ആദ്യപാഠം 2 [Malathy David]

ആദ്യപാഠം 2 Aadyapadam Part 2 bY Malathy David     fm`Sn]psX N¬hÄXnwPv _qfn Wn¶v ko*pw. Nn¨¬Émdv ho^ohns` ^*mfs¯ hwekfm\nSv. Fsâ tbgyâm] ZmWn]pw Aksâ ko«ptk`¡m^n]m] hoW¯pw A]Âko«ns` tk`¡m^n]m] KmWpkpfm\v– CSns` NTmbm{S§Ä. ZmWn]psX Nufm^kpw ]uÆWkpfm\v Cu hwekNT]psX Nm`w. hÀ¡mÀhÀkohns` D¶S DtUymPØ^m] fmSmbnSm¡apsX GNfN³. h-vNqans` fnXp¡Wpw fmSrN]pfm] H³bSmw ¢mÊv knUymÀTn. ASn^mkns` AÑWpf½]pw Hmcohn`pw ZmWn h-vNqan`pw tbm]n¡jnªm hoW¯v {co]m\v. […]

Continue reading

ആദ്യപാഠം [Malathy David]

ആദ്യപാഠം അടുക്കളക്കാരികളിൽ നിന്നും Adya Padam Adukkalakkariyilninnum bY Malathy David   fm`Sn tZknZnsâ N¬hÄ«nwPv _qfnÂWn¶v: Fsâ fp³bns`¯n] bp^pg·m^n Gs_t¸^pw BkÀ¯n¨ H^pNm^yw, Ak^psXs]ms¡ ss`wPnNKoknS¯nsâ SpX¡w “”””Nn¨¬ Émdn” Wn¶m]n^p¶psk¶m\v. Nn¨¬Émsd¶v Ak^pt±ln¨Sv BUybmYw AXp¡a¡m^nNan Wn¶m]n^n¶p F¶m\v. H¶n`VnNw AWpek§Ä Nq«n¡pj¡p¶Sv l^n]mknà F¶SpsNm*v– MmWSv Hmt^m¶m]n Mm³ Wn§apsX fp³bn AkS^n¸n¡mw. tW^t¯ b_ªSptbms`, CSns` emg fm{Sfm\v FtâSv. “”””Nn¨¬ Émdv” ho^ohns` H¶mfs¯ hwekw km]n¡pN. 27 […]

Continue reading

ഭ്രാതൃസ്നേഹം [Malathy David]

ഭ്രാതൃസ്നേഹം Bharthrusneham bY Malathy David   ko*pw fm`Sn tZknZnsâ N¬h«n§v _qfnÂWn¶p: CSv (kjnkn«?) htimU^hvtWi¯nsâ NT]m\v–. ]TmÀThwek§Ä b`t¸mjpw NTNta¡mÄ knIn{Sfms\¦n`pw AtS hwek§Ä NTNam]n AkS^n¸n¡pt¼mÄ BhzmUySt]_pw; AknsX ]pàn]ptX]pw hUmIm^¯ntâ]pw fpX´³ tImUy§Ä D]^p¶nà F¶Sm\v hSyw. ]pàn F¶Sv SnN¨pw kyànb^kpw, B kyàn KWn¨, kaÀ¶, Kokn¨ IpäpbmXpNan NpXp§n¡nX¡p¶Spfm\v. ASpsNm*pSs¶ ]pàn¡v H^p hmÀks`uNoNSzw H^n¡`pw sNmXp¡mWmknÃ. ASpsNm*p CsSm^p NT]m]n km]n¡mw, Fsâ fp³bn […]

Continue reading

ഗ്രാമ ദൃശ്യങ്ങൾ [മാലതി ഡേവിഡ്]

ഗ്രാമ ദൃശ്യങ്ങൾ Grama Drishyangal bY Malathy David ko*pw fm`Sn tZknZnsâ N¬hÄ«nRv _qfnÂWn¶v…. CSv SoÀ¨]m]pw Fsâ N¬hÄ«nRv _qfns` NT]Ã. Fsâ H^p ]pk hpir¯nÂWn¶pw tN«Sm\v. fp¼m]ns` H^p shfnWm_n bs¦Xp¯n«pÅ fX¡]m{S]nÂ, sKäv F]_ns` 19 F hoän`m]n^p¶ Fsâ hi]m{SnNWm]n^p¶p 19 E ]ns` hpµ^Wm] B sI_p¸¡m^³. kas^s¸s«¶v AXp¯pÅkt^mXv b^nI]w Ømbns¨Xp¡p¶ DÃmhkmWm] B sI_p¸¡m^³ {cm¦vcÀ«ns` C´y³ FwdÊn]n H^p D¶S DtUymPØWm\v. AkVn¡m`s¯ Ssâ […]

Continue reading

പോക്കർ ഗെയിം 2 [മാലതി ഡേവിഡ്]

പോക്കർ ഗെയിം 2 Poker Game Part 2 bY Malathy David AkW_n]mw, bm_p¡p«n AkapsX ^t*m fqt¶m fmhwfm{Sw Wo* knkmidÔ¯nWptlgw M§apsX NqsX NqXn]Sm\v. AkapsX fp_n]nÂWn¶v ^m{Sn]n b`t¸mjpw tN«n«pÅ ^SnNqKW§Ä AkapsX hz]wtemPtkaNams\¶pw Mm³ fWÊn`m¡n]n^p¶p. dmt`«WpÅ 18 kÀgkpw MmWSnsW¡p_n¨p {l²n¨nt«]nÃm]n^p¶p. dmt`«³ tbm]n Npt_¡jnªt¸mjm\v MmWktamXv Fsâ fp_n]n NnX¡msf¶v– b_]p¶Sv. Ht¶m ^t*m Unkh¯nWptlgw H^pUnkhw AkÄb_ªp, “”””MmsWm¶v dmSv_qfn tbm]nk^mw sNm¨t½. fq¶m`pUnkhfm]n H¶v […]

Continue reading