ബോഡിഗാർഡ് 5 [ഫഹദ് സലാം]

ബോഡിഗാർഡ് 5 Bodyguard Part 5 bY Fahad Salam | Previous Part   വിദേശത്തു വെച്ച് നടന്ന ഒരപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ എനിക്ക് മാസങ്ങൾ നീണ്ട വിശ്രമത്തിലേക് കടക്കേണ്ടി വന്നു.. അത് കൊണ്ടായിരുന്നു കഥയുടെ പുതിയ ഭാഗങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റാതിരുന്നത്.. എനിക്ക് കൂടുതൽ എഴുതാൻ ഇപ്പോഴും പറ്റില്ല.. കൂടുതൽ സ്‌ട്രെയിൻ കൊടുത്ത് എഴുതേണ്ട കഥായാണിത്.. കുറച്ചു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പഴയ പോലെ എഴുതാൻ പറ്റു.. കൂടുതൽ പേജുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്.. കൈ ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ശെരിയാകാൻ […]

Continue reading

ബോഡിഗാർഡ് 4 [ഫഹദ് സലാം]

ബോഡിഗാർഡ് 4 Bodyguard Part 4 bY Fahad Salam | Previous Part എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക..ഒരു എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടി.. ഹലാക്കിന്റെ ഔലും കഞ്ഞിയും എന്ന പറയുന്നത് പോലെ ഒരു എട്ടിന്റെ പണി.. എഴുത്തു പൂർണ്ണമായും നിന്നു.. എഴുതി തുടങ്ങിയതെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.. ഇനിവരുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ ആയിരിക്കും.. എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക.. അവസ്ഥ അതാണ്‌.. ചിലപ്പോ പേജുകൾ കുറവാകും.. ഈ ഭാഗം തട്ടി കൂട്ടി എഴുതിയതാണ്.. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല.. […]

Continue reading

ബോഡിഗാർഡ് 3 [Fahad Salam]

ബോഡിഗാർഡ് 3 Bodyguard Part 3 bY Fahad Salam | Previous Part BUyfm]n FÃmkt^mXpw £f tImUn¡p¶p.. FWn¡v tKm`n hwdÔfm]n ^*v Unkhs¯ ]m{S tbmtN*SnWm CSv ks^ FjpSn] emPw fm{Sw B\v Mm³ tbmÌv– sI¿p¶Sv.. Cu ^*v Unkhw Fjp¯v WX¡nÃ.. ASv sNm*v CSv ks^ FjpSn]Sv Mm³ CknsX tbmÌv– sI¿p¶p.. FÃmk^pw Ft¶mXv £fn¡pN… Cu bmÀ«nsâ dm¡n tbm]n k¶n«v.. knVn]p*¦n Wfp¡v Nm\mw.. […]

Continue reading

ബോഡിഗാർഡ് 2 [Fahad Salam]

ബോഡിഗാർഡ് 2 Bodyguard Part 2 bY Fahad Salam | Previous Part   BUyemP¯nWp Wn§Ä S¶ ht¸mÀ«nWv Wµn.. tKm`n Sn^¡pÅSv sNm*v FjpSm³ hf]w Nn«m_nÃ.. ASv sNm*v FÃmk^pw s£fn¡pN… In` Nm^y§sa Np_n¨v Mm³ ASnsâ Smj¯p {dm¡än FjpSn]n«p*v.. km]W¡mÀ¡p ASnsW Np_n¨v GNtUlw ^qbw Nn«m³ tk*n]m\v Mm³ A§sW FjpSn]Sv.. km]n¡pt¼mÄ Cu Nm^y§Ä tdmÀ B]n tSm¶p*¦n Wn§Ä¡v Sp_¶p b_]mw.. hf]w […]

Continue reading

ബോഡിഗാർഡ് 1

ബോഡിഗാർഡ് 1 ‘AW Kp³Un]p³, ‘Dim^ndv ssiSv AOve_Sv. chSv ‘sFW ‘AOmSn` (Mm³ H^p bX]man]m\v, Mm³ b_ªSv FknsX]m\v Mm³ ]p²w sI¿p¶Sv. Mm³ ]p²w sI¿p¶nXs¯Ãmw Mm³ knK]n¡p¶p) Mm³ BUyfm]n FjpSp¶ NT B\nSv.. SpX¡¡m^³ B]Sp sNm*v sSäpNÄ Dt* Ft¶mXv s£fn¡pN.. NT CãvXfm]næn Wn§Ä¡v ssV^yfm]n Ft¶ knfÀln¡mw.. sSäpNÄ FXp¯p b_]mw H^p fXn]pw knKm^nN*m.. Cu sshäns` Øn^w km]W¡m^³ B\v Mm³.. Nps_ […]

Continue reading