സൂര്യകാന്തി [Kichu]

Posted by

സൂര്യകാന്തി

Sooryakanthi bY Kichu

“”CSnt¸m sN\n]n hpW NpXp§n] tbms`]tÃm… NÀ¯mtk… A½m]n A½]mt\`pw C§sW b\n]mtkm..? sb{¼t¶mt^mXv dmw¥qÀ H^mjvI Wn¡* Nm^yfp*¶p b_ªSm Cs¸m sN\n]m]Sp…”

Nv–an]_³hv Njnªp Nn«n] `tPKpfm]n sN¼PuZ CâÀWmg\ F]ÀtbmÀ«n Wn¶pw dmw¥q^nsâ Npan^p¶ ^m{Sn]nt`¡v C_§n Wn¶ Mm³ Ft¶mXv Ss¶ b¿m^w b_ªp.

f\n H³bS^… fWpknsW N*nà GSmt\m fWp.tchvdp¡n tcmt«m N* fpOb^nI]tf DÅq… F´m]m`pw hnhn`n NqsX Nm\pftÃm B_p kÀgw Njnªp F¦n`pw Aksa FWn¡§sW f_¡mWmknÃtÃm..?

“”””AÃm Wn§§s¡m¶pw At§m«v bnXnNn«n Nm\¯nà AÃnt]m..?” Mm³ Np^y³… Wm`vbSnsâ SpX¡¯n CWn]pw ]ukWw kn«p fm_m¯ sI_p¸¡m^³… F¶v Mm³ Ss¶ b_]p¶ H^p bj] WmknN³.

fq¶p fmhw NX`nsâ Hma§an Njn]mWpÅ tfmiw CÃmªnt«m NX`p fXp¯nt«m Aà Mm³ WmknNsâ Np¸m]fq^n]Sv. sb®p¼ntÅsX N«¡pÅ WnÀdÔw ASn³s_ NqsX bntÅ^pw NqXn]t¸m bns¶ tks_ fmÀ¤fnÃtÃm..?

bns¶ Bt`mInt¸m Akap b_ªSm l^n bntÅ^pw bn_p§n\n]psfms¡ sbÀsfW³_v s_hnZ³hv B]nÃt]m… As¸m bns¶ Cu bmkw sN«nt]mWpw NqsX NqXn]tà bäq.

Ip^p¡n b_ªm M§apsX gn¸nwPv N¼Wn]psX `*³ {dm©nt`¡p WmknNWn Wn¶pw fm^nssXw N¬hÄ«âm]n Mm³ NqXpfmäw WX¯n.

CsSm¶pw Aà CknXps¯ {blv-Ww FÃm B_p fmhw NqXpt¼mapw Wm«n H^p fmhw k¶p Wn¡pN F¶ H^p Uplo`w FWn¡v b*v fpSt` D*v… Fsâ sb{¼t¶m^p BUyw Fs´¦n`pw Ht^mX¡p sNm*pk^psf¦n`pw… b©m^]n sbmSnª Z]t`mPn Aksa N_¡n Mm³ CSpks^ CSv fpX¡n]n«nÃ.

Wn§apsX fpO¯v k^p¶ N`n¸v Mm³ Nm\p¶p*v Ct¸mapw Cu Wm_n {blvW¯nt`m«p NX¶n«nà F¶tà ..? H¶v £fn¡XmDtÆ Mm³ At§m«v Ss¶]m tbmt¶…

As¸m b_ªp k¶Sv… Mm³ Cu Sk\ k^knWp dmw¥qÀ H^mjvI S§p¶p*v F¶v NãNm`¯nWp sb®p¼nÅt]mXv b_ªptbm]n, AkÄ Wm«n AksX At½sW knan¨p tk*Spw tk*m¯Spw b_]p¶ Nq«¯n CSpw Fjp¶Ån¨p.

As¸m tU NnX¡p¶p AknXp¶v FWn¡n«p Hs^«nsâ b\n Np^y¨tWmXv b_ N* tim«`ns`m¶pw tbm]n Smfhn¡* hnhn`ow sN«nt]mWpw AknXp*v… Ak^psX cv`män Wn¶m fSn Cu H^mjvI F¶v…

hnhn`n, N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.