പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 4 [Norest Shotgun ]

Posted by

പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 4

Pranayanubhavangal Part 4 bY Norest Shotgun | Previous Parts

sskP f`]ns` AUnkmhnNsa bän bYn¡m³ tbm] s{bmchÀ tSmfhv– kÀ¤ohnsW bän H^p knk^kpw 1980 Wp tlgw `en¨n«nÃ, Fsâ hpir¯v– NqsX]m]n^p¶ As²i¯n Wn¶pw AkhmWw `en¨ Fjp¯v– Fsâ kànb^fm] tlO^¯n`p*v–, NqXpS _c_³hnWp ASv– Dbt]mPn¡mkp¶Sm\p, tNmXn¡\¡nWv ^qb]psX fpÃyw WnÝ]n¡s¸«n«pÅ B sNm«m^kpw BUnf WnkmhnNapw Ct¸mjpw H^p NX¦T]m]n SpX^p¶p “” sskN f`]ns` BUn WnkmhnNsa bän]pÅ A¶s¯ ¢mhv AkhmWn¨p sNm*v t{bmchÀ Ssâ `mbv tXm¸nt`¡v Sn^nªp.

Bt^m Ssâ fp¶n k¶Sv N*v t{bmchÀ fpOw D]À¯n.

“”s]hv””

Ssâ fp¶ns` sZh-vNn k]À AfÀ¯n sNm*v Wn¡p¶ _ofs] AXn fpS fpNÄ ks^ t{bmchÀ¡v tWm¡mSn^n¡m³ NjnMnÃ,¢mhns` A_n]s¸Xp¶ sFäfm] _of]m]n^p¶p ASv, bm`¡m«pNm^n sb®v Ipk¶ tXm¸n Wn_ªp Wn¡p¶ AkapsX AjvNv AakpNÄ ¢mÊns`–bntÅÀ AknXnknsX en¯nNan`m]n k^¨v k]v¡m_p*m]n^p¶p, bns¶ b\ Im¡pw Hä dp²n]pfm] {bko\nsâ tPÄ {c*p NqXn]m] Nm^\w sNm*v k`n] lÃy§aÄs¡m¶pw B^pw fpSn^m_nÃm]n^p¶p. AkÄ BNs« Bs^]pw kN k]v¡msS Ssâ huµ^yw Fks^]pw skÃpknans¨¶ tbms` {bUÀln¸n¡mWpw fXn]nÃm¯kam]n^p¶p.

“”hmÀ C¶s¯ ¢mhn knk^n¨ B _nthÀ¨À hm_nsâ {c*v Bt\m”” t{bmchÀ b\nsb«v Ssâ N®pNsa AkapsX fpO¯v tN{µnN^n¡m³ {lfn¨q,

“”s]hv, M§Ä H^pfn¨m]n^p¶p Nps_ Nm`w, H^p {dnÃyâv A¡mUfn¡v,H^p bmXv Nm`w WX¯n] bYW§Ä¡v tlgfm]n^p¶p BÄ tW^n«v At§m«v tbm]Sv””

t{bmch_psX sS¶n tbm] N®pNÄ Ssâ fp`Nan`qsX A^n¨v C_§p¶Sv N* AkapsX fpO¯v H^p bp©n^n k¶p,

“”At²i¯nsâ Cu bYWs¯ bän NqXpS A_n]\sf¶p*v hmÀ, ss`{d_n]n ASnWp bän] dp¡pNsam¶pw Nn«mWnÔ”

“”ASnsW´m Mm³ S^mftÃm, bs£ ko«n`m\pÅSv””

“”Npj¸fnà hmÀ Mm³ hm_nsW ko«n t{Xm¸v sI]mw MmWpw ASp kjn B\p tbmNm_pÅSv, FWWnäyv FWn¡v dpN-vhv FXp¯v S¶m fSn””

“”Hs¡]v,AÃm _of Fsâ koXv N*n«pt*m””

“”hmÀ F¶pw ko«nt`¡v WX¶v tbmNp¶Sv Mm³ Nm\m_p*v, hm_nWp CãfmNptfm F¶v tbXn¨n«m `ncväv tkt\m¶v tImUn¡mSn^n¶Sv””

AkÄ ASpw b_Mv WnkÀ¶p, fp`NÄ ^*pw tXm¸nsW k]_n fp«msS D]À¯n WnÀ¯n]n^n¡p¶Sv tbms` tSm¶n– t{bmchÀ¡v

“”CWn N*m³ tImUn¡m³ fXn¡*mmt«m,””

“”Cu N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *