ഉമ്മാടെ മൂരിക്കുട്ടൻ [KaRuMbAn]

ഉമ്മാടെ മൂരിക്കുട്ടൻ UMMADE MOORIKKUTTAN AUTHOR KARUMBAN CSv Mm³ FjpSp¶ BUys¯ NT]m\v. b¡ N¼n Aà . £fn¡\w.Mm³ Cu FjpSp¶Sv Fsâ ko«n WX¶ hwekfm\v. Nps_ k^vg§av¡p fp¼m\v. ko«n M§Ä Wm`p tbs^ DÅp. Mm³ D¸]pw,D½n]pw, bns¶ C¡]pw. D¸ PÄcn`m\v tKm`n sI]vSn^p¶Sv. D½ ko«n HSp§n WnÂNp¶p. C¡m¡v F´p tKm`n B\v F¶v FWn¡_n]nÃ. Ft´m N¨kXw Bs\¶v fm{Sw A_n]mw. Mm³ tNmtaKn […]

Continue reading

സൂര്യകാന്തി [Kichu]

സൂര്യകാന്തി Sooryakanthi bY Kichu “”CSnt¸m sN\n]n hpW NpXp§n] tbms`]tÃm… NÀ¯mtk… A½m]n A½]mt\`pw C§sW b\n]mtkm..? sb{¼t¶mt^mXv dmw¥qÀ H^mjvI Wn¡* Nm^yfp*¶p b_ªSm Cs¸m sN\n]m]Sp…” Nv–an]_³hv Njnªp Nn«n] `tPKpfm]n sN¼PuZ CâÀWmg\ F]ÀtbmÀ«n Wn¶pw dmw¥q^nsâ Npan^p¶ ^m{Sn]nt`¡v C_§n Wn¶ Mm³ Ft¶mXv Ss¶ b¿m^w b_ªp. f\n H³bS^… fWpknsW N*nà GSmt\m fWp.tchvdp¡n tcmt«m N* fpOb^nI]tf DÅq… F´m]m`pw hnhn`n NqsX Nm\pftÃm B_p […]

Continue reading