രമിതയുടെ രതികേളികൾ 2 [സിമോണ]

Posted by

രമിതയുടെ രതികേളികൾ 2

Ramithayude Rathikelikal Part 2 Author : Simona

WWsªm`n¨ bmân]nÂ, NXnN]_n] t]mWn]pw ip¡v Ajn¨n« {dm]n D`]p¶ fp`Napfm]n _qfns`¯pt¼mÄ _mw Nwbyp«_nsâ fp¶n`p*v.. Ss¶ N*Spw Sp_¶n^p¶ Nwbyp«À hv–{No³ Smjv¯n]Sv ^fnS {l²n¨p.
Np_¨p Wmam]n shN-vhv NTNapÅ GtSm sshäns` Øn^w km]W¡m^Wm\v _mw..

Han¨pw f_¨pfms\¦n`pw, H^n¡Â dmSv–_qfn tbm] tW^w Nwbyp«À t`m¡v sI¿m³ f_¶t¸mÄ ^fnS sshäv N*n^p¶p. ..

eÀ¯mknsâ NT km]W]n AkÄ¡v FSn^en{bm]§sam¶pw D*m]n^p¶nsæn`pw, sshän Sp_¶p sk¨n^p¶ GtSm H^p NT]n Ss¶¡p_n¨v NTs]jpSm³ B sN©p¶ eÀ¯mknsW N*Sv fpS Akan A]mtamXv kÃm¯ H^p S^w AkÚ DXs`Xp¯n^p¶p. F¶n«pw A]mapsX knlzhvS]m] em^y]m]n^n¡m³ b^fmkVn CSpks^ {lfn¨p.. F¶m`nt¸mÄ…

k¿… CWn]pw C§sW B{Pi§sa]pw knNm^§sa]pw AX¡nskt¨m^p bmks]tbms`..
CWn]pw C§sW bänÖ…

CWn]pw Bs^¶v bqÀ\fm]_n]m¯ At±i¯nsâ BÚNÄs¡m¯v Kokn¡\w CWn.. C]mapsX em^y]n^n¡pt¼mÄ Ss¶…
AkÄ WnÝ]n¨p_¸n¨n^p¶p ASv…

tkly]mt]m sk¸m«n]mt]m… Ss¶ F´m]n tk\sf¦n`pw N^pSnt¡ms«..

bs£…. _mfntWmXv F´p b_ªnt¸mÄ A¸p_t¯¡v tbmNpw.. H¶mftS b^nI]fnÃm¯ BÄ…. tb^ptbm`pw CSpks^ tImUn¨nÃ…

_mfntWmXv F§sW b_]pw…
H^p fp³b^nI]kpfnÃm¯ A]mapsX km]nt`¡v Sn^pNns¡mXp¡m³ tk*n fp`¡®pNÄ S^n¨pWn¡p¶psk¶v… A]mÄ¡v Nfnjv¯n NnX¯n N*pw bnXn¨pw k`n¨p knXÀ¯n]pw ^hn¡m³ Ssâ SÅn]p]À¶ f±aNp*nNÄ sNmSn¨p Wn¡p¶psk¶v…
A]mapsX sb^p¼m¼nWv kngfn_¡m³ Ssâ I¡^bq_p NXn¨n«p bmXnsöv….

^fnS BsN Bl]¡pj¸¯n`m]n.. d¡äv DÅn sNm*psk¨v Nn¨\nt`¡v N]_n… {cnZvKv Sp_¶v bm tWm¡n]t¸mÄ A^tdm«nt`maw dm¡n]p*v.. tkPw ASv hn¦nt`s¡mjn¨p Naªp…

bns¶ Hjnª bm{Skpfm]n sdZv_qfnt`¡v sI¶p..

“”_mw.. H^p SpÅn bm`nÃ.. H¶v km§o«v k^ptkm… “”

“”Ct¸mjtà ^fn NX]nÂWn¶v k¶Sv.. Wnsâ km]ns`´m bjw bpjp§n kt¨¡pkm]n^pt¶m..
FWn¡v k¿… tkt\Â tbm]n km§nt¡m..””
_mw H^`vbw fpgn¨nt`msX S` NpXªp.

ASpSs¶]m]n^p¶p AkÄ¡pw tk*n]n^p¶Sv.

“”AtÃ`pw _mw fXn]Wm.. Mm³ Ss¶ tbm]n k^mw… AtàCWn Im]¡v bm`nsöpw b_ªv tW^fmkpt¼m _mw Ss¶ diaw N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.