കാമുകി വൈഷ്ണവിയും സാറുമ്മാരും

കാമുകി വൈഷ്ണവിയും സാറുമ്മാരും Kamuki Vaishnaviyum Sarummarum bY Perilla Maaran F³s_ tb^v WnSn³. Mm³ 12þ bYn¡p¶ hf]w Nps_ WmÄ bp_sN WX¶v- Mm³ H¯n^n B{Pin¨ sb¬Np«nt]mXv F³s_ Cãw Sp_¶p b_ªp AkÄ¡pw Fs¶ Cãw Bs\¶ b_ªp. A§sW ss`cn BUyw B]n F³s_ KoknS¯nt`¡pw H^p sb®v NnX¶ k¶p. CWn Mm³ Aksa Np_nIv b_]mw. sskgv\kn F¶m]n^p¶p AkapsX tb^v. 19 k]Êp*m]n^p¶p AkÄ¡v Nm\m³ […]

Continue reading

ആദ്യത്തെ കുണ്ണരസം ഭാഗം 3

ആദ്യത്തെ കുണ്ണരസം ഭാഗം 3 Aleenayude Adyathe Kunna Rasam Kambikatha Part 3 bY:Perilla Maaran | Previous Parts   im]v Mm³ kngv\p H^p bpSn] Fjp¯pNm^³ B\v ASv sNm*v Ss¶ CSv Fsâ BUys¯ {lffm\v. Fsâ {bn] NTmNrTv ‘tb^nÃm fm^³’ FjpSn] ‘BUys¯ Np® ^hw’ F¶ NT]psX SpXÀ¨]m]n Ft¶m\w B\nSv FjpSn]n^n¡p¶Sv. Fs´¦n`pw tbm^m]vfNÄ Ds*¦n fmWy km]W¡mÀ U]km]n £fn¡\w. A`oW]psX Np® ^hw bmÀXv […]

Continue reading

ആദ്യത്തെ കുണ്ണരസം ഭാഗം-2

ആദ്യത്തെ കുണ്ണരസം ഭാഗം-2 Aleenayude Adyathe Kunna Rasam Kambikatha Part-2 bY:Perilla Maaran www.kambimaman.net കഥ ഇതുവരെ : അലീനയെ പള്ളിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു വെച്ച്  3 പേർ ആക്രമിക്കുകയും. അവരുടെ ലൈംഗികാവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർ എടുത്ത വീഡിയോ കട്ടി അലീനയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും. അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അവരെ വിളിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. ആദ്യഭാഗം വായിക്കാത്തവർ ആദ്യം അത് വായിക്കുക. click here to read the first part അലീനയുടെ ആദ്യത്തെ കുണ്ണരസം ഭാഗം – […]

Continue reading

ആദ്യത്തെ കുണ്ണ രസം

അലീനയുടെ ആദ്യത്തെ കുണ്ണ രസം Aleenayude Adyathe Kunnarasam kambikatha bY:Perilla Maaran (PM) അന്ന് അവളുടെ പള്ളിയിൽ പെരുന്നാളായിരുന്നു. രാത്രിയിൽ ആണ് പള്ളിയിൽ പോകുന്നത്. അവൾ അന്ന് നേരത്തെ കുളിച്ചൊരുങ്ങി. ഒരു ചുവന്ന ടോപ്പും നീല സ്കർട്ടും ആണ് ഇട്ടിരുന്നത്. അവളുടെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും കൂടെയാണ് അവൾ പള്ളിയിയിൽ പോകാൻ ഇരുന്നത്. ഇനി അലീനയെ കുറിച്ച് പറയാം. 18 വയസ്സ് പ്രായം ഉണ്ട്. ഇരു നിറമാണ്. ഷേപ്പ് ഉള്ള മുലകളും ഒതുങ്ങിയ കുണ്ടിയുമാണ് അവളുടേത്. പൊക്കം […]

Continue reading