ബോഡിഗാർഡ് 2 [Fahad Salam]

Posted by

ബോഡിഗാർഡ് 2

Bodyguard Part 2 bY Fahad Salam | Previous Part

 

BUyemP¯nWp Wn§Ä S¶ ht¸mÀ«nWv Wµn.. tKm`n Sn^¡pÅSv sNm*v FjpSm³ hf]w Nn«m_nÃ.. ASv sNm*v FÃmk^pw s£fn¡pN…

In` Nm^y§sa Np_n¨v Mm³ ASnsâ Smj¯p {dm¡än FjpSn]n«p*v.. km]W¡mÀ¡p ASnsW Np_n¨v GNtUlw ^qbw Nn«m³ tk*n]m\v Mm³ A§sW FjpSn]Sv.. km]n¡pt¼mÄ Cu Nm^y§Ä tdmÀ B]n tSm¶p*¦n Wn§Ä¡v Sp_¶p b_]mw..

hf]w ^m{Sn 8 Njnªp,,

knfmWw tN^aw `£yfm¡n h©^n¡pN]m\v.. Mm³ kn³tZm]n`qsX bp_t¯¡n tWm¡n hptOm]v hp 30 sKäpNÄ knfmW¯nWv AN¼Xn thkn¡p¶p*v..

“”tfmsW W½psX fmVtk«³”” A½ b_ª Cu km¡pNÄ Fsâ fWhnsW bns¶]pw l`yw sI]vSp sNm*n^p¶p…

H^p DtUymPس Fsâ AXp¡t`¡v k^ps¶Sv Mm³ N*p..

Wà N*p b^nI]fpÅ fpOw.. Mm³ hoän Wn¶v Fjpt¶äp.. fpOw kyàfm]n Nm\p¶nÃ..

Zm A`N-vhn..! F¶v knan¨psNm*p A]mÄ Fsâ AXpt¯¡v k¶p

sNkn³..! sNkn³ scÀ\m*hv.. Bsa N*t¸mÄ Fsâ Ip*pNÄ Aksâ tb^v D¨^n¨p.. Mm³ BsN AÛpSsb«p.. NÀ¯mtk CktWm..?
(sNkn³ scÀ\m*hv.. M§av bm^m Nfm³tZm ss{XWn§n H^pfn¨p B]n^p¶p… s{X]nWnRv ssXfns` sdÌv {c*v)

Zm A`N-vhn.. Zm NÅ b¶n.. Ak³ k¶v Ft¶ sN«nbnXn¨p.
F{S Nm`w B]X Wns¶ N*n«v..

Aà Wo CSv FknXp¶p k¶v tN_n.?.Mm³ AksW N* BÝ^y¯n tImUn¨p

AsSms¡]p*v.. FWn¡_n]mw Wo CSn D*¶ Nm^yw.. kntlg§Ä Hmt¡ M½¡v bns¶ b_]mw.. ASnWpfp³bv Wfp¡v H^msa Nm\mWp*v..km

Bmmms^..?fpjpkWmNp¶SnWp fpt¶ Ak³ Fs¶]pw bnXn¨p WX¶p.. Mm³ C^p¶ NymdnWn Wn¶pw Aksâ NqsX WX¶p..

Ft§m«m Wo Ft¶ sNm*v tbmNps¶..?
Bs^ Nm\mWm..? WX¡p¶SnWnX]n Mm³ AktWmXp tImUn¨p

AsSms¡ AknsX sI¶n«v b_]mw.. 46 hoäv– N¸mhnän DÅ ^mKvUqSv knfmW¯nWpÅn`qsX Ak³ Fs¶]pw sNm*v WX¶p

Vtdm]nRv 737þ700 dnhnWhv– sKäv knemP¯n sb« knfmWfm\v ^mKvUqSv.. Cu knemP¯nÂsb« fq¶p knfmW§Ä B\v ^mKy¯nsâ b¡Â DÅSv..^mKvUqSv, ^mKvi³hv, ^mKvNf F¶o tb^pNan Ck fq¶pw A_n]s¸Xp¶p.. C´y³ tkymfthW B\v Ck fq¶pw Hm¸t_äv sI¿p¶Sv.. Cu knfmW§Ä shÂcv s{bm«£³ hyq«v(hz]w hw^£nS) t{l\n]n sbXp¶k]m\v.. CSn _ZmÀ fp¶_n]n¸v hwknVm§Ä, l{Sp fnssh`nsâ hfobWw A_n]p¶SnWpw ASnsâ Aakpw IqXpw tkPSs]]pw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.