കുരുതിമലക്കാവ് 14 [ Achu Raj ]

Posted by

കുരുതിമലക്കാവ് 14

Kuruthimalakkavu Part 14 bY Achu Raj | PREVIOUS PART

 

hpir¯p¡sa F³s_ Cu BUy hw^we¯nWv Wn§Ä WÂNn] ANfjnª hvtWi¯nWpw t{bmÕmiW¯nWpw kas^]VnNw Wµn…
C{S]pw bmÀ«pNÄ t£ft]msX Nm¯n^p¶p km]n¨p FWn¡v Aen{bm]§apw WnÀtUl§apw S¶ FÃmks^]pw fWhn Wµnt]msX HmÀ¡p¶p
Wn§apsXs]Ãmw AWpkmUt¯msX Np^pSnf`¡mkv ASn³s_ AkhmWemPt¯¡v– NX¡p¶p…

^mVnN]psX k]_n Wn¶pw tIm^ H`n¨n_§n…. AkÄ Fs´ms¡t]m b_]m³ emkn¨psNm*p bSns] f®nt`¡v ko\p…
Aksa bn¶n Wn¶pw lq`w Np¯n]n_¡n] Bsa N*p C^pk^pw WXp§n….
“”””l^s¯«³”
^fy]psX Wmkn Wn¶pw A_n]msS B tb^p DSnÀ¶p ko\p..lymw sM«n S^n¨p Wn¶p….
Du^n¸nXn¨ {Snlq`kpfm]n l^¯v kÃms¯m^p fpOemkt¯msX Wn¶p…l^¯nsâ ssNNÄ kn_¨n^p¶p…Ak³s_ N®pNan W¶m]n Ipk¶n^p¶p…
e]¸mtXmsX lymw l^¯nsW tWm¡n… ^fy At¸mta¡pw ssN]n Nn«n] khv{S§Ä FXp¯p S³s_ WPvWS f_¨p… NqsX lymfnWv fp*v FXp¯p WÂNm³ AkÄ f_¶nÃ…
^fy HmXns¨¶p ^mVnN]psX l^o^w FXp¯p fXn]n k¨p… lymfpw NqsXs]¯n…
l^Sv At¸mapw H¶pw sI¿m³ Njn]WNmsS ØdvSWm]n Wn¡pN]m]n^p¶p…
“”””tI¨n…tI¨n… N®p Sp_¡v tI¨n…”
N^ªpsNm*v– ^mVnNs] Np`p¡n knan¨psNm*p ^fy N^ªp,,,lymfnWv h¦Xw SnN«n k¶p….
l^¯n³s_ ssN]n Wn¶pw {Snlq`w DuÀ¶p ko\p ASv f®n bSn¨p…
lymw ^mVnNs] knan¨p,,, ^fy N^ªpsNmt*]n^p¶p…
^mVnN S³s_ N®pNÄ sfsà Sp_¡p¶Sv N*t¸mÄ lymfnsW¶t¸ms` ^vfy¡pw k`n] Blzmhw WÂNn…
l^Sv ASv N*p sNm*v ^mVnN]psX AXpt¯¡v k¶p…
N®pNÄ Sp_¶ ^mVnN Ipäpw NqXn Wn¡p¶ks^ tWm¡n… N^ªpsNm*n^n¡p¶p ^fy]psX fpO¯v ^mVnN S³s_ k`Sp ssN]m St`mXn…^mVnN]psX ssNNans` ^àw ^fy]psX fpO¯v kÀ\§Ä SoÀ¯p ..
“”””tfmsa”
^mVnN]psX kn^]_¶ hz^t¯msX]pÅ knan ko*pw ^fy]n UpO¯nsâ k`n] knSmW§Ä D*m¡n..lymfpw l^¯pw H¶pw b_]mWmNmsS Wn¶p…
“”””tfmsa Wo Cu tI¨nt]mXv sbm_p¡\w”
ko*pw tkUW]psX fpÄfpW]n NnX¶psNm*v ^mVnN F§tWms¡t]m A{S]pw b_ªp..
“”””Mm³ Asà tI¨nt]mXv t£f tImUnt¡*Sv–… Mm³ Nm^\ftà FÃmw.. tI¨n]psX Cu AkØ¡v Mm³ fm{Sfm\v Nm^\w…”
^fy ko*pw N^ªp..
“”””Aà tfmsa FÃmw Wnt]mPfm\v… bs£ B Wnt]mPSn`pw Mm³ ssUks¯ f_¶psNm*v Nmfs¯ N*Sm\v F³s_ Cu AkØ¡v Nm^\w…Mm³ lymfnsW N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.