ചേട്ടത്തിയുടെ രതിവിക്രയങ്ങൾ [Vipin]

Posted by

ചേട്ടത്തിയുടെ രതിവിക്രയങ്ങൾ

Chettathiyude Rathivikrayangal | Author : Vipin


സാണിയുടെ ജേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയാണ് മിനി. മിനിക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് പ്രായമു്. ഒരു കുട്ടിയു് ആശമോള്. . മിനി നല്ല തടിച്ച ശരീരമാണ്. വെളുത്ത നിറം നല്ല സുന്ദരിയാണ്. സാരിയും ബ്ലൗസുമാണ് വേഷം. ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ടപോലെ ആചെടികള് ചെമന്നതാണ്. കാല് പഴയ സിനിമാനടി ഷീലയെ പോലിരി ും.

സോണിയുടെ ചേട്ടന് ബസ്സ് കക്ടറാണ്. കെ.എസ്.ആര്.ടി.സി. യില്. ഇപ്പോള് മൂന്നു മാസമായി തിരുവനന്തപുരത്താണ് ജോലി. സോണിക്ക് വീട്ടില് അപ്പ ം അമ്മയും മാത്രമെ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ഒരു വീട്ടിലാണ് കഴിയുന്നത്.

അന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയിരുന്നു. കാലത്ത് അപ്പ ം അമ്മയും പള്ളിയില് പോയി. ചേട്ടത്തിയെ സോണി ചേച്ചി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അവന് അടുക്കളയില് ചെന്നു. ചേച്ചി അപ്പോള് അടുക്കളയുടെ നിലം തുണി നനച്ചു തുട ുകയായിരുന്നു. എല്ല ഞായറാഴ്ചയും ചെയ്യുന്ന പണി. കുന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ചേച്ചിയുടെ സാരി കേറ്റി തുട ് മേലെ കുത്തിയിരിക്കുന്നു. കുന്തിച്ചിരിുന്നപ്പോള് തുടകള് രും പൂര്ണ്ണമായും നഗ്നമായി കാണാമായിരുന്നു. കവച്ചിരിക്കുന്ന അവളുടെ ഉള്ളിലെ ഷഡ്ഡിയും കാണാം. ഇളം വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ആ ഷഡ്ഡി പൂറിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

തവള കുന്തിയിരിക്കുന്നപോലെ പൂര് ഷഡ്ഡിക്കുള്ളില് പുറത്തേക്ക് ഉന്തി നില്ക്കുന്നു. സോണി അതു കു. ഇട ് ചേച്ചി അവനെ ഏറുകണ്ണിട്ടു നോക്കുന്നതും അവന് കു. സോണി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ തുടകള് കാണുന്നത്. ഇപ്പോള് ആ ഇറുകിയ തുടയിടുക്കും കാണാം. അവന് ആര്ത്തിയോടെ ചേച്ചിയുടെ കവ ിടയില് നോക്കിനിന്നു. അവള് കുറച്ചുകൂടി കവച്ചിരുന്നു കൊടുത്തു. അപ്പോള് സോണിക്കു തോന്നി അവള് തന്നെ കാണിക്കാന് തന്നെയാണ് ഈപണി എന്ന്. അവന്റെ സാമാനം കൈലിക്കുള്ളില് ഉയര്ന്നു തുടങ്ങി. തടിച്ചുയര്ന്ന് നല്ല കമ്പിപോലായി. അവന് ചേച്ചിയുടെ ആ നഗ്നമായ തുടകളും ഷഡ്ഡിയും കപ്പോള് വല്ലാതെ കാമലഹരി മൂത്തു. അവന് ഓര്ത്തു എന്തു ചെയ്യണം.

ചേച്ചിയും തന്നെക്കൊ് ഊക്കിക്കുവാന് ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള് കേറിപ്പിടിച്ചാല് സമ്മതിക്കും. അവന് കൂട്ടുകാരന് കൊടുത്ത ഒരു കൊച്ചുപുസ്തകം വായിച്ചത് ഓര്ത്തു. ചേട്ടത്തിയമ്മയെ കളിക്കുന്ന അനുജന്റെ കഥ, അവന് ആ കവിത ശകലം ഓര്മ്മയില് വന്നു. ‘ചേട്ടത്തിയമ്മയെ അമ്മയായി കാണണം, ചേട്ടനില്ലാത്തപ്പോള് തള്ളിയിട്ടൂക്കണം’ മിനി കുനിഞ്ഞിരുന്നു നിലം തുടച്ചു. അവള്ക്ക് വീര്പ്പുമുട്ടുകയായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *