മാലാഖമാരുടെ കൂടെ 2 [Kichu?]

Posted by

മാലാഖമാരുടെ കൂടെ 2

Malakhamaarude koode Part 2 [Kichu?] | Previous Part

A§nsW AknIm^nSfm]n Cu fm`mO¡q«n k¶p sb« Mm³ bpSn] ^*p fm`mOfm^psX fp¶n H^p sbm«sW tbms` C^p¶p,FWn¡v inµn A_n]nà F¶ AÔknlzmh¯n AkÀ Fsâ fp¶n sk¨v Ss¶ Fs¶ Np_n¨v f_]nÃmsS hwhm^n¨p SpX§n.

“”””Wo F´m A§sW b_sª kmXN¡v FXp¯Sms\¶p, ti]v Ak^§sW Hs¡ sI¿ptfm..?” fwP`mbp^wNm^n b_ªSv bqK¡v– A{S¡v Uin¨nà F¶v tSm¶n.

“”””F³s_ bqKm Wo CksW tWm¡nt¡ Bl]pfm]n Ft´`pw ^qbhmUrlyfpt*m bns¶ F§sW B\v {dUÀ BNp¶Sp..? CSp `oWtfZ¯nsâ CXbmXm.., sk_psS]Ã b¯pfp¸Sp k]Êm]n«pw Ak^p sN«msS Wn¡p¶Sv.”

B b_ª km¡pNÄ bqK]psX fWÊn sNm*p AkÄ Ft´m Sn^]p¶tbms` Fsâ fpO¯v AÂbtW^w tWm¡n F¶n«p fwP`mbp^w Nm^nt]mXm]n b_ªp.

“””” l^n]m CksW N*m fÃp `p¡v tbm`pfnà F¶m H^p tWmÀ¯ns] tbms`]p*v SmWpw… CkWv inµn A_n]nà F¶v D_¸mt\m..?”

At¸mam\v A§sWs]m^p AbNXw fwP`mbp^w Nm^n¡v tSm¶n]Sv Akapw Fsâ fpOt¯¡v Sp_n¨p tWm¡n. MmWmt\ sfmssd`n Np¯ns¡m*p, CsSm¶pw Fs¶ dmVn¡p¶ Nm^ytf Aà F¶ ^oSn]n C^p¶p.

F´m]m`pw bns¶ Ak^psX hwhm^§Ä NplpNplp¸pNÄ fm{Sfm]n NqXpS f_]nÃmsS hwhm^n¡m³ tk*n]mNpw AkÀ Ak^psX fp_n¡pÅnt`¡v N]_n tbm]n.

Bl]psX fp_n]psX NSNp Sp_¡p¶ lÐw CkÄ C{S tkPw Npan Njntªm..? ti]v.., Fât½m CWn fsähmVWfmt\m… s`W..? Mm³ fp_n]psX kmSn¡t`¡p bman tWm¡n.

Bl Ss¶ N¿n Xk`pw fm_mWpÅ Sp\nNapw CkansSknsX tbmkm CWn sSm«n`mt\m Npan..? Wm«ns`tbms` in… in…

Nn¨p Ak^v k¶p AsÃ, F¶m b_ªp..? Mm³ lÐw tN«m^p¶p…

“”””Aks^s´ms¡t]m tImUn¨p sfm¯w inµn B^p¶p… Mm³ b_ªp Wo Npan¡pkm\v F¶v, AÃm… Wo Npan¨ntÃ..?”

“”””Mm³ Npan¡m³ tbmkm CSv timhvbnä`pNmÀ ÌmcnWv tk*n D*m¡n] cv`mäv Asà ASpsNm*p _qwshm¶pw kmgv _qw Aäm¨v AÃ. dmSv_qw ^s*®w D*v AknsX” AkÄ S` ^*p _qfpNÄ¡pw CX]n`qsX tbmNp¶ tNm_ntZm_nWp tWs^ Sn^n¨p.

“”””im]v Blm CSm^m..? CSmt\m Wo b_ª {dUÀ..?”

NŨn^nt]msX DÅ fwP`mbp^wNm^n]psX tImUyw Cw¥ogn B]n^p¶p bt£ Ft´m AkÄ {dUÀ F¶ km¡p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *