ഫാമിലി ബാർബറും ലിപ് ലോക്കും 2 [മീശ]

Posted by

ഫാമിലി ബാർബറും ലിപ് ലോക്കും 2

Family Barberum Lip Lockum 2 | Author : Meesha | Previous Part


 

എന്റെ       കന്നി   സംരഭത്തിന്    . നല്കിയ     സഹകരണത്തിന്     അകമഴിത്ത     നന്ദി    രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ..

.ആദ്യ   പാർട്ട്      വായിച്ച്    തുടങ്ങുന്നതാവും       . ഉചിതം…

ഇതുവരെയുള്ള      കഥയുടെ      സംക്ഷിപ്ത       വിവരം     ഇവിടെ     കൊടുക്കുന്നു..

ചുള്ളിത്തറ       തറവാട്ടിലെ    താമസക്കാർ        മോളിയും    മകനും   പിന്നെ   ഒരു       . അൽസേഷ്യനും…

പുറംലോകമായി        വലിയ     അടുപ്പമില്ലാത്ത       മോളി     അപൂർവ്വമായി        മാത്രമേ      പുറത്ത്      പോകാറുള്ളു

മുടി     വെട്ടാൻ        മകനുമായി    ബാർബർ ഷാപ്പിൽ       പോകുന്നതിന്റെ       അനൗചിത്യം      പാച്ചിയമ്മ       ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ    ശേഷം     ബാർബർ    ശശിയെ     വീട്ടിൽ    വിളിപ്പിക്കുന്നു….

മകന്റെ        മുടി     വെട്ടിന്    ശേഷം      കോഫി      കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന        ശശി     മോളിയുടെ     വിയർത്ത     കക്ഷം     ശ്രദ്ധിക്കുന്നു…

‘ മുടി     ഉള്ളത്   കൊണ്ടാണ്       വിയർക്കുന്നത്      ‘ എന്ന്    ശശി   പറഞ്ഞപ്പോൾ      ‘ വടിക്കാമോ..?’ എന്ന്       മോളി      ചോദിക്കുന്നു…

ശശി    സമ്മതം    മൂളുന്നു…

മോളിയെപ്പോലെ        ഒരു    മദാലസയുടെ         കക്ഷം     വടിക്കുന്ന      കാര്യം    ഓർത്തപ്പോൾ   തന്നെ       ബാർബർ     ശശി   വികാരാധീനനാവുന്നു

അതിലേറെ        ത്രില്ലിലാണ്    മോളി….., ചെറുപ്പം      വിട്ടൊഴിയാത്ത     ഒരു       പുരുഷൻ… തന്റെ    കക്ഷം   വടിക്കാൻ       എത്തുന്ന      കാര്യം   ഓർത്ത്       ശശിയുടെ     വരവും  കാത്ത്      ക്ഷമയറ്റ്     മോളി     സമയം    തള്ളി      നീക്കുന്നു…

 

കഥ       തുടരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.