ആദ്യത്തെ കുണ്ണരസം ഭാഗം 3

Posted by

ആദ്യത്തെ കുണ്ണരസം ഭാഗം 3

Aleenayude Adyathe Kunna Rasam Kambikatha Part 3

bY:Perilla Maaran | Previous Parts

 

im]v Mm³ kngv\p H^p bpSn] Fjp¯pNm^³ B\v ASv sNm*v Ss¶ CSv Fsâ BUys¯ {lffm\v. Fsâ {bn] NTmNrTv ‘tb^nÃm fm^³’ FjpSn] ‘BUys¯ Np® ^hw’ F¶ NT]psX SpXÀ¨]m]n Ft¶m\w B\nSv FjpSn]n^n¡p¶Sv. Fs´¦n`pw tbm^m]vfNÄ Ds*¦n fmWy km]W¡mÀ U]km]n £fn¡\w.

A`oW]psX Np® ^hw bmÀXv 3

skXn]m]n fm_n] A`oW bntä¶v bSnkv tbms` h-vNqan tbm]n.bs£ gmKn]pw ^mKWpw emh-vN^Wpw tks_ In`Sv So^pfmWn¨ f«n B]n^p¶p.fUybn¨sNm*n^n¡pt¼mÄ Ak^vNv tks_]pw ¹m³ fWhn DUn¨p.FXm ^mKm Wfp¡p GSm ]m`pw B bq_n tfmsa k¨p Wm`p Nymgv D*m¡n]mt`m.Cu {bm]¯n DÅ Nnap´v bq_nNsa NqXnsNmXp¯m Wà Nymgv B\v.fäp ^*p tb^pw ASntWmXv t]mKn¨p.emh-vN^³ Ssâ sfmssd`n Wn¶pw t`mZnKn N* fVyk]hv–NsW knan¨p.it`m bnÅ tIt«m Fs´ms¡ D*v kntlgw. F´v kntlgw BsN Z Bt\ dnÊnsWhv.

i i i emhv–N^³ In^n¨p AsS´m Cs¸m tI«sâ NÌZn]n B^pw CtÃ.

CÃtXm emh-vNt^m .W½psX NÅp f{´n Wmsa PÌv iuhn k^p¶p*v At§ÀNv tk*n H^p F®s¯ S¸nsNm*p C^n¡pkmXm b_]p¶ Nymgv S^pw fq¸n`m³ .bs£ ASnsWm¯ I^¡p tks*. bntŨWp hwhm^¯n Wn^ml.

bntÅt¨m Mm³ tkt\ bntŨsW him]nNmw bs£ Nymgv H^p 25000 tk\w bns¶ Fsâ tb^n DÅ B H¶p ^*v NÅ kmäv tNhv NqXn At§t^mXv H¶p HmSp¡m ³ b_]\w.

CSv tN« bnÅ¡p fWÊnÂ.`Íp sbm«n Bey´^ f{´n tlO^ ssNfÄ SWn¡p 50000 B\v HmcÀ sI]vSSv .SWn¡p Cu N¨kX¯n `mew fm{Sw. A]mÄ DÅn In^n¨p .HsN emh-vNt^m .As¸m B^m B D^p¸Xn ktÃm dÊväm³Zv skXn AtWmsXm .A§sW Bt\ Wnsâ IoXv No_pw tNt«mXm .

bntŨ³ tbXn¡* CSv Wà H¶m´^w sFäw B\v. Wmsa 12 f\n¡v PÌv iuhn Nm\mw.tcm¬ N«v sI]vSv emh-vN^Wpw hwQkpw skÅfXn SpXÀ¶p.

Aà Wmsa B sNm¨p bq_n k^ptfm W½Ä knan¨mÂ.gmKn¡p hwl]w .^mK³ In^n¨ sNm*v ASnsW FSnÀ¯p AkÄ k¶tà bäp CtàAkapsX bq_p sbman¨ knZnt]m W½Ä AkÄsX {c*v–hv Wp A]¡ntÃ. Wn tkPw knanIv Nm^yw b_ ^mK³ emh-vN^tWmXv b_ªp.

tN«bmSn A]mÄ sfmssd`n A`oW]psX W¼À Z] sI]vSp.it`m f^p¯`¡Â A`oW tbXn¨ tbms` tcm¬ FXp¯p.

F´mXo bq_n WnW¡p hpOftà .WnW¡p hpOfpÅ H^p Nm^y¯nWm Mm³ Ct¸mÄ knan¨Sv.Wmsa Wn h-vNqÄ tbmN* .Wfpt¡m¶p Nm\\w .A`oWNv Nm^yw bnXnNn«n .AkÄNv tUgyw k¶p .AtS]v N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *