പുതിയ സുഖം 19 [Bincy]

Posted by

പുതിയ സുഖം 19

Puthiya Sukham Part 19 bY Bincy | Previous Part

“”F´m Bân.”” Ssâ AXp¯p C^p¶v sW©n ssN sk¨ AWnSt]mXv ^mip tImUn¨p.
“”Wnt¶mXv H^p Nm^yw tImUn¡mWp*v.ASnWm Cs¸m Mm³ ks¶.”” AWnS sI_n] Pu^k¯n b_ªp.
“”F´v Nm^yw.”” ^mip tImUn¨p.
“”Wn tW^s¯ fmapknsâ sW©n Ss¶ tWm¡p¶Sv Mm³ N*p.Wn F´nWm A§nsW tWm¡nt].”” hpK b_ªn«v A_nªSm\v F¶v b_]msS Sm³ N*Sv tbms` AWnS tImUn¨p.
“”ASv…Bân..Mm³.”” ^mip kn¡n sNm*v b_ªp.^mip`nsâ DÅn sI_n] H^p e]w bnXnsb«p.
Ssâ tImUyw ^mip`nsâ DÅn e]w k^p¯p*v F¶v AWnS Sn^n¨_nªp.e]s¸«m Ssâ Nm^yw WX¡nà F¶v AWnS¡v A_n]mfm]n^p¶p.F¦n`pw H^p SpX¡¯nWv tk*n]m\v AWnS A§nsW tImUn¨Sv.
“”AkapsX sI_n] fp` tWm¡n]n«v F´v Nn«mWm. fp` Nm\m³ WnW¡v A{S¡v B{Piw Ds*¦n Fsâ tWm¡nt¡maq.”” b_ªn«v AWnS Ssâ ssWän]psX hnºv Smjv¯n.F¶n«v gÀ«v CXmsS NnX¡pN]m]n^p¶ ^mip`nsâ sW©n SXkn.
^mip`nWv ASv sM«`p*m¡n.AWnS]psX tImUyw tN«v e]w tSm¶n] ^mip AWnS]psX {bkÀ¯n N*t¸mÄ knlzhn¡m³ BkmsS AWnS]psX fpOt¯¡v tWm¡n.
“”F´mXm Fsâ fp` WnW¡v– Cãs¸«nsÃ.’ b_ªn«v AWnS ^in`nsâ ssN bnXn¨v Ssâ fp`]n sk¨p.^mip`nsâ sW©n SXkns¡m*n^p¶ AWnS]psX ssN Smtj¡v Wo§n dÀfpZ¡v fpNan NqXn ^mip`nsâ Np®]n bnXn¨p.At¸mÄ ^mip D_¸n¨p.Bân Nj¸v fq¯v k¶Sms\¶pw fmapknsâ Nm^yw St¶mXv tImUn¨Sv Ip½ Bs\¶pw D_¸n¨ ^mip`nWv Bân k¶Sv A½ A_nªp sNm*mt\m Ft¶ A_nt]*SpÅp.
AWnS]psX ssN ^mip`nsâ Np®]n bnX¨t¸mÄ ^mip sdZn Fjpt¶_n^p¶p.Fjpt¶än^p¶ ^in`nsW AWnS sN«nbnXn¨p D½ sNmXp¯p.
“”A½.””^mip AWnS]psX fpOt¯¡v tWm¡n tImUn¨p.A½ A_nªp sNm*mt\m AWnS k¶sS¶v ^mip`nWv A_n]\fm]n^p¶p.
“” Wnsâ A½ WÃ D_¡fm.”” AWnS f_pbXn b_ªp sNm*v ko*pw ^mip`nsW sN«nbnXn¨p.At¸mÄ ^mip`pw AWnSs] sN«nbnXn¨p AWnS]psX bp_w SXkn sNm*n^p¶p.
AWnS sdZn Wn¶v Fjpt¶äv Wn¶p.At¸mÄ ^mip`pw sdZn Wn¶v– Smsj C_§n AWnSt]mXv tImÀ¶v Wn¶v AWnS]psX ^*v Nknan`pw ssN sk¨v AWnS]psX `nbvhnWp H^p D½ sNmXp¯ tlgw `nbv–hv km]n C«v Ssâ `nbv–hv sNm*v Du¼n k`n¨p.knNm^w NqXn] AWnS ^mip`nsâ km]n Wn¶v Ssâ `obv–hnsW tfmIn¸n¨v ^mip`nsW ko*pw sN«n¸nXn¨v– Njp¯nWp Ipäpw Ssâ fpOw C«v D^¨p sNm*n^p¶p.^mip At¸mÄ AWnS]psX ssWän¡v fpNan NqXn N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.