സേവകൻ 2

Posted by

സേവകൻ 2 | Sevakan 2

Author : Mango | Previous Parts

skans¸Xp¯Â þ NT ss`¡v sI]vSkÀ¡pw Nfâv sI]vSkÀ¡pw Wµn.
Cu NT]n fhm` Np_km\v F¶p Wn§Ä¡v tSm¶p¶ps*¦n ASnWp Nm^\w CSn b_]p¶ hpWn Mm³ Ss¶ Bs\¶pÅSpw CSns` hwek§Ä ]TmÀT KoknS¯n FWn¡v tW^ntX*n k¶n«pÅSpw B]Sp sNm*m\v. knlzhn¡m³ {b]mhw Bs\¦n`pw b`t¸mjpw NTNan b_]p¶SntW¡mÄ WmXNo]fm] hwek§Ä KoknS¯n WX¡m_p*v. AWpekØÀ¡p fWÊn`mNpw. f^ymU¡v H^p knkmisfms¡ Njn¨p Kokn¡\w F¶p B{Pin¨ Fsâ KoknSw fmänf_n¡s¸« hwekw B\v tfma½]n SpX§n] hwek§Ä. hv{Sos] Np_n¨pÅ Fsâ NmjvI¸mXv A¸msX fm_nt¸m] hwek§Ä. hÀ¡mÀ DtUymPس B]SnWm`pw bNÂfmWy³ B]SnWm`pw kyànNapsX tb^pNÄ Mm³ CknsX fmän]n«p*v. hwek§Ä hSyhÔfm]n FjpSpkm³ s{lfn¨n«p*v. Npä§apw Np_kpNapw sbm_p¡pN. Wn§Ä¡v Cãs¸Xp¶tSm Cãs¸Xm¯tSm B] NTmhµ^ve§Ä Ds*¦n ASv Nsfâv sI]vSm SpXÀ¶pÅ Fjp¯nWp him]N^w BNpw. NT SpX^mw.
tfma½ þ emPw ^*v
Fsâ KoknS¯ns` Gäkpw k`n] ssNkm\w B]n^p¶p ASv. H^p SpXw Np®¸m Ioän sS_n¨p. bs£ H^p Npj¸w bän. km\fXn Njnªt¸mÄ NpätdmVw tN_n NpXp§n fWÊnÂ. Cu Ak^mVn]psX ko«nt`¡p kt^*n]n^p¶nà Fs¶ms¡ tSm¶n. ‘hm^fnÃ, H¶pw hwekn¨nÃtÃm’ hz]w Blzhn¡m³ s{lfn¨p Mm³. D{P³ H^p Npan bmhm¡n Mm³ ko«nWpÅnt`¡v tbm]n.

Mm³ ANt¯¡v sIÃpt¼mÄ emÀPk³ tI«³ H^p cpÄ tdm«n _w AXp¡a]ns` tfl¸p_¯p sk¨p Fs¶]pw Nm¯n^n¸m\v. ‘Hm.. CSmt\m tI«³ km§m³ tbm] hmVWw?’ Mm³ tImUn¨p. ‘hm_nknsX ks^ k¶n«p hm_nsW H¶p hSvN^n¨nsæn tfmlftÃ? hm_n^n¡\w. Wfp¡v ^s*®w bnXn¸n¡mw.’

F´m]m`pw C¶v ^s*®w AXn¡\w F¶p Mm³ N^pSn C^n¡pN]m]n^p¶p. hmVWw s_Zn]m¡n] tI«Wv hvtSm{Sw! Mm³ fp_n]n tbm]n fpXn IoNn k¶p. tfma½s] Nm\mWnÃ. fpäw AXn¡p¶ lÐw tNÄ¡mw.

‘thmZm CÃ’ tI«³ b_ªp. ‘skÅw fSn tI«m’ NXp¸¯n Ss¶ Hmt^m¶p Hjn¨p. Mm³ skÅw Hjn¡p¶SnWp fpt¶ Ss¶ A]mÄ ¥mhv Nm`n]m¡n]n^p¶p. I¦v N¯n¡m\pw. fpOw kNrIv bnXn¨n«p*v. At§^psX tNm{bm]w tWm¡n Mm³ sfsà NpXn¡m³ SpX§n. ‘hm_v tÉm B\tÃm’ F¶pw b_ªp At§^p ^*mft¯Sv Hjn¨Xn¨p.

Mm³ A]msa tWm¡n C^n¡pN]m]n^p¶p. sf`nª FÃp´n] l^o^w. bNv–tg D]^w D*v tfma½t]maw. Ft¸mjpw doZn D*mkpw Ip*¯p. ASpsNm*p Ss¶ CX¡nX¡v H^p Ipf]pw D*v. bs£ skÅfXn N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.