പുതിയ സുഖം 16 [Bincy]

Posted by

പുതിയ സുഖം 16

Puthiya Sukham Part 16 bY Bincy | Previous Part

(വായനക്കാർ അഭിപ്രായം പറയാത്തത് കൊണ്ട് എഴുതാൻ ഒരു മൂഡ് കിട്ടുന്നില്ല.)

 

hpK]psX AXp¯m]n sdZn NnX¡pN]m]n^p¶p AWnS.ko\ fpNans` _qfnt`¡v tbmNpt¼mÄ fmapknsW]pw Nq«n]n^p¶p.
“”{bNml³ `oknWv k^p¶pt*m AWnsS””hpK tImUn¨p.
“”At§^v ASnÀ¯n]n tSm¡pw Wo«n bnXn¨v Wn`vNpktÃ.Fsâ Nm^yw A_n]*tÃm.””AWnS]psX km¡n Np_¨p tUgykpw h¦Xkpw D*m]n^p¶p.
“”WnW¡v hin¡m³ bämsS B]¶v tSm¶p¶tÃm””In^n¨p sNm*m]n^p¶p hpK ASp tImUn¨Sv.
“”Ft´ Mm³ sb®tà FWn¡v B{Pi§apw knNm^§apw D*mkntÔ” AWnS]psX km¡n H^p Wn^ml N`À¶n^p¶p.
hpK AWnSs] H¶v Ca¡n knXm³ So^pfmWn¨p.
“”F´mXn Sos^ Nt{*mÄ sI¿m³ bämsS Bt]m””.AWnS¡v tWs^ sI^nªp NnX¶v sNm*v tImUn¨p.
“” W½Ä FÃm Nm^y§apw b^hvb^w Sp_¶v b_]p¶Ssà ASp sNm*v Cuä¯nt]mXv hSyw b_]mt`m.FWn¡v C¯n^n knNm^w NqXpS`m””.
“”Ip½mSÃ sb®nWv H^p h¦Xw”” hpK ASpw b_ªp AWnS]psX fq¡nWv bnXn¨v H¶W¡n.
“”{bNml³ `okv Nn«pt¼mÄ At¸mÄ k^pw.^*v– kÀgw NqXpt¼mÄ fm{Sm Fsâ eÀ¯mkv k^p¶Sv F¶n«v Mm³ Wn¡p¶ntÔ” hpK ASp NqXn tIÀ¯p b_ªp.
ASp tN«t¸mÄ AWnS H¶p NqXn hpK]psX AXpt¯¡v Wo§n NnX¶p F¶n«v tImUn¨p.
“”hSyw b_]\w G«¯n B{Pin¡m_ntÃ.””
“”A§nsW tImUn¨mÂ…B{Pin¡mWtà bäq””
“”Asæn`pw G«Wv {em´m.CSp tbms` H^p hpµ^n em^ys] CknsX WnÀ¯n PÄcn tbm]n Wn¡m³”” AWnS ASv b_ªp hpK]psX Nknan H¶v St`mXn.
hpK]psX fWÊnt`¡v At¸mÄ ^mV]pfm]n fp¼v WX¶ Nm^y§Ä fWhnt`¡v HmXnk¶p.ASv– hpK]n bSps¡ knNm^§Ä¡v kjns]m^p¡n.
Cu hf]w ko\]psX _qfn B]n^p¶ fmap _qfns` Hmt^m hmVWkpw tWm¡n Nm\pkm]n^p¶p._qfns` dmSv_qfn Wn¶v fpOw NjpNn ko\ _qfnt`¡v k¶p.
“”Wn CknsX Wn¡pkmt\m.FÃm^pw cpZv Njn¨p D_¡m]n^n¡pw.Wn Np_¨p hf]w NnXt¶m fmap””
fmap Np_¨v Wm\w Np\p§n]m\v.ASp sNm*v Ss¶ NqXpSÂ hwhm^w Np_km\v.
fmap NnX¡mWm]n sdZn C^p¶p.k^pt¼mÄ V^n¨ {ZÊv Ss¶]m]n^p¶p Npan¨n«pw fmap C«Sv.ASp sNm*v Ss¶ Np_¨p WWkpw s{ZÊn D*v..ko\]psX fWhn In` N\¡v Nq«`pNapw D*v.
“” Cu {Zhv C«mt\m NnX¡m³ tbmNpt¶.CSv Wn k^pt¼mÄ C«StÃ.tbm^m¯SnWv CSn WWkpw D*v.””
“”{Zhv Smsj dmPn D*v Mm³ fmän]n«v k^mw.”” ASpw b_ªp fmap sdZn Wn¶v– Fjpt¶äp.
“”CWn Smtjm«v tbmNmsWm¶pw WnÂN*. WnW¡v {Zhv Mm³ S^mw””. fmapkntWmXv b_ªn«v ko\ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.