ചതി – 2 [ചാഞ്ചാട്ടം]

Posted by

ചതി Part 2  [ചാഞ്ചാട്ടം] 

 Author : ചെല്ലപ്പൻ ആശാരി

BUys¯ emP¯nWv ss`¡Xn¡pN]pw Nfâv sI¿pN]pw sI]vS FÃmk^v¡pw Wµn. SpXÀ¶pw Wn§apsX ht¸mÀ«pw WnÀtUl§apw {bSo£n¡p¶p.

C¶s¯ Nm`¯p B^m\v PpanN³, lWn]psX Abim^w, KmSN tUmgw SpX§n] Nm`i^\s¸« BIm^§an knlzhn¡p¶Sv? F¶m In` BapNapsX KoknS NT tN«m A§nsW In`sSms¡ Ds*¶p tSm¶n tbmNpw. W½psX f³hq_nsâ ØnSn]pw tks_ AÃ.

cvss`äv C_§n DXsW dm¤Kv Nn«mWm]n Wn¶ bmkw f³hq_nsâ AXp¯v sb«n Nn«mWm]n Nm¯p Wn¶Sp H^p CXnsk«v bohv. tdm]v– N«v fpXn, C_p¡n¸nXn¨p NnX¡p¶ H^p N_p¯ Xn gÀ«v, sgZv–Zn Bt\m AtSm {Xuh^v Bt\m F¶p_¸nÃm¯ H^p Npªp tgmÀXhv. AkÄ AXp¯v Wn¶t¸mÄ Aksâ fq¡nt`¡v H^p kÃm¯ f\w AXn¨p N]_n. sb®v AXp¯ Nm`s¯m¶pw Npan¨n«ps*¶v tSm¶p¶nÃ. F¶m kÃm¯ H^p kloN^\ làn B PÔ¯nWps*¶p f³hq_nWv tSm¶n. In`t¸mÄ 3 kÀgfm]n hv{So hmfobyw CÃmsS ssN bnXn¨p fm{Sw Na]p¶ H^p bmk¯nsâ tSm¶`pfmkmw.

`tPKv sdÂän k`n] Sn^¡v. BapNÄ Sn¡n Sn^¡n sb«n FXp¡mWm]n sdÂänWv Ipäpw diaw D*m¡p¶p. ASsæn`pw BUyw Ss¶ sb«n FXp¯nsæn ASv fämt^m sNm*v tbmkpw F¶pÅ f«m\tÃm fn¡ f`]manNÄ¡pw. B Sn^¡n f³hq_nsâ ssN B N_p¯ Xn gÀ«pNm^n]psX fm_¯pw tUi¯pw FÃmw fp«p¶p*m]n^p¶p. AkÄ sb«n FXp¡m³ tk*n NpWnªt¸mÄ AkapsX bp_sN Wn¶ Aksâ Np`¨ Np® AkapsX I´n knXkpNÄ¡nX]n sM^nªp. Asænt` hpfns] HmÀ¯p N¼n]Xn¨p Wn¶n^p¶ f³hqÀ sbm«mWm] fpÃsb^n]mÀ ZmfnsW tbms` B]n. sb«n FXp¯p WnkÀ¶ AkÄ sb«n]psX em^w Nm^\w dm`³hv sSän kojm³ tbm]t¸mÄ f³hq_nWv Aksa bnXnt¡*n k¶p. Sn^¡n bnXn Nn«n]Smks« AkapsX B`n` k]_n`pw. AkÄ H^p In^nt]msX AkWp Sm¦vhv b_ªp H^p tg¡v im³Zpw sNmXp¯n«p tbm]n.

dmPv–¤pw C½nt{PgWpw FÃmw Njnªp bp_s¯¯n] f³hqÀ Nmf Kz^w Nm^\w kn_¡p¶p*m]n^p¶p. CWn]pw bnXn¨p Wn¡mWmknÃ. hpfns] F§nsWs]¦n`pw fäpÅk^n Wn¶pw fmän WnÀ¯n H^p I¸Â F¦n`pw WX¯n bm`v Na]\w. Csæn`pw Sm³ Wà ^oSn]n Wm«ns`¯nà F¶v f³hq_nWv tSm¶n.

bs£ W½Ä tW^s¯ b_ª PpanNsW]pw lWns]]pw Hs¡ BÀ¡p SXp¡m³ Bkpw. F]ÀtbmÀXnWv skan]n F¯n] f³hqÀ H¶pw fWÊn`mNmsS bN¨p Wn¶p. AksW Nq«mWm]n B^pw F¯n]n«nÃ. AksW F¶Ã, knfmW¯n k¶n_§n] Bs^]pw Nq«mWm]n fäm^pw k¶n«nÃ. hmVm^\]m]n PÄcn Wn¶v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *