psX tImUyw. “”At¸mÄtj¡pw Wn§Ä Fjpt¶äv k¶ntÃ.”” “”Mm³ AknXp¶v Fjpt¶äp k¶nÃm]n^ps¶¦n Wn Fs¶ t_¸v sI]vtSsW””. Sna¨ skůnt`¡v Np_¨v tS]n` sbmXn C«p sNm*v hpK b_ªp. “”^m{Sn FâXp¯v Ss¶]tà NnX¡pN At¸mÄ Mm³ […]

Continue reading

പുതിയ സുഖം 16 [Bincy]

പുതിയ സുഖം 16 Puthiya Sukham Part 16 bY Bincy | Previous Part (വായനക്കാർ അഭിപ്രായം പറയാത്തത് കൊണ്ട് എഴുതാൻ ഒരു മൂഡ് കിട്ടുന്നില്ല.)   hpK]psX AXp¯m]n sdZn NnX¡pN]m]n^p¶p AWnS.ko\ fpNans` _qfnt`¡v tbmNpt¼mÄ fmapknsW]pw Nq«n]n^p¶p. “”{bNml³ `oknWv k^p¶pt*m AWnsS””hpK tImUn¨p. “”At§^v ASnÀ¯n]n tSm¡pw Wo«n bnXn¨v Wn`vNpktÃ.Fsâ Nm^yw A_n]*tÃm.””AWnS]psX km¡n Np_¨p tUgykpw h¦Xkpw D*m]n^p¶p. “”WnW¡v hin¡m³ bämsS B]¶v tSm¶p¶tÃm””In^n¨p sNm*m]n^p¶p hpK ASp tImUn¨Sv. […]

Continue reading

പുതിയ സുഖം 15 [Bincy]

പുതിയ സുഖം 15 Puthiya Sukham Part 15 bY Bincy | Previous Part   (കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ആണ് ഭാഗം 15 എഴുതുന്നത്.ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വൈകിയതാണ്.മുൻ ഭാഗം വായിച്ച ശേഷം ഇതു വായിക്കുക.ഭാഗം 16 ഉടനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്.എന്റെ വായനക്കാർ ഉണ്ടാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു) kmSn Sp_¶t¸mÄ hpK N*Sv AWnSt]]pw fNÄ fmapknsW]pfm\v. “”B^nSv AWnSt]m.F´mXn H¶p knan¨v b_ªSv NqXn]nÃtÃm”” “”F´m G«¯n FWn¡v k^\sf¦n knan¨v b_]t\m”” “” […]

Continue reading

പുതിയ സുഖം 14 [Bincy]

പുതിയ സുഖം 14 Puthiya Sukham Part 14 bY Bincy | Previous Part   രാവിലെ ആദ്യം ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്നത് സുജ ആയിരുന്നു. ക്ലോക്കിൽ ടൈം നോക്കിയപ്പോൾ 6.30 ആയി.ബെഡിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന സുജ മുടി ചുരുട്ടി കെട്ടി രാഹുലിനെയും വീണയേയും നോക്കി. രണ്ടാളും കെട്ടിപിടിച്ചു കിടക്കുകയാണ്.വീണയുടെ കാൽകമ്പികുട്ടന്‍.നെറ്റ് രാഹുലിന്റെ തുടയുടെ മുകളിൽ കേറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് വീണയുടെ ഉറക്കം.രാഹുലിന്റെ കുണ്ണ ചുരുണ്ട് കൂടി കിടക്കുകയാണ്.അപ്പോളാണ് സുജ സ്വന്തം ശരീരവും ശ്രദ്ധിച്ചത്.താനും നഗ്നയാണ്.സുജ ബെഡിൽ നിന്നിറങ്ങി നൈറ്റി എടുത്ത് […]

Continue reading

പുതിയ സുഖം 13 [Bincy]

പുതിയ സുഖം 13 Puthiya Sukham Part 13 bY Bincy | Previous Part   മുന്നിലെ കാഴ്ച വീണയിൽ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയ പോലെ സുജക്കും രാഹുലിനും ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി.പെട്ടന്ന് ഉണ്ടായ ഞെട്ടലിൽ സുജക്ക് ഡ്രസ് എടുക്കാനും പറ്റിയില്ല.അതു മാത്രല്ല രാഹുൽ ഡ്രസ് അഴിച്ച് ബെഡിൽ വെക്കാതെ റൂമിന്റെ ഒരു മൂലയിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ചെയ്തത്.വീണയെ കണ്ട ഷോക്കിൽ സുജക്ക് അനങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല.പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സുജ.രാഹുൽ എന്തും വരട്ടെ എന്ന ചിന്തയിലാണ്.രാഹുലിന് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു.ഈ കാര്യം ചേച്ചി പുറത്ത് പറയില്ല എന്ന്. […]

Continue reading

പുതിയ സുഖം 12 [Bincy]

പുതിയ സുഖം 12 Puthiya Sukham Part 12 bY Bincy | Previous Part     വീണയുടെ റൂമിന്റെ ഡോറിനടുത്തു എത്തിയ രാഹുൽ കീ ഹോളിൽ കൂടി അകത്തേക്ക് നോക്കി.ലൈറ്റോ ശബ്ദമോ വീണയുടെ റൂമിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീണ ഉറങ്ങി എന്ന് രാഹുൽ മനസ്സിലാക്കി.പക്ഷെ ഉറക്കം വീണയുടെ കണ്ണുകളെ തഴുകിയുണ്ടായിരുന്നില്ല.വീണയുടെ മനസ്സിൽ നൻസിയുടെ വാക്കുകളും ഇന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങളുമായിരുന്നു.രണ്ട്‌ മിനുട്ട് രാഹുൽ വീണയുടെ റൂമിന്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് വീണയെ വീക്ഷിച്ചു.അതിനു ശേഷം വീണ ഉറങ്ങി എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് […]

Continue reading