കവിതനായർ അമ്മയും ദീപടീച്ചറും 2

Posted by

കവിതനായർ അമ്മയും ദീപടീച്ചറും 2

Kavitha Nair Ammayum Deepa Teacherum  Part 2 എഴുതിയത് ഗോപുക്കുട്ടൻ

 

 

s{bmÕmiW¯nWp Wµn.Mm³ km¡p bm`n¨p Mm]_mjvI FjpSn. tbKv Np_ªSn £fn¡pN.
s`hvdn]³ Hs¡]m]n bpSn] A]¡mÀ F¶ NT Cu Sofn Ss¶]ms\¶v tSm¶p¶p, ASv km]n¨n«v CknsX
k^pt¼mÄ Wn§Ä¡v tdm_än¡ptfm Fsâ NT?. Cu SpX¡¡m^sW ssNknXsÃ..

Xo¨À C_psN bp\À¶p A½]psX I´n]n`pw bp_¯pw ssNNÄ HmXnWX¶p. H¸w A½]psX Ip*pNÄ knXmÀ¶p UobXo¨_psX
Wm¡v km]v¡Nt¯¡v N]_n. A½ Xo¨s_ C_psN bp\À¶m\v Wn¡p¶Sv. NknS Wm]À F¶ Fsâ A½ CSm FÃm
Wn]{´\kpw kn«v Xo¨_psX Wm¡v k`n¨pNpXn¡p¶p. bns¶ C^pk^pw b^hvb^w fÂh^n¨p Wm¡psNm*v Fs´ms¡t]m
sI¿p¶p. knNm^w fq¯t¸mÄ A½ Xo¨_psX I´n]n fp_psN bnXn¨p. Xo¨t_¡mÄ N^p¯p*v A½¡v. A½]psX
d`ngvYN^§an äoIÀ sM^nbn^nsNm*p.

C^pk^pw kn]À¯pSpX§n. CSnWnX]n A½]psX Njp¯n UobXo¨À Ssâ Ip*pw Wm¡pw NphrSnNm\n¡pkm³ SpX§n.
H¸w A½]psX Km¡änsâ ip¡pNÄ Ajn¨p, skap¯ {dm]v¡v bp_t¯¡v SÅn Wn¡p¶B fp`Nan sfsà Af
À¯pkm³ SpX§n. ssN bn¶n`qsX C«v {dm]psX sNmap¯jn¨Spw A½]psX fp`¡p«·mÀ bp_t¯¡v ImXn k¶p. {du¬
Wn_fmÀ¶ fp`sM«pw ASnWp Ipäpw N_p¯v k«kpw. kn^`pNÄ¡nX]n C«v B ^*p fp`sM«pNapw Xo¨À sM^Xn.
“”””Biv Xo¨t_ FWn¡v k¿m”””” A½ Np_psNsNm*v b_ªp.
“”””tI¨n..tI¨ns] Mm³ hpOn¸n¡s«””””
“”””Dw..””””H^p Wnlzmhw A½]n Wn¶pw D]À¶p.
Xo¨_psX ssNNÄ A½]psX hm^nNp¯n`qsX k]_nsW SjpNn Smtj¡v C_§n.
“”””Biv”””” A½ sb^pkn^ Np¯n D]À¶p. Xo¨_psX ssN A½]psX fUWsI¸n NphrSns]m¸n¨Sms\¶v FWn¡v

fWÊn`m]n.
Fsâ ssNNÄ A_n]msS fp*nWnX]nt`¡v F¯n. gÍn]v¡nX]n Wn¶pw Fsâ Np®s] bp_t¯¡v FXp¯p. Ak³

ANs¯ NmjvINÄ N*v sNm`¨v Wn¡m\v. AksW SjpNns¡m*v Mm³ ANt¯¡v ko*pw tWm¡n.

A½s] Xo¨À Ip^p«nk¨ NnX¡]psX fpNant`¡v NnX¯n. F¶n«v hm^n]pw bmkmX]pw sS^p¯v N]än.
sNmjp¯p^p* A½]psX N\w Nm`pNapw fp«nWp fpNan Wà fmwhafm] SpX]pw N*v Fsâ N®pSÅn. AXn]nÂ
D*m]n^p¶ {du¬ Wn_fmÀ¶ bmân Xo¨À k`n¨q^n. ASv f\¯p F¶n«v H^p fq`]nt`¡v C«p.
“”””NknS tI¨o Nms`m¶v AN¯v””””
A½ Nm`pNÄ Nk¨p. hm^n]pw bmkmX]pw A^s¡«nt`¡v N]änk¨p. A½]psX t^mfw Wn_ª bq¦mkWw BUyfm]n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.