ഫാമിലി ബാർബറും ലിപ് ലോക്കും 4 [മീശ] [Climax]

ഫാമിലി ബാർബറും ലിപ് ലോക്കും 4 Family Barberum Lip Lockum 4 | Author : Meesha | Previous Part     ഓർക്കാപ്പുറത്ത്        വന്ന് പെട്ട     ചില     കാരണങ്ങൾ      മൂലം     ഈ   പാർട്ട്        പതിവിലും   വൈകിയാണ്     അയക്കാൻ     കഴിയുന്നത് എന്റെ      പ്രിയ     വായനക്കാർ     പൊറുക്കും     എന്ന്    […]

Continue reading

ഫാമിലി ബാർബറും ലിപ് ലോക്കും 3 [മീശ]

ഫാമിലി ബാർബറും ലിപ് ലോക്കും 3 Family Barberum Lip Lockum 3 | Author : Meesha | Previous Part   കുടുംബത്തിൽ       ഉണ്ടായ    ചില      സുഖകരമല്ലാത്ത      കാര്യങ്ങൾ    നിമിത്തമാണ്       വൈകിയത്… മര്യാദയല്ല      എന്നറിയാം വൈകിയതിൽ      ഖേദിക്കുന്നു.   കഥയുടെ        നാൾ വഴി…   മകന്റെ          […]

Continue reading

ഫാമിലി ബാർബറും ലിപ് ലോക്കും 2 [മീശ]

ഫാമിലി ബാർബറും ലിപ് ലോക്കും 2 Family Barberum Lip Lockum 2 | Author : Meesha | Previous Part   എന്റെ       കന്നി   സംരഭത്തിന്    . നല്കിയ     സഹകരണത്തിന്     അകമഴിത്ത     നന്ദി    രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ.. .ആദ്യ   പാർട്ട്      വായിച്ച്    തുടങ്ങുന്നതാവും       . ഉചിതം… ഇതുവരെയുള്ള      കഥയുടെ      സംക്ഷിപ്ത       വിവരം  […]

Continue reading

ഫാമിലി ബാർബറും ലിപ് ലോക്കും [മീശ]

ഫാമിലി ബാർബറും ലിപ് ലോക്കും Family Barberum Lip Lockum | Author : Meesha   ഈ     സൈറ്റിൽ     വരുന്ന   കമ്പി   കഥകൾ      വായിച്ച്      നല്ല   മൂഡിലാണ്     ഞാൻ അതിൽ    നിന്നും    ലഭിച്ച    ഊർജ്ജം       പലവിധത്തിൽ                  ‘ ചോർന്നു ‘ പോകുന്നുണ്ട്     എങ്കിലും     ശേഷിച്ച  […]

Continue reading