ഭ്രാതൃസ്നേഹം [Malathy David]

Posted by

ഭ്രാതൃസ്നേഹം

Bharthrusneham bY Malathy David

 

ko*pw fm`Sn tZknZnsâ N¬h«n§v _qfnÂWn¶p:

CSv (kjnkn«?) htimU^hvtWi¯nsâ NT]m\v–. ]TmÀThwek§Ä b`t¸mjpw NTNta¡mÄ knIn{Sfms\¦n`pw AtS hwek§Ä NTNam]n AkS^n¸n¡pt¼mÄ BhzmUySt]_pw; AknsX ]pàn]ptX]pw hUmIm^¯ntâ]pw fpX´³ tImUy§Ä D]^p¶nà F¶Sm\v hSyw. ]pàn F¶Sv SnN¨pw kyànb^kpw, B kyàn KWn¨, kaÀ¶, Kokn¨ IpäpbmXpNan NpXp§n¡nX¡p¶Spfm\v. ASpsNm*pSs¶ ]pàn¡v H^p hmÀks`uNoNSzw H^n¡`pw sNmXp¡mWmknÃ. ASpsNm*p CsSm^p NT]m]n km]n¡mw, Fsâ fp³bn H^p hwekfm]n k¶Sms\¦n`pw. Fsâ ¢]âv hpVognsâ b¯pk]Êp NqXpS`pÅ tI¨n tif]n Wn¶pw, ^*p k]Êna¸fpÅ AWn]¯n hpf]nÂWn¶pw NqXn]m\v MmsWsâ knk^§Ä tlO^n¨Sv. ASpsNm*v Cu hwek§Ä Ak^psX km¡pNan tNÄ¡p¶Smkpw WÃSv.

tif: Fsâ SXªpk¨ BWz C³{Nnsfânsâ bp_Nn`m\v Npt_¡m`fm]n Mm³. H¶mw ¢mhpfpS Fwcn ks^]pÅ hÀXncn¡äpNapsX hSyw sSan]n¨mt` AXp¯ C³{Nnsfâv S^q F¶m\p Wn]fw. FÃmw hwQXn¸n¨v– i]Àsh¡*_n FZyqt¡g³ Z]_Ît_än tW^n«psNmXp¡mWm]n WP^¯ns`¯n]Sm\v Mm³. H^pknVw Nm^y§Ä l^n]m¡n Njnªt¸mÄ sskNpt¶^w 5.30. hm^fnÃ, ko«ns`¯m³ CWn]pw Vm^maw dÊpw hf]kpfp*v. Hmt«m]n dÊväm³Zns`¯n]t¸mÄ AknXw lqWyfm\v. AXp¯pN* H^mtamXv tImUn¨t¸mÄ WnÊwPfm] f_pbXn Nn«n, “”””CSv bSnktà ! PXMYC fn¶Â b\nfpX¡v–”. Mm³ sfsà bp_¯n_§n. H¶^f\n¡q_nsâ dÊv– ]m{S, Hmt«m]n`m¡m³ Njn]nÃ. b¯pfnWnäv WX¶ms`¯mkp¶ AWn]sâ t`mZvKnt`¡v Sn^n¨p. XXQC Njnªt¸mÄ AÑsâ WnÀdÔfm]n^p¶p, Aksâ dm¡n bYn¯w WP^¯n fSns]¶v. h-vNqÄ timÌ`n bYn¡m³ Njn]nà F¶ Aksâ WnÀdÔwsNm*m\v sNmÅmkp¶ H^p t`mZvKns` hnwPnÄ_qw AkWm]n FXp¯Sv. Uqs^Wn¶pÅ DtUymPØÀ Smfhn¡p¶ AknsX knUymÀTn]m]n Ak³ fm{Sfm\pÅSv. WP^¯ns` ]m{SNan hf]wNn«pt¼mÄ MmWksW N*ptbmNm_p*v. ASpsNm*v AknXs¯ Smfh¡m^nt`s_tbt^]pw FWn¡_n]mw.

t`mZvKns` {bm]fm] iuh-vNo¸À Fs¶ AenkmUywsI]vSpb_ªp, “”””Xo¨_psX C¶s¯ fX¡]m{S WX¡nÃtÃm”. “”””hm^fnÃ, C¶nknsX NnX¶p ^mkns` tbmNmw”, Mm³ b_ªp. S«n]DXtW Ak³ kmSnÂSp_¶p. tfl¸p_¯v Sp_¶ bphvSN§ap*v, Ak³ bYn¡]m]n^p¶p. “”””tI¨ns]´m Cu tW^¯v?”.
“”””dÊv– hf^w. CWn Wmsa ^mkns`t] tbm¡pWX¡q”.
“”””tI¨n Im] NpXnt¨m?”
“”””CÔ. Ak³ cv`mh-vNpfm]n bp_t¯¡ptbm]n. N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.