സോറി മമ്മി 3 [വർമ്മ]

Posted by

സോറി മമ്മി 3

Sorry Mammy Part 3 | Author : Varma

[ Previous Part ] [ www.kkstories.com ]


 

തങ്ങളുടെ           രതിക്രീഡ       ലൈവായി          മമ്മി           കാണാൻ   ഇടയായതിലുള്ള           നാണക്കേട്   കാരണം        താഴെ    ഇറങ്ങാനുള്ള     ആർജ്ജവം          ഇരുവർക്കും     പ്രത്യേകിച്ച്         സ്വാതിക്ക്       ഇല്ലാതെ         പോയി

 

മമ്മി             മന:പൂർവ്വം      ഒരുക്കി തന്ന           അസാന്നിധ്യത്തിൽ   അതിരുകളില്ലാത്ത         റഫ്   ഫക്കിംഗിന്           കോപ്പ്   കൂട്ടിയ വർക്ക്         മമ്മി          മുഖേന   ഉണ്ടായ       മരവിപ്പ്         മൂലം     ഒരു   വഴിപാട്         ഭോഗം        പോലും     സംഗതിയായില്ല

 

“ഇവിടാരും         ഇല്ലേ… ലൈറ്റ്   പോലും         ഇട്ടിട്ടില്ല…”

മമ്മി           കലിക്കുന്നത്        കേട്ടാണ്        സ്വാതി         താഴെ  ഇറങ്ങിയത്

 

” ഒന്ന്          കിടന്നതാ…. ഉറങ്ങിപ്പോയി… ”

അഴിഞ്ഞ          മുടി     വാരിക്കെട്ടി     സ്റ്റെയർ കേയ്സ്           ഇറങ്ങവേ      സ്വാതി      പറഞ്ഞു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *