ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 7 [Kamukan]

Posted by

ചെമ്പകചേലുള്ള ഏട്ടത്തിയമ്മ 7

ChembakaChelulla Ettathiyamma Part 7 | Author : Kamukan

Previous Parts ]


പഴയ  ഭാഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായതിനാൽ കഥയുടെ ഫ്ലോ കിട്ടുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടുകൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഭാഗം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

പ്കഷെ   ഞാൻ   പോലും  അറിയാതെ   എന്റെ  കണ്ണിൽ   നിന്നും  നീർത്തുള്ളികൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു.

എന്നാൽ……….

തുടരുന്നു  വായിക്കുക,

ഞാൻ   തിരിച്ചു  അറിഞ്ഞു  ഞാനും   അവളെ    സ്നേഹിക്കാൻ  തുടങ്ങി   എന്ന്.

വെറും  കാമംത്തിനു  അപ്പുറം  എന്തോ  എനിക്ക്   അവളിൽ   ഉണ്ട്‌  എന്ന്  എനിക്ക്  മനസ്സിൽ  ആയി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *