കുരുതിമലക്കാവ് 8 [ Achu Raj ]

Posted by

കുരുതിമലക്കാവ് 8

Kuruthimalakkavu Part 8 bY Achu Raj | PREVIOUS PART

CAMPUTER ഇല്‍ വായിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ CTRL+SHIFT+R 

For Mobile please refer how to read kambikuttan.net stories

hpir¯p¡sa I^n{S emPw Wo*p tbmNp¶p F¶ Aen{bm]w N*p…. I^n{Sw A`¸sf¦n`pw knk^n¨n«nsæn kÀ¯fmW¡m`w fWhn`m¡m³ dp²nfp«p*mNpw ASpsNm*m\v Wo*p tbmNp¶Sv….

Cu bmÀ«n I^n{S¯n³s_ AkhmW emPfm\v….

Wn§apsX hpt¸m^v«pNÄ SpXÀ¶pw {bSo£n¨psNm*v…..

AWn^p²sâ fWhn knK] Nmiaw fpj§n……

H^n¡`pw hpWµ fp³ssN FXp¯p Fs´¦n`pw WX¡psf¶v hzbW¯n tbm`pw {bSo£n¡mSn^p¶ hf]¯m\v AkÄ Ss¶ Ct§m«v k¶p FÃmw S^mw F¶v b_ªSv…..

AWn^p²³ sb«¶v ^m{Sn]mNm³ tk*n Nm¯n^p¶p…..

kas^ NãvXs¸«v Nmk Wn¶k^psX N®psk«n¨m\v hpWµ Nm«ns` NpXn`nt`¡v WX¶Sv…….

AknsX hwekn¡m³ tbmNp¶ Nm^yw Bt`mIn¨p Akan sI_ns]m^p Wm\w Saw sN«n¡nX¶p …..

AWn^p²³ tW^s¯ Ss¶ NpXn`nWp fp¶n F¯n]n^p¶p….

CWn Aksa§mWpw k^mSn^n¡ptfm F¶ In´ fm{Stf AkWp*m]n^p¶pÅq………

B ^m{Sn]n`pw e]mWNfm] lÐt¯msX bm_Nant`¡v NpSn¨p ko\psNm*n^p¶p skÅIm«§sa tWm¡nsNm*v– AWn^p²³ Wn¶p…..

Nfm] lÐt¯msX bm_Nant`¡v NpSn¨p ko\psNm*n^p¶p skÅIm«§sa tWm¡nsNm*v– AWn^p²³ Wn¶p…..

bp_Nn Wn¶pÅ Akyàfm] Nms`m¨ tN«m\v AWn^p²³ Sn^nªp tWm¡n]Sv…..

Wn`mkn³s_ Wo`skan¨¯n Ak³ N*p…. Ak³s_ AV^§Ä A_n]msS sfmjnªp

“”””hpWµ”…..

F¶t¯¡mapw huµ^yw AkapsX fpO¯ps*¶p AWn^p²Wv tSm¶n….

“”””Nps_ hf]fmt]m k¶n«v”

hpWµ]psX tImUyw AWn^p²sW D\À¯n ….

“”””Cà A¸ hf]tf B]pÅq….. Wo Ct§m«v k^p¶Sp B^¦n`pw Nt*m”

e]w WÃvt¸ms` DÅ AWn^p²³ ASv f_¨pk¨psNm*v tImUn¨p….

“”””Csöp tSm¶p¶p….. kas^ NãvXvsb«m\v Mm³ k¶Sv….”

hpWµ S³s_ NãvXbmXv A_n]n¨p,,,,,,

“”””F¶m km Wfp¡v NpXn`nsâ f_pklt¯¡v tbmNmw AknsX BNpt¼mÄ CWn Bs^¦n`pw k¶m Ss¶]pw W½sa Nm\nÔ

fpt¶m«p WX¶psNm*v AWn^p²³ ASv b_]pt¼mÄ Wm\¯m sNm^ntIm^nª fpOkpfm]n A¸w bp©n^n fpO¯\nªp hpWµ AkWp bp_Nn`m]n WX¶p……

b¨ b«p kn^n¨ B b^kSmWn]n AkÀ C^pk^pw Wn¶p….

AWn^p²³ bpj]psX Hjp¡nt`¡v– tWm¡n Wn¶p….

hpWµ B bpj]nt`¡v tWm¡n fWhn b_ªp….

“”””As½ MmWn¶p F³s_ AWn^p²Wv bqÀ\fm]pw FÃm AÀ°¯n`pw Fs¶ bNÀ¶p WÂNpN]m\v ……….. Mm³ sI]p¶Sv F{St¯maw sl^n]ms\¶v FWn¡_n]nÃ…….. bs£ Mm³ hvtWin¡p¶ A]mÄ¡v– tk*n Mm³ A{Ss]¦n`pw sI]t*….”

fWhn ASv b_]pt¼mÄ hpWµ]psX N®pNÄ Aka_n]msS Cu_W\nªp……..

AWn^p²³ tWm¡pt¼mÄ hpWµ N^]pN]m\v…..

Wà Wn`mskan¨w AkÀ¡nX]n {bNml¯nsâ k`ns]m^p k`]w SoÀ¯p…..

“”””F´v bän hpWµ F´nWm N^]ps¶…….. WnW¡nãvXfnsæn Wfp¡v Sn^n¨p tbmNmw”

AkÄ Sm³ b_ªSv ASptbms` tNÄ¡^psS F¶v fWhn {bmÀ¯n¨psNm*v– AWn^p²³ Wn¶p….

HjpNn k¶ N®pWoÀ SpX¨psNm*v hpWµ AWn^p²Wv AenfpOfm]n Wn¶p……

“”””C¶v Mm³ bqÀ\fm]pw Wn§apsXSmNp¶ Cu Wnfngfm\v F³s_ KoknS¯ns` Gäkpw {bn]s¸« Wnfngw…..”

A¸w H¶v WnÀ¯n AWn^p²sâ fp¶nt`Nv Np_¨pNqXn N]_n Wn¶ hpWµ SpXÀ¶p …..

“”””Mm³ Wn§apsXSmNp¶ Cu Wnfng¯nWp Mm³ A½t]mXv h½Sw tImUn¡pkm^p¶p…..”

ASv b_ªpsNm*v hpWµ bpj]nt`¡v Ss¶ tWm¡n…..

AWn^p²³ fWhn In^n¨psNm*v fpO¯v

Leave a Reply

Your email address will not be published.