ഉമ്മാടെ മൂരിക്കുട്ടൻ [KaRuMbAn]

Posted by

ഉമ്മാടെ മൂരിക്കുട്ടൻ

UMMADE MOORIKKUTTAN AUTHOR KARUMBAN

CSv Mm³ FjpSp¶ BUys¯ NT]m\v. b¡ N¼n Aà . £fn¡\w.Mm³ Cu FjpSp¶Sv Fsâ ko«n WX¶ hwekfm\v. Nps_ k^vg§av¡p fp¼m\v. ko«n M§Ä Wm`p tbs^ DÅp. Mm³ D¸]pw,D½n]pw, bns¶ C¡]pw. D¸ PÄcn`m\v tKm`n sI]vSn^p¶Sv. D½ ko«n HSp§n WnÂNp¶p. C¡m¡v F´p tKm`n B\v F¶v FWn¡_n]nÃ. Ft´m N¨kXw Bs\¶v fm{Sw A_n]mw. Mm³ tNmtaKn Wn¶v Njnªp ko«nt`¡p k^nN]m]n^p¶p. C¶v Ft´m Nm^\¯m H^p hv–ss{XNv Nn«n. ASpsNm*v Wà Ip«p sbmÅp¶ hf]¯m\v WX¡p¶Sv. ko«n k¶t¸mÄ C¡msX ssd¡v bp_¯p C^n¡p¶p*v. 2 tb^pw Wà D_¡fm]n^n¡pw Cu sk]n`¯v F¶v knIm^n¨p Mm³ bSns] kmSn Sp_¡m³ tWm¡n]t¸mÄ t`m¡v B\v. Mm³ bp_Np kl¯p NqsX sI¶v kmSn Sp_¶v AN¯p N]_n. ko«n BsN 3 fp_nNap*v. Mm³ D½msX fp_n]psX AXp¯v sI¶t¸mÄ fp_n]n D½ Np\p§n In^n¡p¶ lÐw tNÄ¡mw . Mm³ knIm^n¨p D¸ knan¡p¶Sv B]n^n¡pw F¶v. AkÀ F´v b_ªm\v In^n¡p¶Sv F¶_n]m³ Mm³ sIkn kmSn¡ k«w bnXn¨p. In^n fm{Stf DÅp. Np_¨p tW^w A§sW Wn¶t¸mÄ :””B……….H¶v bs¿ I¸n NpXnt¡Xm “” F¶v D½ b_]p¶Sv tN«v. At¿ …..D¸s] knan¡p¶Sv Aà C¡ AN¯p*v F¶v FWn¡v fWhn`m]n. FÃmks^]pw knanIv Nq«n]mt`m F¶v BUyw HmÀ¯p. bns¶ tSm¶n ASnsâ Np_¨n FWn¡pw NpXpwd¯nWpw NqsX Bs\¶v. Mm³ k¶ kjn]n`qsX Ss¶ bp_¯p C_§n. F¶n«p {c*n sI¶v tNmanRv sd AXn¨p. “” D½ kmSn Sp_¡p “” F¶v knan¨p b_ªp. A`vbw Njnªm\v D½ k¶Sv. “”Fsâ sbm¶v C¶v tW^s¯ B\tÃm””. D½ b_ªp. Mm³ AN¯p N]_n. “”D½ F´m kmSn Sp_¡m³ SmfhnsJ”” Mm³ tImUn¨p. “”Wà IqXtà MmsWm¶p Npan¡m³ SpX§pk^p¶p”” D½ Ft¶mXv NÅw b_ªp. Npan¡msW¶ f«n D½ fp_n]nt`¡p tbm]n. Mm³ Fsâ fp_n]nt`¡p tbmNp¶SnWv fp³bv C¡msX fp_n]nt`¡p tWm¡n. H¶pw A_n]m¯ bmkmsStbms` D_¡w WXn¨p NnX¡p]m\v. Mm³ fp_n]n N]_n {cgv B]n bp_¯p k¶p. b`b` In´NÄ sNm*v Fsâ S` Wn_ªn^p¶p. F´m]m`pw CSv BUyfm]n«Ã F¶v FWn¡p_¸m]n. F´m b^pbmXn F¶v H¶v A_n]\w F¶v Mm³ fWhn`p_¸n¨p. ASnWpÅ Hmt^m b^nbmXnNapw Bt`mIn¨p NnX¶p. hf]w Njnªp tbm]n. D½ knan¡p¶Sv tN«v Mm³ D_¡¯n Wn¶v FjptWäp Mm³ D½ Nm¸n S]m_m¡n]Sv NpXn¨n^p¶p. bns¶ Np_¨p tW^w Xokn ]pw N*n^p¶p. ^m{Sn. B]n A¯mjw Hs¡ tW^s¯ Njn¨p. C¡ k¶t¸mÄ sskNn. C¡ D¨Njnªp tbm]Sv_nªnÃ. Sn^nsN fp_n]n sI¶v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.