ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 5 [ANOOP SS]

Posted by

ബാല്യത്തിലെ ഓർമ്മകൾ 5 

BALYATHILE ORMAKAL PART 5 BY ANOOP SS | Previous Part

 

ko«ns`¯n] Mm³ At¸mÄ Ss¶ Nn\_nsâ N^]n tbm]n Npan¨p k¶p.F¶n«p {dm]pw bmkmX]pw ASnWpfpNan fmN-vhn]pw V^n¨p AXp¡atKm`n]n GÀs¸«p.H^p F«pf\nt]msX eÀ¯mkv F\oäp bÃp tS¨p Npan¨p s_Zn B]n k¶p. Mm³ Nm¸n sNmXp¡pt¼mÄ Wm¯q³ NpX]pfm]n ko«nt`¡p k¶p.D®ns] Sn^¡n]t¸mÄ CSpks^ F\oänà fj]tà b\n]nÃm¯SpsNm*p AkÀ knan¨nà F¶pb_ªp.^mkns` WX¶ b\n]psX £o\w sNm*m\p_§p¶sS¶_n]mkp¶ Mm³ DÅn In^n¨p.Nm¸nNpXn Njnªp tI«³ NpX]pw FXp¯p skan]nt`¡p tbm]n.fj]m]SpsNm*p ^mkns` fpS NÅpNpXn¡mWpÅ tbm¡m]n^n¡psf¶p FWn¡v fWÊn`m]n.A`vbw Njnªt¸mÄ Wm¯qWpw tbm]n.Mm³ ^mkns` WX¶ Nm^y§Ä Bt`mIn¨psNm*p AXp¡a]psX bXn]n C^p¶p.sbs«s¶m^msa³s_ N®pNÄ sbm¯n tYm F¶p lÐfp*m¡n.hSy¯n Mm³ tbXn¨ptbm]n.Mm³ At¿m F¶p Wn`knan¨p,ASptN« AkWpw tbXn¨p .N®v Sp_¶ Mm³ AksW AXn¡pkm³ ssNt¿m§n,At¸mÄ Ak³ fp_n]nt`t¡mXn,Mm³ bn_sN tbm]n ssN Hm§n]t¸mÄ Ak³ Fsâ ssN]n bnXn¨p Ipän Fs¶ Sn^n¨p WnÀ¯n.At¸mÄ Fsâ CXSpssN k`Sp sshZn`qsX Aksâ k`Sp N¿n`pw ftä ssN Sn^n¨pw bnXn¨psNm*p Fsâ bn¶n Wn¶v.FWn¡v Aksâ B bq«n Wn¶p ^£s¸Xpkm³ NjnªnÃ.Nm^\w AkWp Ft¶¡mÄ Wà d`kpw Bt^mPykpw D*m]n^p¶p F¶n«p Mm³ AÂbtW^w {lfn¨ptWm¡n.AkhmWw Mm³ fp¶nt`¡v NpWnªp,At¸mÄ Aksâ bSn]p\À¶ `nwPw Fsâ I´n]n Np¯n.CsSt¸mjpw C§sW]mt\m F¶p Mm³ AktWmXp Sn^¡n,At¸mÄ A½m]n]psX Np*n]n S«n]m AkWp At¸mÄ fWÊn`mNpsf¶p b_ªp.At¸mÄ ^mkns` F´m]n^p¶p F¶v Mm³ Wm\t¯msX tImUn¨p.At¸mÄ Aksâ kas^ Wmas¯ B{Piw hmVn¨p F¶v Ak³ Ft¶mXv b_ªp.F¶n«p fmN-vhn¡v fpNan`qsX Fsâ fp`NÄ sM¡pkm³ SpX§n.sW©ns`ms¡ sI_n] tkUW]ps*¦n`pw FWn¡pw knNm^w D\^pkm³ SpX§n.sbs«¶v Bs^¦n`pw k¶mt`m F¶ In´ Fsâ fWÊn D\À¶p.Mm³ AktWmXp Ct¸mÄ H¶pwtk* Bs^¦n`pw k¶m {blvWfmNpsf¶p b_ªp.At¸mÄ Ak³ fWÊnÃmfWtÊmsX F¶n Wn¶pw fm_n.At¸mÄ AktWmXp ^m{Sn Wfp¡p tWm¡msf¶p b_ªp AtSmsX AkWp ht´mgfm]n.At¸mÄ Mm³ AktWmXp CWn fäp sb®p§apsX AXp¯v tbmN^pSv F¶v b_ªp.At¸mÄ Ak³ b_ªp Ak³ BUyfm]m\v H^p sb®pfm]n dÔs¸Xp¶sS¶v.tKm`n¡pk^p¶k^n In`^psX fp`]n`pw Np*n]n`psfms¡ bnXn¨n«ps*¦n`pw ASnW¸p_w tbmNmWpÅ ssV^yw AkWnÃm]n^p¶p F¶v.At¸mÄ Mm³ AkWp H^p½ sNmXp¯p.F¶n«p Aks^ms¡ bnXn¡m³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.