ഏദൻസിലെ പൂമ്പാറ്റകൾ 17 [Hypatia]

ഏദേൻസിലെ പൂപാറ്റകൾ 17 Edensile Poompattakal 17 | Author : Hypatia | Previous Part പഴയ  ഭാഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായതിനാൽ കഥയുടെ ഫ്ലോ കിട്ടുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഭാഗം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിഷിദ്ധ രതിയുൾപ്പടെ പല തരം ഫാന്റസികൾ കഥയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ കഥ വായന സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതുന്ന സാങ്കൽപ്പിക കഥയാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ […]

Continue reading

ഏദൻസിലെ പൂമ്പാറ്റകൾ 16 [Hypatia]

ഏദേൻസിലെ പൂപാറ്റകൾ 16 Edensile Poompattakal 16 | Author : Hypatia | Previous Part പഴയ  ഭാഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായതിനാൽ കഥയുടെ ഫ്ലോ കിട്ടുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഭാഗം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിഷിദ്ധ രതിയുൾപ്പടെ പല തരം ഫാന്റസികൾ കഥയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ കഥ വായന സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതുന്ന സാങ്കൽപ്പിക കഥയാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ […]

Continue reading

ഏദൻസിലെ പൂമ്പാറ്റകൾ 14 [Hypatia]

ഏദേൻസിലെ പൂപാറ്റകൾ 14 Edensile Poompattakal 14 | Author : Hypatia | Previous Part പഴയ ഭാഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായതിനാൽ കഥയുടെ ഫ്ലോ കിട്ടുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഭാഗം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിഷിദ്ധ രതിയുൾപ്പടെ പല തരം ഫാന്റസികൾ കഥയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ കഥ വായന സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതുന്ന സാങ്കൽപ്പിക കഥയാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ […]

Continue reading

ഏദൻസിലെ പൂമ്പാറ്റകൾ 13 [Hypatia]

ഏദേൻസിലെ പൂപാറ്റകൾ 13 Edensile Poompattakal 13 | Author : Hypatia | Previous Part ചില വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാൽ കഥകൾ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഇനി തുടർച്ചയായി എഴുതാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ദീർഘകാലത്തിന് ശേഷമുള്ള എഴുത്ത് ആയതിനാൽ എന്റെ ആദ്യ കഥയുടെ അടുത്ത ഭാഗം തന്നെ എഴുതാം എന്ന് കരുതി. മറ്റു കഥകളും പിറകെ വരുമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. പഴയ ഭാഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായതിനാൽ കഥയുടെ ഫ്ലോ കിട്ടുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ വായിച്ചതിന് […]

Continue reading

ഏദൻസിലെ പൂമ്പാറ്റകൾ 12 [Hypatia]

ഏദേൻസിലെ പൂപാറ്റകൾ 12 Edensile Poompattakal 12 | Author : Hypatia | Previous Part   പഴയ ഭാഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായതിനാൽ കഥയുടെ ഫ്ലോ കിട്ടുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഭാഗം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിഷിദ്ധരതിയുൾപ്പടെ പല തരം ഫാന്റസികൾ കഥയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ കഥ വായന സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതുന്ന സാങ്കൽപ്പിക കഥയാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ മരിച്ചവരോ […]

Continue reading

ഏദൻസിലെ പൂമ്പാറ്റകൾ 11 [Hypatia]

ഏദേൻസിലെ പൂപാറ്റകൾ 11 Edensile Poompattakal 11 | Author : Hypatia | Previous Part     ഈ കഥയ്ക്ക് എന്റെ മറ്റു കഥകളെ അപേക്ഷിച്ച് സപ്പോർട്ട് വളരെ കുറവാണ്. സ്ഥിരമായി വായിക്കുന്ന കുറച്ച് വായനക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇത് എഴുതുന്നത്. മടുപ്പ് തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ പാർട്ടിൽ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമാണ് വീണ്ടും എഴുതാനുള്ള ഊർജ്ജം. പഴയ ഭാഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായതിനാൽ കഥയുടെ ഫ്ലോ കിട്ടുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ […]

Continue reading

ഏദൻസിലെ പൂമ്പാറ്റകൾ 10 [Hypatia]

ഏദേൻസിലെ പൂപാറ്റകൾ 10 Edensile Poompattakal 10 | Author : Hypatia | Previous Part   പഴയ ഭാഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായതിനാൽ കഥയുടെ ഫ്ലോ കിട്ടുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ പാട്ടുകൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഭാഗം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിഷിദ്ധ രതിയുൾപ്പടെ പല തരാം ഫാന്റസികൾ കഥയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ദയവ് ചെയ്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ കഥ വായന സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതുന്ന സാങ്കൽപ്പിക കഥയാണ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതോ […]

Continue reading

ഏദൻസിലെ പൂമ്പാറ്റകൾ 9 [Hypatia]

ഏദേൻസിലെ പൂപാറ്റകൾ 9 Edensile Poompattakal 9 | Author : Hypatia | Previous Part     മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ പാർട്ട് വായിക്കുക. കഥയുടെ ഫ്ലോ ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻ ഭാഗം വായിക്കുന്നത് നന്നാവും. ഈ കഥ വെറും വായന സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതുന്ന സാങ്കല്പിക കഥയാണ്.. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചവരോ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തെയോ സമൂഹത്തെയോ ആയി യാതൊരു വിധ ബന്ധവും ഇല്ല. നിഷിദ്ധരതിയുൾപ്പടെ ഒരുപാട് ഫാന്റസികളും ഇതിൽ […]

Continue reading

ഏദൻസിലെ പൂമ്പാറ്റകൾ 8 [Hypatia]

ഏദേൻസിലെ പൂപാറ്റകൾ 8 Edensile Poompattakal 8 | Author : Hypatia | Previous Part   അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ താമസിച്ചതിന് ആദ്യമേ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. മുൻ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാത്തവർ അത് വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ പാർട്ട് വായിക്കുക. കഥയുടെ ഫ്ലോ ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻ ഭാഗം വായിക്കുന്നത് നന്നാവും. ഈ കഥ വെറും വായന സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എഴുതുന്ന സാങ്കല്പിക കഥയാണ്.. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചവരോ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗത്തെയോ സമൂഹത്തെയോ ആയി യാതൊരു വിധ ബന്ധവും […]

Continue reading

ഏദൻസിലെ പൂമ്പാറ്റകൾ 7 [Hypatia]

ഏദേൻസിലെ പൂപാറ്റകൾ 7 Edensile Poompattakal 7 | Author : Hypatia | Previous Part   ചെന്നൈ വരെയുള്ള ദീർഘദൂര ബസ്സ് യാത്ര ശ്രുതിയെ ക്ഷീണിതയാക്കിയിരുന്നു. ഉച്ച ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് ലിസി ഒരുക്കിയ മുറിയിൽ കിടന്നപ്പോയെക്കും ശ്രുതിയുടെ മിഴികളിൽ ഉറക്കം ചേക്കേറി.ഗാഢമായ ഉറക്കത്തിനൊടുവിൽ ശ്രുതി ഉണർന്നുപോയേക്കും നേരം ഇരുട്ടിയിരുന്നു. തൊട്ടടുത്ത അമ്പലത്തിൽ നിന്നും സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനകൾ ജനാലവഴി അവളുടെ കാതുകളിലേക്ക് അരിച്ചു കയറി. ആ പ്രാർത്ഥനകളുടെ സ്വരമാധുര്യത്തിൽ ലയിച്ചവൾ അൽപ്പനേരം അവിടെ കിടന്നു. അൽപ്പം കഴിഞ്ഞെണീറ്റ് മുഖം […]

Continue reading