ഗീതയുമായി കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര

Posted by

ഫിസിക്സ് ടീച്ചർ തേപ്പുകാരി ഗീതയുമായി കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഒരു യാത്ര

Physics Teacher Theppukaari Geethayumaayi Koritharippicha Oru yaathra Author : writer Bhageerathanpillai

Mm³ ^mtKgv ,fp¸Sp k]Êv. Sn^pkW´bp^¯p B\v koXv. BÀfn]n tKm`n sI¿p¶p. hvtbmÀXvhv tNm«]n`m\v FWn¡v tKm`nNn«n]Sp. NpSn^ hkm^n B\v Fsâ sFäw. tUlo] A´À tUlo] fÕ^§an Mm³ bs¦Xp¯n«p*v. H^p ss{XWnwPnWm]n sNm¨n]n k¶Sm\v. s{X]nWnRv Njnªp dÊväm³Zn F¯n. hf]w B_pf\n. Sn^pkW´bp^¯p F¯pt¼mtj¡pw tW^w skap¡pw. bpgvdm¡v hoäpw , NÀ«Wpw DÅ hq¸À FN-vhv{bÊv Nn-«n.
hoän A`hfm]n bp_t¯¡p tWm¡n]n^n¡pt¼mjm\v N*ÎÀ k¶p b_]p¶Sv knWvtZm hoäv dp¡nwPv B\v , AXp¯ tÌm¸n Wn¶pw Bav N]_pw. Mm³ tUgyt¯msX fm_n]n^p¶p. sI_n] Imä fj D*v,. AXp¯ tÌm¸n Wn¶pw H^p hv{So N]_n , shäv hm^n B\v tkgw , Ipk¶ »uhv , Fsâ hoänt`¡v N*ÎÀ Aks^ sNm*pk¶p. AkÀ knWvtZm hoän C^p¶p. sfmssd`n]n Ft´m sI¿m³ SpX§n. dhv hvboZn HmXns¡m*n^p¶p..tdm_Xn fmämWm]n Mm³ Akt^mXp tIÀ¶n^p¶p. FkntX¡m\v? sfsà sIkn]n tImUn¨p . b´aw AkÄ b_ªp. Mm³ Fs¶ hz]w b^nI]s¸Xp¯n. Ak^psX tb^v PoS , h-vNqÄ cnhnN-vhvXo¨À B-\v,
bpSn] tKm`n¡m]n bos]Ên sXÌv FjpSm³ tbm]Sm\v. Ct¸mÄ DÅ tKm`n tbms^?, Mm³ tImUn¨p. Ct¸mÄ sI_n] ¢mÊn B\v bYn¸n¡p¶Sv, Cu sXÌv bmhm]m i]À sh¡³Z_n]nt`¡v s{bmtfmg³ Nn«pw. AkÄ b_ªp. Mm³ BsN H¶v tWm¡n sf`nª tdmZn, D]À¶ fp`NÄ, SpXp¯ fpOw, sI¼³ fol, H«n] k]À, skap¯ NÃpk¨ fq¡q¯n, BsN H^p hq¸À I^¡pSs¶. Fsâ Kkm³ D\^m³ SpX§n. F´m]m`pw ss{X sI¿mw, Mm³ ssNNÄ sN«n C^p¶p, CXs¯ ssN PoS]psX ssN]psX AXp¯v B\v, sfsà kn^`pNÄ WnkÀ¯p. Ct¸mÄ Fsâ kn^`pNÄ AkapsX N£¯nWpÅnt`¡p N]_n. PoS D_¡fm\v, Mm³ H^p kn^ sNm*v fp`]n H¶v sSm«p, emPyw, Wà D_¡fm\v, ^*p kn^`pNÄ N£¯nt`¡p sN«n fp`]n H^p s¹]À tbms` sSm«p,.
dhv Np`p§pt¼mÄ kn^`pNÄ fq`s¡m¼n sSm«p. sM«n bnXn¨t¸mÄ AkÄ H¶v sM«n. bns¶ D_¡w SpXÀ¶v. CSv NÅm D_¡w Bs\¶v fWÊn`m]n. FWn¡v ssV^yw NqXn. FÃm kn^`pNapw sNm*p fp`]n SjpNn. PoS lzmhw k`n¨p kn«p, AkÄ¡p N¼n B]n F¶p fWÊn`m]n. CXs¯ ssN AkapsX tSmanWp fpNan`qsX FXp¯p CXs¯ fp` SjpNn. ^*p fp`Napw Mm³ fm_nfm_n bnXn¨p. PoS D_¡w D\À¶Sptbms` N®v Sp_¶p, tUgyw emkn¨p Ft¶ tWm¡n, F¶n«v hm^n FXp¯p fqXn¸pS¨p C^p¶p .Mm³ sfsà hm^n¡pÅn`qsX ssN C«p fp`Nsa Smt`m`n¡m³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.