എന്റെ കൗമാര കാല ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ 4

Posted by

എന്റെ കൗമാര കാല ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ 4

ENTE KAUMARAKALA ORMMAKKURIPPUKAL PART 4 bY DrTKU | Previous Parts

Fsâ fmfn]pfm]pÅ Du¡p b^nbmXnNÄ fpX¡w NqXmsS WX¶p sNm*n^p¶p. hpfs] F§sW F¦n`pw b®\w F¶ knIm^kpw B]n Nps_ Unkh§Ä B]n WX¡p¶p. Mm³ tW^s¯ b_ªtÃm CkÄ FÃmw SnNª hz]¼³ I^¡m\v. Fsâ Np®¡p«³ B{Nm´w Nm\n¨m Fs¶ Npäw b_]^pSv.
MmWpw hpf]pw WX¡m³ tbmNpt¼mÄ b`t¸mjpw fp«n D^p½n fp` S«n]pw A_n]m¯ f«n Fsâ Np® fpjp¸v Aksa A_n]n¡m³ DÅ {lfkpw WX¡p¶p. H^p Unkhw Nym¼Ên WX¡p¶p. sS¡p kl¯m]n H^p {Pu*v D*v. ASnsâ sshZn DÅ fmknsâ AXn]n H¶v ^*p sd©v D*v. M§Ä AknsX C^p¶p. At¸mjm\v hmfmWyw k`p¸fpÅ H^p B¬ b«n H^p sb¬ b«n]psX bp_sN M§apsX AXp¯v F¯p¶Sv. Ak³ Bs\¦n AkapsX bqÀ f\¸n¨p hpOn¡p¶p. hpf CSv N*nÃ. FXn hptf WnW¡v H^p Wà NmjvI Nm\t\m. F¶SmXm. FXn Wo klt¯¡v tWm¡ns¡. AkÄ tWm¡p¶ NrSy hf]¯m\v B¬ b«n Aksâ tNm`pw SÅn sb®nsâ bqänt`¡v tNäp¶Sv. H^p ^*p fnWnäv AXn¨Spw B\pw sb®pw sSt¡m«pw kXt¡m«pw B]n tNmÀ¯p Wn¸m\v. hpf]psX fpOw N*m A_n]mw AkÄ¡p ^hn¡p¶p*v. AkapsX Nm`p ^*pw Nq«n sM^n¡n¶p*v. Mm³ AkapsX AXpt¯¡v tIÀ¶v C^n¶p. AkapsX ssN FXp¯v Fsâ ssN]n k¨p St`mXn. AkÄ sbs«¶v Fsâ k`Sp ssN bnXn¨p D½ sk¨p. FXm Wo H¶v N®Xt¨ F¶v Ft¶mXv b_ªp. Mm³ N®X¨Spw AkÄ Fsâ Iq*p kn^ km]n N]än Du¼m³ SpX§n. sb®nWv fq¡m³ SpX§n F¶v fWÊn`m]n. Mm³ H¶pw A_n]m¯ f«n C^p¶p. hpf Fsâ ssN bnXn¨p AkapsX fq`¡v fpNan sk¨p. Mm³ AkapsX AXpt¯¡v I^nªp sbs«¶v AkapsX sIkn km]n N]än Du¼n, Wm¡p sIkn¡pÅnt`¡p N]än. inhv inhv F¶v AkÄ lÐw D*m¡n. Mm³ AkapsX ssN bnXn¨p Fsâ sbm§n Wn¡p¶ Np®]n tgm^vXvhv Nq«n bnXn¸n¨p. hf]w B^__ BNp¶p.C^p«v kojm³ SpX§n.
bSps¡ Fsâ ssN AkapsX tXmbnWp AXn]n`qsX N]än k]_n H¶v Djnªp ko*pw tft`m«v N]än. lzmhPSn]psX hvboZv sNm*v AkapsX fp`NÄ sbm§pN]pw SmjpN]pw sI¿p¶Sv Nm\mw. AktamXv tIÀ¶n^p¶p H^p ssN sNm*v k`s¯ fp` sM¡m³ SpX§n. At¸mÄ tXmbn¶v fpNan NqXn AkapsX CXt¯ fp` sM«v koÀ¯p Wn¡p¶Sv Nm\mw. fp`NÄ fm_n fm_n sM¡n, sM«n sM^XnsNm*n^p¶p. sb®nWv NXn fq¯n«m]n^n¡pw AkÄ sbs«¶v Fsâ fpOw AkapsXSnt`¡p tIÀ¯v Fsâ `nbvhv AkapsX `nbvhnWnX]n N]än Du¼m³ SpX§n. FXm F¶v AkÄ knan¨p. M§Ä Sp_Êm] Ø`¯m\v. F¶m`pw Mm³ bSps¡ AkapsX tgmÀXv
hvtNÀ«nsâ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *