സേവകൻ 10 [Mango]

സേവകൻ 10 | Sevakan 10 Author : Mango | Previous Parts Njnª ^m{Sn Ft¸mÄ D_§ns]t¶m F§sW D_§ns]t¶m H^p HmÀ½]pw CÃ. tfma½ H^p Pvamhv Im]]pw sNm*v k¶v D\À¯n. Fjpt¶Â¡pt¼mÄ ko«n tf^n¡p«n]pw Wn½n]pw CÃ. AkÀ skap¸nsW Ss¶ tbms]¶v b_ªp. f\n H¼Smkp¶p. Mm³ sbs«¶v Im]]pw NpXn¨v Fsâ ko«nt`¡v tbm]n. Npan]pw tSkm^kpw Hs¡ Njnªp b©m]¯n tbmNmWm]n bp_t¯¡n_§n]t¸mÄ emÀ¤k³ tI«³ Fsâ fpä¯p*v. […]

Continue reading

സേവകൻ 9 [Mango]

സേവകൻ 9 | Sevakan 9 Author : Mango | Previous Parts Mm³ tWs^ Fsâ ko«nt`¡m\v tbm]Sv. hf]w A©^]mNp¶p. tkPw Npans¨m^p§n tfma½]psX ko«nt`¡v sI¶p. fp³kl¯p Ss¶ emÀ¤k³ tI«³ Wn¸p*m]n^p¶p. cmfnsâ b\n¡pÅ BUys¯ sI¡v Wmsa Nn«pw F¶p b_ªt¸mÄ emÀ¤k³ tI«Wv ht´mgfm]n. “”””tI¨n FknsX tI«m?” “”””AkÄ bn¶m¼p_¯p*v. blp sSmjp¯p sN«m³ DÅ Ø`w H¶v sI¯n b_n¡m³ H^p b\n¡m^sW WnÀ¯ns]¡pkm. Akav {l±n¡¯nÃ. […]

Continue reading

സേവകൻ 8 [Mango]

സേവകൻ 8 | Sevakan 8 Author : Mango | Previous Parts Mm³ ^*p Unkhw NqXn Wm«n Wn¶p. ‘A½ fpjpk³ hf]kpw ko«n Ss¶ D*m]n^p¶Sv sNm*v emhp^ tI«¯n]pfm]n H¶p knhvS^n¨p Nan¡\w F¶pÅ B{Piw WX¶nÃ. ko«n Wn¶v C_§m³ tW^w emhp^ tI«¯n ‘A½ Nm\msS bmâhnWv fpNan NqXn Fsâ Np®]n H¶p St`mXn tImUn¨p “”””hpWn¡p«³ CWn F¶m k^pt¶”… dÊn C^n¡pt¼mÄ fWÊp Wn_t] tfma½]pw […]

Continue reading

സേവകൻ 7 [Mango]

സേവകൻ 7 | Sevakan 7 Author : Mango | Previous Parts ^mkns` Ss¶ Wm«nt`¡v Sn^n¨p. dhv Ìm³Zv ks^ emÀ¤kWv tI«Wpw k¶p. tI«Wv Ct¸mÄ Ft¶mXv k`n] Nm^yw B\v. H^pbmXv hwhm^n¨p. Wm«n b`^pw N^pSp¶Sv tbms` emÀ¤ksâ fNapw fNWpw knkmiw Njnªp Uqs^ FknsXt]m Smfhn¡pNs]m¶pw AÃ. fNÄ H^p dwPmant]msXm¸w Hant¨mXn tbm]Sm\v. FknsX]ms\¶v A_n]nÃ. fN³ F_\mNpa¯v FknsXt]m D*v. SÃpw bnXn]pw tNhpw Hs¡ […]

Continue reading

സേവകൻ 6 [Mango]

സേവകൻ 6 | Sevakan 6 Author : Mango | Previous Parts ഈ ഭാഗത്തിൽ ഉള്ളത്.. കമ്പി, കമ്പി പിന്നെയും കമ്പി. കമ്പി മാത്രം. kÃms¯m^p NmjvI Ss¶ B]n^p¶p ASv. tdmVw tN«v D_§p¶ eÀ¯mknsâ fpNan Ssâ I¡ sNmSw bnaÀ¯n AfÀ¶v C^p¶v– sNmjp¯p kn^nª A^s¡«v tfma½ B«pNÃn fmkm«pw tbms` N_¡n D^]v¡p¶p. Nj¸v fq¯ B fpSp bp*¨n Ak^psX fpO¯nWv fp¶n Wn¶p sk«n]mXp¶ Fsâ N¼n […]

Continue reading

സേവകൻ 5 [Mango]

സേവകൻ 5 | Sevakan 5 Author : Mango | Previous Parts Wm`mw emPw km]n¡m¯kÀ¡v hwPSnNÄ fWÊn`m¡pN {b]mhw-! NT SpX^p¶p…. MmWpw tfma½]pw h^a]psX N*w kjn]pÅ Hm«w N*v D_s¡ In^n¨p. DXp¯n^p¶ tSmÀ¯pfp*v Ak^psX A^]n A^ªm\w tbms` NnX¡p¶ NmjvI tWm¡n Mm³ sd©nt`¡p tbm]n^p¶p. kn^nª A^s¡«nWp Smsj sNmjp¯p^p* SpXNÄ¡nX]n D´n Wn¡p¶ sW]v bq_v. hmVm^\ SXn¨ hv{SoNapsX bq_v AXnk]äns` sNmjp¸p Nm^\w fp¶n […]

Continue reading

സേവകൻ 4 [Mango]

സേവകൻ 4 | Sevakan 4 Author : Mango | Previous Parts   D\À¶p tWm¡n]t¸mÄ fp_n]n Mm³ fm{Stf DÅp. {em´fm] D_¡w B]n^p¶p. bp_¯p Sq¼m lÐw tNÄ¡mw. KWm`]n`qsX tWm¡n]t¸mÄ emÀ¤k³ tI«³ b_¼n Npjn sk«pN]m\v. fj¡pjn B]n^n¡pw, AtSm Fs¶ sNm¶p Npjn¨p fqXm³ Bt\m Ft´m! Fjpt¶äv AXp¡a]nt`¡v sI¶p. tfma½s] Nm\\w. tI«³ Fs´¦n`pw {blvWw D*m¡nt]m F¶_n]\w. tfma½ {bmS D*m¡pN]m\v. “”Bim hm_v Fjpt¶täm? […]

Continue reading

സേവകൻ 3

സേവകൻ 3 | Sevakan 3 Author : Mango | Previous Parts tfma½]psX {em´v NfâpNÄ¡pw t{bmÕmiW¯nWpw Wµn. SpX^p¶p… Mm³ tfma½s] b®nt]m CÃt]m? FWn¡p tbm`pw ASp SoÀ¨s¸Xp¯m³ Njn]p¶nÃ. Sp\n Du^msS b®m³ Njn]pw F¶pÅSv Fsâ ss`wPnN In´Nant`¡v– bpSn] skan¨w kojv¯n] A_nkm]n^p¶p. Ahv{S{bÚ³ Fs¶ms¡ sN«ns« DÅp. Cs¸m N®mXn]n tWm¡n]m FWn¡p Nm\mw H^p Bhv{S{bÚ Npfm^sW. AknsX C^n¡m³ fWÊp k¶nÃ. tbjvhpw FXp¯p bp_t¯¡v […]

Continue reading

സേവകൻ 2

സേവകൻ 2 | Sevakan 2 Author : Mango | Previous Parts skans¸Xp¯Â þ NT ss`¡v sI]vSkÀ¡pw Nfâv sI]vSkÀ¡pw Wµn. Cu NT]n fhm` Np_km\v F¶p Wn§Ä¡v tSm¶p¶ps*¦n ASnWp Nm^\w CSn b_]p¶ hpWn Mm³ Ss¶ Bs\¶pÅSpw CSns` hwek§Ä ]TmÀT KoknS¯n FWn¡v tW^ntX*n k¶n«pÅSpw B]Sp sNm*m\v. knlzhn¡m³ {b]mhw Bs\¦n`pw b`t¸mjpw NTNan b_]p¶SntW¡mÄ WmXNo]fm] hwek§Ä KoknS¯n WX¡m_p*v. AWpekØÀ¡p fWÊn`mNpw. f^ymU¡v […]

Continue reading

സേവകൻ

സേവകൻ | Sevakan Author : Mango Fsâ tb^v hpWnÂ. 27 k]Êm]n. B`bpj¡m^³. AknkminSWm\v. bn Fhv hn b^o£ FjpSn {PmfthkNWm]n tKm`n tWXn. Ct¸mÄ Sn^pkW´bp^¯nWXp¯p knSp^ F¶ {Pmf¯n tKm`n sI¿p¶p. Nn«p¶ l¼a¯n Wn¶p fn¨w bnXn¡m³ Hs¡ bäp¶p*v. H^p sI_n] koXv kmXN¡v FXp¯v Hä¡m\v Smfhw. AVnNkpw bmk§apw hmVm^\¡m^pw Smfhn¡p¶ H^p {btUlw. {PmfthkN³ B]SnWm b` koXpNan`pw b©m]¯pfm]n dÔs¸« Nm^y§Ä¡p tbmNm_p*v […]

Continue reading