ചതി – 2 [ചാഞ്ചാട്ടം]

ചതി Part 2  [ചാഞ്ചാട്ടം]   Author : ചെല്ലപ്പൻ ആശാരി BUys¯ emP¯nWv ss`¡Xn¡pN]pw Nfâv sI¿pN]pw sI]vS FÃmk^v¡pw Wµn. SpXÀ¶pw Wn§apsX ht¸mÀ«pw WnÀtUl§apw {bSo£n¡p¶p. C¶s¯ Nm`¯p B^m\v PpanN³, lWn]psX Abim^w, KmSN tUmgw SpX§n] Nm`i^\s¸« BIm^§an knlzhn¡p¶Sv? F¶m In` BapNapsX KoknS NT tN«m A§nsW In`sSms¡ Ds*¶p tSm¶n tbmNpw. W½psX f³hq_nsâ ØnSn]pw tks_ AÃ. cvss`äv C_§n DXsW dm¤Kv Nn«mWm]n Wn¶ bmkw f³hq_nsâ […]

Continue reading