ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 2

Posted by

ഭാര്യയിൽ തുടക്കം 2

Bbaryayil Thudakkam Part 2 bY Skippo | Previous Part

 

 

BSy emPw FÃmkÀ¡pw CãvXsb«p F¶v A_ªSn Sm¦vhv. CãvXs¸«m Nfâvhv f_¡^pSv ¹ohv

A§sWNp_¨v BÀemXw B]n¯s¶ FÃmw sI]vSp. NÃym\w Njnªv t^O Fsâ ko«n B\v Wn¶Sv.Fsâ Wm«ns` BIm^w ASm]n^p¶p.NÃym\ sI¡sâ ko«n`m\v cÌv ssWäv. dÔp¡Ä FÃmw H^p knVw tbm]n. tI¨osX ko«pNm^pw tI¨n]pw f¡apw D*m^p¶p .tI¨nNpv ssckv tZhv `okv D*v.ASv Njnªm dmw¥qÀ ¡v Sn^n¨v tbmNpw. Aѳ Nq«pNm^psfm¯v bp_¯v {Zn¦vhv AXn¡\ b^nbmXn]m\v.Mm³ NpXn¡¯nà ASpsNm*v B kjnNv tbm]nÃ.

t^O tI¨osX NqsX D*v. ssWäv hm^n B\v t^O V^n¡p¶Sv. ASv DZp¸n ¡v–`m\v tI¨osX b\n F¶v Mm³ fWhn`m¡n. Mm³ BSyw Fsâ _qfn tbm]n H¶v Npan¨p. ZntNmt_g³hv FÃmw Fsâ Np_¨v {c*vhv sI]vSn«p*v. ASymklyw DÅq.BÀemXw C`m. Nm\mWpw ewPn D*v. Mm³ H¶v NnX¶p,Ft´m H^p BsN sfm¯¯n H^p I½Â D*v.t^O]pfm]n Mm³ A¶v fWÊv Sp_¶p hwhm^n¨Sv. CWn Akav F§sW eniknÀ sI¿pw F¶v H^pbnXn]pw CÃ.

kmSn Sp_¡m³ hu*v Mm³ tN«q t^O A\v.Akav Hä¡m\v kWSv.fpNan B\v _qw. N¿n bm`v D*v. Akav k¶t¸mÄ Mm³ F\oäv. bm`v Akav tXd`n k¨v.Mm³ tbm]n kmSn AX¨v. Akav Ip½m Wn¡pN]m\v. sskäv NaÀ hm^n]m\v. Caw s_Zv »uhv. fp` WtÃmtbms` SÅn Wn¡p¶p. hm^n Np*ptf bSnªp NnXN\v.iq FWn¡v Np® FjptW¡m³ SpX§n.

Mm³ AkÄsX AXp¯v tbm]n fp¶n Wn¶v sN«nbnXn¨p, Akav sk_psS WnÃ]v¡m\v.Mm³ WÃtbms` Fsâ Np® AkÄsX bq_n fosS k¨v AfÀ¯n.Akav ASv A_ªv F¶v fWÊn`m]n. Mm³ F¶n«v Aksa H¶v Ipwdn¨p NknanÂ. bns¶ Ip*n D½k¨p, Ip*v sfsà H¶v W¡n.Ft¸mÄ Cs¶ Akav H¶v sI_pSm]n sN«nbnXn¨p. Mm³ Nojv Ip*v k]n B¡n H¶v Dfvdvo. bns¶ Akav Fs¶ fp_ps¡ sN«nbnXn¨v km] Sp_¶p S¶p.iq…Wà `i^n]pÅ f\w FWn¡v co sI]vSp. AkÄsX km]nÂWn¶v B f\w Mm³ l^n¡pw BhzUn¨p. Mm³ Fsâ N¿v AkÄsX Np*nfosS k¨v H¶v AfÀ¯n. Wà thmcväv AWpeks¸«p. Np*n knXkn Mm³ Wm`v kn^ C«v H¶v Np¯pN]pw sI]vSp. Ft¸mÄ Akav Fsâ Wmkv Akav AkÄsX WmkpsNm*v H¶v hvbÀln¨v.ASv FWn¡v NqXpS knQm^w D*m¡n. Mm³ Wmkv W¶m]n D¼n.

bns¶ FWn¡v Ft´mtbms` B]n cÌv ssWäv Atà C{S sb«¶v tkt\m FÃmw F¶v In´n¨p. Mm³ Aksa N«n`n C^p¯n ,MmWpw C^p¶v. Aksa AXp¯n^p¯n sN«nbnXn¨p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published.