വാടക വീട്ടുകാർ 4 [Dhivya]

Posted by

വാടക വീട്ടുകാർ 4

Vadaka Veettukaar Part 4 bY DhivyaPrevious Parts

 

H^p Bjv¨ `okn ^mip`nsâ Aѳ Wm«ns`¯n..
N¼Wn]psX In` dnhnWhv Nm^y§Ä¡m]n H¶p fpwd]n kt^* Bklyw k¶t¸mÄ ko«n`pw H¶p k¶Sm ..^m{Sn Nps_ sskNn«m\v F¯n]Sv..
B ^mip`nsâ AÑsW b^nI] sbXp¯mw..tb^v {loV^³. k]Êv H^p 50 NX¶n«p*mkpw. BÄ Ct¸mjpw WÃ hvt{XmRv B\v ..WÃ ssiäpw .sk]väpw D*v..

sbs«¶pÅ k^kn FÃmÀ¡pw k`n] ht´mgfm]n..
A]mÄ k¶n«p f¡tamXpw em^yt]mXpw Np_¨p tW^w hwhm^n¨n^p¶p.bns¶ FÃm^pw D_§m³ tbm]n..

Aѳ k¶Sp sNm*p ^mip bp_¯n_§m³ Wn¶nà .ko«n hpOfm]n NnX¶p_§n..

Nm`¯p FÃm^pw tKm`n¡m]n tbmkm³ SpX§n.^mip`nsâ ‘A½ tKm`n¡p tbm]n..AWn]¯n ¢mhn tbm]n..ASptbms` Nmky]pw hufy]pw ¢mÊn tbm]n fmVp^n]pw hÂf]pw H¶n¨n_§n..Ak^pw Hmcnt`¡p k¨p bnXn¨p..

bns¶ AkhmWw C_§n]Sv t^min\n Xo¨À B]n^p¶p.Xo¨À¡v A¶v f ` o Hmcohn tbmtk* Bklyw DÅSv sNm*v h-vNqan tbmkp¶nÃ..

^mip`nsâ koXnWp fp¶n F¯n]t¸mÄ Xo¨À ^mip`nsW knan¨p..

FXm ^mipt` Wo Cu c] FÃmw H¶p ¢À¡v hitUk³ tI«sW G¸n¡\w Mm³ C¶v h-vNqan tbmkp¶nÃ

Hm B]nt¡ms« Xo¨s_ Mm³ Np_¨p Njnªp bp_t¯¡n_§pw At¸mÄ sNmXp¯m tbms^..

Hm fSns]Xm. ..ASnNw ssktN*m

ASp b_ªp Xo¨_pw t_mZnt`¡n_§n H^p Hmt«m bnXn¨p Xu\nt`¡v tbm]n……..

^*p fq¶p Unkhs¯ t{bm{Pmw Nm^\w {lotUkn k¶ bmsX Npan]pw Njnªp Du\pw Njn¨p Hä NnX¸m]n^p¶p..Nps_ sskNn«m F\oäSv..Nm^\w AkÄ¡p A¶v `okv sNmXp¯n^p¶p.. t{bm{PmfnWv tbm]kÀ¡p ASnsâ bntä Unkhw `okv sNmXp¡m_p*v…

AkÄ hnäu«n k¶p Np_¨p tW^w C^p¶p b{Sw km]n¨p sNm*n^p¶t¸mÄ ..^mip`nsâ ko«nt`¡p H¶p tWm¡n.
At¸mÄ ^mip`nsâ Aѳ H^p Im] ¥mÊpw N]n`v bnXn¨p b{Sw tWm¡ns¡m*n^p¶p.

{lotUkn A]msa ssN D]À¯n knan¨p..

G]v ….{loVt^«m…..CsSt¸m k¶p ..M§Ä A_nªnÃtÃm…..

B ….{lotUkn Mm³ C¶s` ^m{Sn F¯n]sS DÅp..

{loV^Wv {lotUknt]mXv H^p {btSyN Sm¸^yw D*v..ASp AkÄ¡pw tSm¶n]n«p*v..6 fmhw fp³bv `oknWv k¶t¸mÄ Aksa fWxbqÀkw S«mWpw fp«mWpw FÃmw tWm¡n]Sm AkÄ ASnWp Wn¶p sNmXp¡m_pw D*v..

H¶p N¼n B]nt¡ms« F¶p Akapw knIm^n¨p..

{loVt^«Wv N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.