മായാനന്ദനം 3 [ne-na]

Posted by

മായാനന്ദനം 3

MAYANANDANAM Part 3 bY (ne-na) പോണ്ടിച്ചേരി

PREVIOUS PARTS


മായനന്ദനം – 3 ( ne – na ) (പോണ്ടിച്ചേരി)

^*v kÀg§Ä¡v tlgw tbm*nt¨^n]nÂ…

tim«`n N]_n] Wµ³ H^p Im]¡v HmÀZÀ sI]vS tlgw Nth^]nt`¡v tbm]n^p¶p.
Wn^mlt]msX Ak³ HmÀ¯p.
“”C¶pw t{dm¡À¡v sk_psS ssbh sNmXp¯p.. tbm*nt¨^n]n k¶n«v Ct¸mÄ H^p fmhfmNp¶p CSnWnX]n H^p _qwAtWzgn¨pF{S CX§an N]_n C_§p¶p. ssbh tbmNp¶SÃmsS H^p Dbt]mPkpw CÃ.’
tKm`nsI]vSn^p¶ N¼Wn]n Wn¶pw Ø`wfmäw Nn«n]SWph^n¨v tbm*nt¨^n]n F¯n]Sm\v Wµ³.. N¼Wn kN _qw Nn«n]n«p*v.. bt£ H^p Sfnjv tNmaWn]psX AN¯v.. H^p kr¯n]pw sfW]pw CÃm¯ BÄ¡mÀ Ipän`pw.. AknsX Smfhn¡pkm³ AksWs¡m*v hmVn¡p¶tS]nÃ.
sk]näÀ sNm*pk¨ Im] Ak³ bSps¡ DuSn NpXn¨p.
sbs«¶v tSman Bt^m ssNk¨Sv A_nªv Ak³ Sn^nªp tWm¡n. sM«nt¸m]n Ak³.
H^p sI_pbp©n^nt]msX Wn¡p¶ fm].. NqsX fsäm^p sb®pw D*v. H^p Wnfngt¯¡v AkWv H¶pw fn*m³ NjnªnÃ.. Aksa¯s¶ Wµ³ tWm¡n]n^p¶p.
^*pkÀgw sNm*v AkÄ¡v k`n] fmäsfm¶pw hwekn¨n«nÃ.. H^p Wo` NaÀ Ip^nUmÀ B]n^p¶p C«n^p¶Sv.. fp³bt¯¡mapw A`vbw k®w NqXn]n«p*v, bns¶ Wà Woafp*m]n^p¶ AkapsX fpXn]psX Woaw Np_¨v sk«n Np_¨n^n¡p¶p. CSv fm{Sfm]n^p¶p AkÄ¡p*m]n^p¶ fmäw.
“”””fm]…. fm] F´m CknsX?”
AkWv FSns^ NnX¶ Nth^]n C^p¶p sNm*v AkÄ b_ªp.
“”””Mm³ Ct¸mÄ CknXm tKm`n sI¿ps¶.”
NqsX D*m]n^p¶ sb®nsW bnXn¨v AXp¯p NnX¶ Nth^]n C^p¯n sNm*v fm] b_ªp.
“”””CSv `nhn.. F³s_ NqsX Ss¶ tKm`n sI¿p¶Sm..”
Wµ³ `nhns] tWm¡n H¶v In^n¨p.. AkÄ Sn^n¨pw.
Wµ³ fm]s] Ss¶ tWm¡n.
^*p kÀg§Ä¡p fp¼v S³s_ fWÊn {b\]¯n³s_ kn¯pknS¨v sNm¡¯]nt`¡v b_¶p NaªkÄ… ASv H¶p f_¶p k^p¶tS]pÅq, At¸mtj¡pw ko*pw AkÄ Ss¶ fp¶nÂ… ko«n Wn¶pw ]m{S b_ªv H¶v Sn^nªptbm`pw tWm¡msS]pÅ AkapsX tbm¡v C¶pw H^p So^m tkUW]m]n fWÊn D*v.. N`ym\ s`äÀ tbmÌn ko«ns`¯ns]¦n`pw AkÄ fsäm^mapsX hz´fmNp¶Sv Nm\m³ k¿mªn«m\v sNm¡¯]nt`¡vN`ym\¯nWp tbmNmªSv.
Ss¶ Ss¶ tWm¡n]n^n¡p¶ WµtWmXvfm] tImUn¨p.
“”””Ct¸mÄFknsX]mt\m tKm`n sI¿p¶Sv?”
“”””N¼Wn]n Wn¶pw Ø`wfmäw Nn«n CknsXs]¯n]n«v Ct¸mÄ H^p fmhfmNp¶p.”
“”””CknXm Smfhw?”
“”””ASm\v Ct¸mjs¯ t{bm»w.. N¼Wn kN _qw D*v, bt£ ASv ^ Wà Ø`¯Ã… bpSn] H^p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.