ആദ്യപാഠം 2 [Malathy David]

Posted by

ആദ്യപാഠം 2
Aadyapadam Part 2 bY Malathy David

 

 

fm`Sn]psX N¬hÄXnwPv _qfn Wn¶v ko*pw. Nn¨¬Émdv ho^ohns` ^*mfs¯ hwekfm\nSv. Fsâ tbgyâm] ZmWn]pw Aksâ ko«ptk`¡m^n]m] hoW¯pw A]Âko«ns` tk`¡m^n]m] KmWpkpfm\v– CSns` NTmbm{S§Ä. ZmWn]psX Nufm^kpw ]uÆWkpfm\v Cu hwekNT]psX Nm`w. hÀ¡mÀhÀkohns` D¶S DtUymPØ^m] fmSmbnSm¡apsX GNfN³. h-vNqans` fnXp¡Wpw fmSrN]pfm] H³bSmw ¢mÊv knUymÀTn. ASn^mkns` AÑWpf½]pw Hmcohn`pw ZmWn h-vNqan`pw tbm]n¡jnªm hoW¯v {co]m\v. A]Âko«ns` KmWpkpfm]n Nq«pNqXmWpw sNm¨pkÀ¯fmWwb_]mWpw tk*ptkmaw hf]fp*v. h-vNqanÃm¯ Unkh§an`pw ZmWn fp_n]n Wn¶n_§m_nÃ. NrSyhf]¯v ssZWnwPvtXdnans`¯n Bim^w Njn¨v Ak³ fp_n]nt`¡v sbm]vs¡mÅpw. CSns` hwek§Ä knk^n¨Sv hoW¯m\v.

MmWpw KmWpkpw FSm*v hf{bm]¡m^m\v. Wm«p¼p_s¯ H«pfn¡ NpXpwd§ant`Sptbms` M§apw knkmitlgw kas^]mNpwfp³bv eÀ¯m¡·ms^ Dtb£n¨k^pw. sskNpt¶^§an ko«ptKm`n Njnªp k^p¶ M§apsX fXn¡p¯jn¨v AkhmWs¯ InÃn]pw bnXn¨pb_n¨p NÅpgm¸nt`¡v tbm]n, Np_¨p hf]¯nWpÅn AÀ²tdmV¯nt`m AtdmV¯nt`m ko«ns`¯n, kmSn`X¡m³tbm`pw sfWs¡XmsS, em^yfm^psX DXpfp*v k`n¨pb_n¨p, bqÀ\fm]pw D²^n¡m¯ Np® em^y]psX GsS¦n`pw knXknÂNX¯n knjps¸mjp¡n, B\nsâ NXf SoÀ¯v D_§p¶ hmVm^\ eÀ¯m¡³fm^m]n^p¶p Ak^pw. ASpsNm*pSs¶ hmVm^\tbms` Np_¨pNm`¯nWpÅn Aks^ skan]n`m¡n NSNX¨k^m]n^p¶p M§apw. H^pbt£ ASpSs¶]mkpw A]ÂkoXpNans` tKm`n¡m^m] M§sa AXp¸n¨Spw. M§Ä¡p ^*ptbÀ¡pw H^pbmXv Hjnkphf]fp*m]n^p¶p. AX¡n¸nXn¨ sb¬tfmi§Ä sNm*mkmw, Wm«ns`Ãmks^¡p_n¨pw M§Ä Nplp¼p b_ªp. AX¡mWmkm¯t¸mÄ M§apsX GsS¦n`psfm^p ko«n AÂbw s`hvdn]³ CXbmXpNapw M§Ä¡nX]n`p*m]n^p¶p. eÀ¯mknÃm¯ ko«ptk`¡m^nNapsX tWt^ A]ÂkoXpNans` f²yk]ÊpNjnª “”hm_³fm^psX’ {bUÀltWmÂhpNS M§apsX IÀ¨Nans` Øn^w b^nimh kng]fm]n^p¶p. DÅwssN]ns`mSp§p¶ Wm`n©p WoafpÅ Np® M§sa Nm\n¡m³ bmXpsbXp¶ A]Âko«ns` hm_nsW¡p_n¨v KmWp b_]pw, “”””AknXs¯ sNm¨½s] h½Sn¡\w. C{S]pfm]n«pw AkÀ fämt^]pw knan¨p N]än]nÃtÃm!” emPyklm M§apsX hm_·mÀ M§sa Nm\m_ptbm`pw CÃm]n^p¶p, AkÀs¡t¸mjpw Sn^¡m]n^p¶p.

H^pWmÄ, ^mkn`s¯ b\nNÄ Njnªv, bn¶m¼p_s¯, sW©nWpSmsjfm{Sw sbm¡fpÅ fSn`n sW©fÀ¯nWn¶v Mm³ KmWpkntWmXv– hwhm^n¡]m]n^p¶p. kmgnwPv sfgoWn AXn¡msWm¡m¯ gÀ«pNapsX N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.