റിഹാന്റെ രതി ലോകം 1

Posted by

റിഹാന്റെ രതി ലോകം

Rihante Rathilokam Part 1 bY Shabu

 

Cu NT]pw NTmbm{S§apw SnN¨pw hm¦`vbnNw fm{Sw.

Fsâ tb^v _nim³ 26 k]hv. 6.2″” D]^w Kn½ns`ms¡ tbm]n H¶p sb^p¸ns¨Xp¯ l^o^w Nm\m³ GNtUlw H^p D®n fpNpµ³ Ì]nÂ.

_nim³

bYns¸ms¡ Njnªp D¸msX h¼mUy¯nÂWn¶pw Nps_ b\w km§n _n] FtÌäpw sg]À fmÀ¡äpw s_âv F NmÀ A§sW Np_¨p b^nbmXnNÄ Hs¡ B]n Wm«n Ss¶ Wà Wn`]n Njnªp tbmNp¶p. ko«n D½(_hn] )H^p hnÌÀ (hKvW) D¸ (_Òm³) PÄcn B\v H^p tgmbv WX¯m\v AknsX. hnÌÀsX N`ym\w Njnªp H^p Np«n D*v Aan]Wpw PÄcn Ss¶ B\v. M§Ä Cs¸m Smfhn¡p¶Sv tNm«]¯p B\v. FWn¡v H^p 10 k]ÊpÅt¸mÄ NmhÀtNmZv Wn¶pw D¸ M§taw Nq«n Ct§m«p tbm¶Sm\v. FÃm dÔp¡an Wn¶pw AN¶p SnN¨pw Häs¸«p Kokn¡p¶kÀ F¶p tk\sf¦n b_]mw D¸msXt]m D½mtXt]m H^p dÔp tbm`pw M§sa As¶gn¨p k^m_nà knan¡m_pw CÃ. Aks^ Npäw b_ªn«v Nm^yfnà Fsâ D¸ A½mSn^n b\n]m\v Nm\n¨Sv. BUyw B NT b_]mw …

FWn¡v 3 k]ÊpÅt¸mÄ B\v D½ Fsâ hnÌÀsW {bhkn¡p¶Sv kas^ AVnNw Npj¸§Ä D*m] H^p {bhkw Np«ns] fm{Sw KoktWmsX Nn«n D½ f^\sb«p. ASnWp tlgw Nps_ Nm`w D¸msX D½]m\v Fs¶]pw AWn]¯nt]]pw tWm¡n]Sv A¶pw D¸ b\w D*mNp¶ Sn^¡n`m]n^p¶p. FWns¡m^p 9 k]hv DÅt¸mÄ B\v D¸tXw D½tXw Hs¡ ko«n hz¯p emPw bn^n] WX¡p¶Sv A§sW D¸msX N¿n Wms`m^p Hmi^n k¶p tIÀ¶p D¸ ASv sb«¶s¶ knäv Nymgv B¡n dm¦n C«p. A¶v D¸mNv GNtUlw 34 k]Êp*v Nm\m³ Wà `p¡v B]n^p¶p.

_Òm³ ( 34 k]ÊpÅt¸mÄ )

B `p¡pw ssbh]pw N*n«ms\¶p tSmWp¶p Fsâ D½msX B§asX tfmÄ _hn] D¸]pfm]n N« t{bf¯n B]Sp. _hn] dmwPaq^n bYn¡p¶ hf]w 21 k]Ên Wn_ªp Wn`vNp¶kÄ Nm\m³ W½sX gwW Nmhnfnsâ tbms` (A¶s¯ tcmt«mhv Hs¡ N*t¸mÄ FWn¡v tSm¶n]Sm\v).

_hn] (21 k]ÊpÅt¸mÄ )

AkÄNv D¸msW Nm\pt¼mÄ H^p {btSyN emkkpw sNm©`pw Hs¡ B]n^p¶p AkÀ CX¡nX¡p tcm\n hwhm^w Hs¡ SpX§n D¸mNv At§m«pw sfsà H^p Cãsfms¡ tSm¶n SpX§n. CsSm¶pw dÔp¡Ä B^pw A_nªnà CSnWnXNv D¸ dmw¥q^n tbm]n _hn]msW N*p AkÀ H^pfn¨p Np_¨p Unk椀 Njn]pN]pw sI]v–Sp AtSmsX AkÀ¡p bn^n]m³ bänà F¶m]n. CSnWnX]n D¸ Nm^y§Ä kas^ ^ihyfm]n fpt¶m«v Wo¡n. B^pw A_n]msS tNm«]¯v H^p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *